eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Wykonanie rob鏒 brukarskich na terenie Witkowa - ul. S這neczna, Sosnowa i Jod這waOg這szenie z dnia 2021-09-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wykonanie rob鏒 brukarskich na terenie Witkowa - ul. S這neczna, Sosnowa i Jod這wa

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Gnie幡ie雟ka

1.5.2.) Miejscowo嗆: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.8.) Numer faksu: 614778855

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rob鏒 brukarskich na terenie Witkowa - ul. S這neczna, Sosnowa i Jod這wa

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4c1ca7df-20f7-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00195881

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-09-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00000374/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.11 Wykonanie rob鏒 brukarskich na terenie Witkowa- ul. S這neczna, Sosnowa i Jod這wa

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdzia豉mi IX, XII i XIII SWZ oraz na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z rozdzia貫m XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 1- ul. S這neczna
W ramach inwestycji wykona nale篡 chodnik z kostki betonowej szeroko軼i podstawowej 2,0 m kt鏎y w cz窷ci p馧nocnej 陰czy si z istniej帷ym chodnikiem w pasie drogi powiatowej. Przy drodze powiatowej zaprojektowane zosta這 przej軼ie dla pieszych wraz z peronem po przeciwnej stronie jezdni drogi gminnej 陰cz帷ym si z istniej帷ym chodnikiem zlokalizowanym po po逝dniowej stronie ulicy Warszawskiej. W ci庵u chodnika zaprojektowano dwa zjazdy indywidualne o szeroko軼i 4,0 m wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego. Chodnik oddzielony jest od jezdni kraw篹nikiem betonowym wysokim 15x30x100, od strony posesji zaprojektowano obrze瞠 betonowe 8x30x100. Na d逝go軼i dzia趾i 1064/2 zaprojektowano zatok postojow z kostki betonowej o szeroko軼i 3,0 m kt鏎 nale篡 wyd逝篡 do 5,0 m (zgodnie z odr瑿n dokumentacj projektow zagospodarowania terenu wok馧 obiektu t篹ni). Zatok postojow wydzielono kraw篹nikiem najazdowym 15x22x100 oraz od strony jezdni opornikiem zatopionym 12x25x100. Po陰czenie z jezdni drogi gminnej wyokr庵lono 逝kiem ko這wym o promieniu R=7,0 m. Ca趾owita d逝go嗆 zatoki postojowej to 26,0m. Zaprojektowano r闚nie 軼iek przykraw篹nikowy 2-rz璠owy z kostki betonowej gr. 8cm. W ramach inwestycji przewidziana zosta豉 r闚nie zmiana geometrii istniej帷ego 逝ku ko這wego na drodze gminnej. W celu poprawy bezpiecze雟twa zaprojektowano poszerzenie jezdni w obr瑿ie 逝ku ko這wego do szeroko軼i 5,65 m. Zewn皻rzna kraw璠 逝ku ko這wego b璠zie mia豉 warto嗆 promienia R=15,0 m. Zmiana geometrii zwi您ana z poszerzeniem istniej帷ej jezdni zostanie wykonana r闚nie na odcinku 61,5 m przed 逝kiem ko這wym w celu likwidacji istniej帷ego pasa zieleni o nieregularnym kszta販ie. Wzd逝 chodnika zaprojektowano wymian istniej帷ej w-wy 軼ieralnej w pasie 1,0 m.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45112730-1 - Roboty wzakresie kszta速owania dr鏬 iautostrad

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Wyb鏎 oferty zostanie dokonany w oparciu o przyj皻e w niniejszym post瘼owaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 2 - ul. Sosnowa, Jod這wa
W ramach inwestycji zaprojektowany zosta chodnik z kostki betonowej szeroko軼i podstawowej 2,0 m zlokalizowany przy istniej帷ym kraw篹niku betonowym.
Na skrzy穎waniu ulic Modrzewiowej oraz Sosnowej zaprojektowano fragment chodnika, kt鏎y stanowi b璠zie doj軼ie do istniej帷ej wiaty przystankowej. W rejonie skrzy穎wania zaprojektowano r闚nie dwa przej軼ia dla pieszych. Pierwsze w ul. Modrzewiowej na istniej帷ym chodniku w kierunku wiaty przystankowej, drugie na ko鎍u 逝k闚 skrzy穎wania w ul. Sosnowej. Na ca貫j d逝go軼i ulicy Sosnowej chodnik szer. 2,0 m projektowany jest po lewej stronie jezdni do skrzy穎wania z ul. Jod這w, gdzie zaprojektowano przej軼ie dla pieszych. W ulicy Jod這wej chodnik szer. 2,0 m projektowany jest po prawej stronie jezdni do po陰czenia z istniej帷ym przy granicy pasa drogowego drogi gminnej. W ko鎍owym odcinku ul. Sosnowej od km 0+207,60 zaprojektowany zosta chodnik w odsuni璚iu od jezdni o szeroko軼i podstawowej 1,5m. Chodnik 陰czy si z istniej帷ym na ko鎍u ulicy w km 0+264,0. Chodniki wydzielone s jedno lub obustronnie obrze瞠m betonowym 8x30x100.
W ci庵u projektowanego chodnika w miejscu istniej帷ych zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej o szeroko軼iach dostosowanych do istniej帷ych bram wjazdowych. Zjazdy projektowane s na szeroko軼i chodnika. W dalszej cz窷ci pasa drogowego zjazdy pozostan bez zmian (z wykorzystaniem istniej帷ej nawierzchni utwardzonej, kt鏎a w razie potrzeby podlega b璠zie regulacji wysoko軼iowej).
W oznaczonych na PZT lokalizacjach nale篡 wymieni istniej帷y wysoki kraw篹nik na zjazdach na kraw篹nik najazdowy 15x22x100.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45111240-2 - Roboty wzakresie odwadniania gruntu

45112730-1 - Roboty wzakresie kszta速owania dr鏬 iautostrad

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Wyb鏎 oferty zostanie dokonany w oparciu o przyj皻e w niniejszym post瘼owaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz:
Zdolno軼i technicznej lub zawodowej,
Cz窷 1: Wykonawca musi wykaza, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie wykona: min. 1 inwestycj drogow (inwestycja mo瞠 obejmowa kilka dr鏬/chodnik闚/plac闚 itp., o ile wskazane roboty zosta造 zrealizowane w ramach jednej umowy) z nawierzchni z kostki brukowej o 陰cznej powierzchni nawierzchni brukowej min. 300 m2 wraz z podbudow min. 300 m2
Cz窷 2: Wykonawca musi wykaza, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie wykona: min. 1 inwestycj drogow (inwestycja mo瞠 obejmowa kilka dr鏬/chodnik闚/plac闚 itp., o ile wskazane roboty zosta造 zrealizowane w ramach jednej umowy) z nawierzchni z kostki brukowej o 陰cznej powierzchni nawierzchni brukowej min. 450 m2 wraz z podbudow min. 450 m2

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie
ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 3 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Oferta musi zawiera nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty sporz康zony wg wzoru Formularza oferty stanowi帷ego za陰cznik nr 1. W przypadku z這瞠nia oferty na innym formularzu ni za陰cznik nr 1 do SWZ, powinien on zawiera wszystkie wymagane informacje okre郵one w tym za陰czniku. Formularz oferty nie podlega uzupe軟ieniu.
2) O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ. (Za陰cznik wymieniony powy瞠j jako o鈍iadczenie art. 125 ust. 1 ustawy),
2. Oferta powinna zawiera nast瘼uj帷e dokumenty - je郵i dotyczy:
1) O鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia – je瞠li dotyczy.
2) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia (rozdz. VIII ust. 8 pkt 3 SWZ).
3) O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – je瞠li dotyczy. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
4) Pe軟omocnictwo – je瞠li dotyczy (w przypadku, gdy ofert podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofert sk豉daj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia).
Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez upe軟omocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2) W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
3) W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt 2) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
4) Ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉da o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ.
5) Po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokument闚, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz.
6) W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana mo瞠 dotyczy:
1) Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) istotnej, le膨cej po stronie Zamawiaj帷ego, zw這ki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, konieczno軼i zmian dokumentacji projektowej, przed逝瘸j帷ej si procedury wyboru wykonawcy w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 lub b璠 mog造 mie wp造w na dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, o ilo嗆 dni zw這ki, wstrzymania rob鏒 przez Zamawiaj帷ego,
b) wyst徙ienia takich warunk闚 atmosferycznych, kt鏎e ze wzgl璠闚 obiektywnych uniemo磧iwiaj lub mog negatywnie wp造n望 na jako嗆 wykonywanych (zgodnie z SWZ) rob鏒 budowlanych oraz ich trwa這嗆, w przypadku, gdy nie zosta造 przewidziane, o ile Wykonawca wyka瞠, 瞠 okoliczno軼i te mia造 bezpo鈔edni wp造w na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin mo瞠 by wyd逝穎ny o ilo嗆 dni, podczas kt鏎ych wyst徙i造 ww. zdarzenia,
c) dzia豉nia si造 wy窺zej, uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie rob鏒 w okre郵onym w umowie terminie o czas dzia豉nia si造 wy窺zej oraz niezb璠ny do usuni璚ia jej skutk闚,
d) wyst徙ienia awarii niezawinionej czynno軼iami lub niewynikaj帷ej z zaniechania czynno軼i, do kt鏎ych Wykonawca by zobowi您any o czas niezb璠ny do jej usuni璚ia,
e) dzia豉 os鏏 trzecich lub organ闚 w豉dzy publicznej, powoduj帷ych przewlek這嗆 post瘼owania o uzyskanie od instytucji i urz璠闚 dokument闚 (np. pozwole, decyzji, uzgodnie) niezb璠nych do realizacji umowy oraz dzia豉, kt鏎e spowoduj przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zam闚ienia o czas niezb璠ny do spe軟ienia wymaga ww. os鏏 trzecich,
f) konieczno軼i wykonania dodatkowych bada, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas niezb璠ny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnie, przeprowadzenia ww. bada. W takim przypadku dopuszcza si zmian wynagrodzenia Wykonawcy o kwot wynikaj帷 z ww. zmian,
g) wyst徙ienia okoliczno軼i powsta造ch na skutek realizacji zam闚ie dodatkowych maj帷ych wp造w na termin wykonania umowy,
h) konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych/dodatkowych lub innych niezb璠nych do wykonania przedmiotu umowy, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu umowy o czas niezb璠ny na ich wykonanie, na warunkach okre郵onych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,
i) realizacji odr瑿nej umowy na zlecenie Zamawiaj帷ego lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszaj帷ych konieczno嗆 skoordynowania prac i uwzgl璠niania wzajemnych powi您a – o czas niezb璠ny do usuni璚ia przeszkody w prowadzeniu rob鏒 obj皻ych niniejsz umow.
2) Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemo積o軼i pe軟ienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest mo磧iwa wy陰cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do鈍iadczenie nowo wskazanych os鏏 b璠 spe軟ia warunki okre郵one w SWZ.
3) Zmiany Podwykonawcy albo rezygnacja z udzia逝 Podwykonawcy – je瞠li zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo豉 si w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni Podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
4) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:
a) zaistnienia istotnych okoliczno軼i powoduj帷ych, 瞠 wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiaj帷ego nie jest mo磧iwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany przepis闚 powoduj帷ych konieczno嗆 przyj璚ia innych rozwi您a technicznych, ni za這穎ne w SWZ,
c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno軼i powoduj帷ej, 瞠 wykonanie cz窷ci przedmiotu umowy nie le篡 w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

Cd. w "Informacje dodatkowe"

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-10-14 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2021-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

cd. warunki zmiany umowy:
d) wyst徙ienia kolizji z planowanymi lub r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostan ograniczone do zmian koniecznych powoduj帷ych unikni璚ie usuni璚ia kolizji,
e) wyst徙ienia warunk闚 geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst瘼owania niewybuch闚 lub niewypa堯w, kt鏎e mog skutkowa w 鈍ietle dotychczasowych za這瞠 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem umowy,
f) konieczno軼i realizacji rob鏒 wynikaj帷ych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst瘼stwo od projektu budowlanego, wynikaj帷ych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,
g) do wykonania umowy niezb璠ne b璠zie zastosowanie rozwi您a zamiennych, innych materia堯w, innego rodzaju rob鏒, ni wskazane w ofercie lub SWZ. Je瞠li z tego tytu逝 Wykonawca lub Zamawiaj帷y poni鏀豚y znacz帷 strat Zamawiaj帷y mo瞠 zmieni wynagrodzenie, na podstawie przedstawionego przez Wykonawc kosztorysu, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru,
h) wyst徙ienia warunk闚 terenu budowy odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych
w dokumentacji projektowej, w szczeg鏊no軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt闚 budowlanych,
i) konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych z powodu wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, lub zwi瘯szenia bezpiecze雟twa rob鏒 budowlanych, lub mo磧iwo軼i usprawnienia rob鏒 budowlanych,
j) innych przyczyn zewn皻rznych niezale積ych od Zamawiaj帷ego oraz Wykonawcy skutkuj帷ych niemo積o軼i prowadzenia prac.
k) zmniejszenia lub zwi瘯szenia zakresu przedmiotu zam闚ienia, gdy jego wykonanie
w za這穎nym zakresie nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego lub wyniknie ono
z konieczno軼i dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy mo瞠 si wi您a ze zmian wysoko軼i wynagrodzenia. Zmiana zakresu umowy nie powinna przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto.
l) sytuacji okre郵onych w punkcie 1, kt鏎e maj wp造w na przed逝瞠nie terminu wykonania umowy.
5) Poprawienia omy貫k w tre軼i umowy.
6) Nieprzewidzianych okoliczno軼i formalno-prawnych.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie wprowadzenie zmian wynikaj帷ych z sytuacji zwi您anej ze stanem zagro瞠nia epidemicznego lub epidemii.
3. Wykonawca zobowi您uje si niezw這cznie poinformowa Zamawiaj帷ego o zaistnieniu przes豉nek stanowi帷ych potrzeb zmiany umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy dla swej wa積o軼i wymagaj formy pisemnej – aneks.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.