eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w SzczytnieOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZCZYCIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@powiat.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatszczycienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44fc4a6c-bce9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129895

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055185/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Szczytnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44fc4a6c-bce9-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Dodatkowo w BIP Powiatu Szczycieńskiego:
https://bip.powiatszczycienski.pl/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/zwr/
Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
SKŁADANIE OFERT odbywa się drogą elektroniczną.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków informuję: szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale: VII SWZ: INFORMACJE O
ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane w SWZ) muszą być sporządzone w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale: VII SWZ: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, rozdziale X SWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT i rozdziale XI: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale XXVII SWZ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale XXVII SWZ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rz.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na Część 1 jest: Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, która obejmuje:
1.1. Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego na Budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie - opracowanego przez firmę: BENSA Krzysztof Żmudzki, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”. Zakres Dokumentacji projektowej powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa musi w szczególności zawierać wszystkie niezbędne opracowania, w tym np. inwentaryzacyjne, projekty wszystkich instalacji (elektryczna, sanitarna), przekładek uzbrojenia kolidującego z planowaną zabudową, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo (z oznakowaniem), wyposażenia, kolorystyki i inne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Infrastruktura musi zapewniać pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, teren powinien być oświetlony i monitorowany.
Szczegółowe określenie i zakres Dokumentacji projektowej zawarty jest w ust. 2 pkt 2 oraz szczegółowo w Programie Funkcjonalno–Użytkowym –Załącznik nr 1 A do SWZ.
1.2. Na podstawie Dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje, w tym prawomocne pozwolenie na budowę.
1.3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 1 ppkt 1.1 oraz uzyskanymi zaleceniami właściwych organów.
1.4. Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz osprzętu zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 1 ppkt 1.1 i umową, dalej zwane „Wyposażeniem”.
1.5. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w terminie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania odbioru końcowego. Nadzór Autorski obejmować będzie w szczególności udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania Umowy z Dokumentacją projektową, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia na Część 2 jest: Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczytnie, która obejmuje:
2.1. Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego na Budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szczytnie - opracowanego przez firmę: BENSA Krzysztof Żmudzki, zwanej dalej "Dokumentacją projektową”. Zakres Dokumentacji projektowej powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokumentacja projektowa musi w szczególności zawierać wszystkie niezbędne opracowania, w tym np. inwentaryzacyjne, projekty wszystkich instalacji, przekładek uzbrojenia kolidującego z planowaną zabudową, projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowo (z oznakowaniem), wyposażenia, kolorystyki i inne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień. Infrastruktura musi zapewniać pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, teren powinien być oświetlony i monitorowany.
Szczegółowe określenie i zakres Dokumentacji projektowej zawarty jest w ust. 2 pkt 3 oraz szczegółowo w Programie Funkcjonalno–Użytkowym –Załącznik nr 1 B do SWZ.
2.2 . Na podstawie Dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje, w tym prawomocne pozwolenie na budowę.
2.3 . Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 2 ppkt 2.1 oraz uzyskanymi zaleceniami właściwych organów.
2.4 . Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz osprzętu zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.1 pkt 2 ppkt 2.1 i umową, dalej zwane „Wyposażeniem”.
2.5 . Sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w terminie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania odbioru końcowego. Nadzór Autorski obejmować będzie w szczególności udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu, kontrolę zgodności wykonania Umowy z Dokumentacją projektową, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania: na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, fakultatywnych podstawach wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XIV SWZ oraz okoliczności opisanych w ust. 2;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Dotyczy części 1:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
I. posiada dokument potwierdzający, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej oszczędnościowo-kredytowej lub ma zdolność kredytową w wysokości: nie mniejszej niż 979 770,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100), wystawiony w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem tego dokumentu;
II. posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dotyczy części 2:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
I. posiada dokument potwierdzający, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej oszczędnościowo-kredytowej lub ma zdolność kredytową w wysokości: nie mniejszej niż 1 989 230,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100), wystawiony w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem tego dokumentu;
II. posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).

Dotyczy części 1 i 2:
UWAGA: W przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XIII, ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt I i II - może spełnić samodzielnie jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.
UWAGA: W przypadku wykazania przez Wykonawcę, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dotyczy części 1 i 2:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
I. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej ukończył 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie obiektów sportowych lub stref rekreacyjnych - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
oraz
II. dysponuje osobą którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
UWAGA: Osoba, o której mowa wyżej, powinna posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA: Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako „ustawa Pb") oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) — dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Pb lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Pb, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
UWAGA: Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy podać w Załączniku nr 8 do SWZ.

2. Pozostałe podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. u. z 2023 r. poz. 129). Szczegóły - Rozdział XIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Oświadczenie — należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA: Oświadczenia składane na podstawie art. 125 należy złożyć wraz z ofertą.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XIII SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
1) Środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu: (...)
2) Środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa z art.125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale XIII ust. 1 pkt.1 i ust. 2. Oświadczenie — należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
c) Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie — należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
Szczegóły - Rozdział XV SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Oświadczenie — należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. UWAGA: Oświadczenia składane na podstawie art. 125 należy złożyć wraz z ofertą.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XIII SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
1) Środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu:
a) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Opis warunku w Rozdziale XIII, ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt I.
b) Dokumenty potwierdzając, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Opis warunku w Rozdziale XIII, ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt II.
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg Załącznika nr 7 do SWZ. Opis warunku w Rozdziale XIII, ust. 1 pkt 2 lit. d) ppkt I. UWAGA: Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale XIII, ust. 1 pkt 2 lit. d) ppkt I SWZ.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, zobowiązany jest wykazać roboty, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika nr 8 do SWZ. Opis warunku w Rozdziale XIII, ust. 1 pkt 2 lit. d) ppkt II i III.
UWAGA: Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale XIII, ust. 1 pkt 2 lit. d) ppkt I i II SWZ.
2) Środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia w postępowaniu:(...)
Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
Szczegóły - Rozdział XV SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi składać się z:
1) formularza ofertowego Wykonawcy — interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia;
2) oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Oświadczenie Wykonawcy winno być sporządzone zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
3) oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp — jeśli dotyczy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
4) oświadczenia - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp —składane w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby — jeśli dotyczy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
5) oświadczenia składanego na podstawie art. art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną- jeśli dotyczy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
6) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w Rozdziale VII ust. 11 SWZ — jeśli dotyczy;
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
7) dowodów dot. „samooczyszczenia" - w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
8) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty;
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający żąda złożenia ww. dokumentów także od osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;.
9) Następujące przedmiotowe środki dowodowe: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych.

Dokumenty, które należy złożyć na wezwanie Zamawiającego opisano w pkt 5.6) i 5.7) Ogłoszenia oraz w Rozdziale XV SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) - Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie Pełnomocnika konsorcjum.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie prowadzonego zamówienia publicznego.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu Ofertowym. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami.
5. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawcy składający ofertę wspólnie (każdy z nich) są zobowiązani do złożenia oświadczenia zgodne z treścią Załącznika Nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w Załączniku nr 11 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy E-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie. Szczegóły - Rozdział XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacja dot. terminu wykonania Przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia Przedmiot umowy określonego odpowiednio w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1 ppkt 1.1 i 1.2 SWZ lub w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 2 ppkt 2.1. i 2.2. SWZ w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać Przedmiot umowy określony odpowiednio w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1 ppkt 1.3 i ppkt 1.4. SWZ lub w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 2 ppkt 2.3. i ppkt 2.4. SWZ w terminie do 31.10.2023 r.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia czynności Nadzoru Autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę.
4. Szczegółowe informacje dot. terminów, o których mowa wyżej zawarto w §3 Projektowanych postanowieniach umowy —Załącznik nr 11 do SWZ.

Dotyczy ofert składanych przez podmioty zagraniczne:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X, Część 1 ust. 13, pkt 8 SWZ lub Rozdziale XV, Część 2 ust. 3, pkt. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:
1) wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w ustępie wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Dokumenty postępowania będą także dostępne na stronie internetowej - BIP Powiatu Szczycieńskiego: https://bip.powiatszczycienski.plizamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/zwr/
- tu należy wybrać odpowiedni kafelek np.: „Aktualne", „W toku".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.