eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › PIELUCHOMAJTKI DLA DZIECI W PAKIECIE II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICYOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
PIELUCHOMAJTKI DLA DZIECI W PAKIECIE II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851643503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 91

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-debica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PIELUCHOMAJTKI DLA DZIECI W PAKIECIE II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f928631-cd4f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153824

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-TP-12/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 21250,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 19000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET II – PIELUCHOMAJTKI DLA DZIECI - poz. 1 (według Części XII A SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33770000-8 - Artykuły higieniczne z papieru

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ODRZUCENIE OFERTY Wykonawcy: Konsorcjum w składzie: Lider - Citonet-Kraków Sp. z o.o., ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, Członek - TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń w PAKIECIE II, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5, gdyż, gdyż treść oferty w Pakiecie II jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w SWZ, tj. Wykonawca nie potwierdził, że oferowane dostawy spełniają wymagania przedmiotowe określone przez Zamawiającego w warunkach zamówienia: CZĘŚĆ II A SWZ.

I tak: Zamawiający w SWZ: CZĘŚĆ II A, CZĘŚĆ II B oraz w konsekwencji: treść Oświadczenia: CZĘŚĆ II C – ZAŁ. NR 1 do SWZ) wymagał, aby: Produkty będące wyrobem medycznym posiadały jeden z wymienionych dokumentów, tj.: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych, natomiast dla produktów niebędących wyrobem medycznym wymagał, aby posiadały one Deklarację Zgodności Producenta.
W toku wyjaśnień treści SWZ: WYJ. I, ZM. III z dnia 12 kwietnia 2023r. (pismo znak: SZZP – TP – 12 / 2023 – 271-10 / 2023) Zamawiający doprecyzował wątpliwości Wykonawcy w tym zakresie, dokonując stosownej zmiany treści SWZ, tj. treści Oświadczenia, cyt.: „ (…) Wykonawca jest zobowiązany w treści w/w Oświadczenia zaznaczyć / zakreślić ten dokument z wymienionych – który/e posiadają oferowany produkt – zgodnie ze stanem faktycznym (…).
Należy dodać, że Wykonawca, składając Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ miał możliwość przekazania informacji / wskazania – jaki/e dokument/y posiadają pieluchomajtki dla dzieci – będące wyrobami niemedycznymi.
Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowy środek dowodowy, tj. Oświadczenie - CZĘŚĆ II C – zaznaczając, że oferowane produkty niebędące wyrobem medycznym posiadają, cyt.: „Deklarację Zgodności Producenta – nie posiadają Deklaracji zgodności”.
Jak z powyższego wynika - treść oferty Wykonawcy w powyższym zakresie jest niezgodna z warunkami zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.