eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w SzczytnieOgłoszenie z dnia 2023-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZCZYCIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@powiat.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatszczycienski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fc4a6c-bce9-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44fc4a6c-bce9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055185/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Szczytnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129895

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rz.272.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2660162,60 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2633135,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na Część 1 jest: Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, która obejmuje:
1.1. Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego na Budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie - opracowanego przez firmę: BENSA Krzysztof Żmudzki, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”. Zakres Dokumentacji projektowej powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa musi w szczególności zawierać wszystkie niezbędne opracowania, w tym np. inwentaryzacyjne, projekty wszystkich instalacji (elektryczna, sanitarna), przekładek uzbrojenia kolidującego z planowaną zabudową, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo (z oznakowaniem), wyposażenia, kolorystyki i inne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Infrastruktura musi zapewniać pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, teren powinien być oświetlony i monitorowany.
Szczegółowe określenie i zakres Dokumentacji projektowej zawarty jest w ust. 2 pkt 2 oraz szczegółowo w Programie Funkcjonalno–Użytkowym –Załącznik nr 1 A do SWZ.
1.2. Na podstawie Dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje, w tym prawomocne pozwolenie na budowę.
1.3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 1 ppkt 1.1 oraz uzyskanymi zaleceniami właściwych organów.
1.4. Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz osprzętu zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 1 ppkt 1.1 i umową, dalej zwane „Wyposażeniem”.
1.5. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w terminie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania odbioru końcowego. Nadzór Autorski obejmować będzie w szczególności udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania Umowy z Dokumentacją projektową, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartość części: 874799,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na Część 2 jest: Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie, która obejmuje:
2.1. Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego na Budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szczytnie - opracowanego przez firmę: BENSA Krzysztof Żmudzki, zwanej dalej "Dokumentacją projektową”. Zakres Dokumentacji projektowej powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa musi w szczególności zawierać wszystkie niezbędne opracowania, w tym np. inwentaryzacyjne, projekty wszystkich instalacji, przekładek uzbrojenia kolidującego z planowaną zabudową, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo (z oznakowaniem), wyposażenia, kolorystyki i inne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Infrastruktura musi zapewniać pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, teren powinien być oświetlony i monitorowany.
Szczegółowe określenie i zakres Dokumentacji projektowej zawarty jest w ust. 2 pkt 3 oraz szczegółowo w Programie Funkcjonalno–Użytkowym –Załącznik nr 1 B do SWZ.
2.2 . Na podstawie Dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje, w tym prawomocne pozwolenie na budowę.
2.3 . Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 2 ppkt 2.1 oraz uzyskanymi zaleceniami właściwych organów.
2.4 . Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz osprzętu zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 2 ppkt 2.1 i umową, dalej zwane „Wyposażeniem”.
2.5 . Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w terminie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania odbioru końcowego. Nadzór Autorski obejmować będzie w szczególności udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania Umowy z Dokumentacją projektową, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartość części: 1758336,26 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1151000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1151000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1151000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPORTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 281361390

7.3.3) Ulica: ADAMA MICKIEWICZA

7.3.4) Miejscowość: OLSZTYN

7.3.5) Kod pocztowy: 10-508

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1151000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2121000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2121000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2121000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPORTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281361390

7.3.3) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 21 lokal 23

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-508

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2121000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.