eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ochotnica Dolna › Roboty budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego dworu z parkiem dworskim wpisanego do rejestru zabytków w m. Tylmanowa na obiekt użyteczności publicznejOgłoszenie z dnia 2021-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Roboty budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego dworu z parkiem dworskim wpisanego do rejestru zabytków w m. Tylmanowa na obiekt użyteczności publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ochotnica Dolna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892587

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dłubacze 160

1.4.2.) Miejscowość: Ochotnica Dolna

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-452

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 182620910

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ochotnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195204

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00186238/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN.

Po zmianie:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 złotych.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu, odbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 złotych brutto, w ramach której zostały wykonane również:
a) pogłębienie fundamentów w istniejącym budynku,
b) wymiana lub wykonanie nowego stropu w istniejącym budynku,
c) przepona iniekcyjna w istniejącym murze,
d) tynk szeroko porowy,
e) remont konstrukcji drewnianej,
f) pokrycie dachowe z gontu łupanego,
g) konserwacja lub rekonstrukcja stolarki okiennej lub drzwiowej,
h) konserwacja techniczna lub estetyczna tynku lub wymalowani lub rekonstrukcja polichromii lub aranżacja malarska o charakterze konserwatorskim.
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót i prac, o których mowa w pkt 1, w ramach odrębnych umów, jeżeli łączna wartość tych umów będzie nie mniejsza niż 1 000 000 złotych brutto
2) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów zieleni o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto, w ramach której zostały również wykonane nasadzenia:
a) drzew oraz kwiatów lub trawników,
albo
b) krzewów oraz kwiatów lub trawników.
Za tereny zieleni uznaje się tereny zieleni, o których mowa w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), tj.: tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym, a także skwery, parki kieszonkowe (niewielkie obszary zieleni tworzone na pojedynczych parcelach, np. w ubytkach zabudowy wielkomiejskiej), zieleń towarzysząca (uliczna i w korytarzach transportowych), planty, zieleń stanowiąca własność prywatną, jeżeli swoim charakterem jest zbliżona do terenów zieleni.
3) dysponuje następującymi osobami:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz która zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 i 954) - dalej jako „ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie;
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
e) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
f) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
g) jedną osobą, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 lub 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie prac konserwatorskich (kierownik prac konserwatorskich):
Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z art. 37a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie
‒ oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykaz kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera Załącznik nr 14 do SWZ.
Przez rejestr, o którym mowa w pkt 2 lit. b oraz g należy rozumieć rejestr, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
h) jedną osobą do kierowania pracami ogrodniczymi, która posiada doświadczenie w kierowaniu pracami ogrodniczymi w liczbie co najmniej 180 dni roboczych nabyte w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, oraz:
‒ ukończyła kurs inspektora nadzoru terenów zieleni lub
‒ posiada wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku lub specjalności: architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona roślin, ogrodnictwo, rolnictwo lub sztuka ogrodowa, lub
‒ ukończyła studia podyplomowe w zakresie: architektury krajobrazu, leśnictwa, ochrony roślin, ogrodnictwa, rolnictwa lub sztuki ogrodowej.
Za kierowanie pracami ogrodniczymi uznaje się kierowanie pracami polegającymi na wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów, kwietników i trawników.
W Załączniku nr 11C do SWZ („Wzór wykazu osoby, o której mowa w części XXIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ust. 2 pkt 2 lit. h SWZ (kierownik prac ogrodniczych)”) w tabeli „Doświadczenie kierownika prac ogrodniczych”, w kolumnie „Posiadane doświadczenie”, należy wskazać okres lub okresy, w których ta osoba kierowała pracami ogrodniczymi.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia w kierowaniu pracami ogrodniczymi nabytego w różnych miejscach i w tym samym czasie.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 i z 2021 r. poz. 78).
Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i i opiece nad zabytkami, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wykaz kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi Załącznik nr 14 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-10-12 10:00

Po zmianie:
2021-10-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-10-12 13:00

Po zmianie:
2021-10-19 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-11-10

Po zmianie:
2021-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.