eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ochotnica Dolna › Roboty budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego dworu z parkiem dworskim wpisanego do rejestru zabytków w m. Tylmanowa na obiekt użyteczności publicznejOgłoszenie z dnia 2022-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego dworu z parkiem dworskim wpisanego do rejestru zabytków w m. Tylmanowa na obiekt użyteczności publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ochotnica Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dłubacze 160

1.5.2.) Miejscowość: Ochotnica Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-452

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182620910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ochotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miniportal.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego dworu z parkiem dworskim wpisanego do rejestru zabytków w m. Tylmanowa na obiekt użyteczności publicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19b8be71-121a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010810/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Roboty budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego dworu z parkiem, w m. Tylmanowa na obiekt użyteczności publicznej o funkcji muzealnej i wystawienniczej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„W dolinie Dunajca - ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko - słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”, zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 25/2019 z dnia 19.03.2019 r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186238/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.1.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania zabytkowego dworu z parkiem dworskim wpisanego do rejestru zabytków w miejscowości Tylmanowa na obiekt użyteczności publicznej o funkcji muzealnej i wystawienniczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie: robót rozbiórkowych, robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach, robót murarskich, zbrojenia, betonowania konstrukcji, konstrukcji stalowych, konstrukcji dachowych i pokryć dachowych, wtórnych izolacji przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji, izolacje przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków, tynków renowacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, okładzin gipsowych, pokrywania podłóg i ścian, montażu drzwi balkonowych i okien, impregnacji i nałożenia powłoki, robót w zakresie ochrony odgromowej, robót w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, instalowania systemów alarmowych i anten, instalowanie pożarowych systemów alarmowych (sap), instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (dso), inne instalacji elektrycznych, instalowanie domofonów i wideofonów, montażu rozdzielnic elektrycznych, przyłączy wodnych i instalacji wodociągowych oraz przyłączy kanalizacyjnych, instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, instalacji centralnego ogrzewania, wyposażenie wnętrza, podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, nawierzchni mineralnych, nawierzchni z kostki kamiennej, obrzeży trawnikowych, prac kamieniarskich, ogrodzeń i bramy, zagospodarowania zieleni, wykonania nasadzeń drzew, krzewów, kwietników i trawników, elementy wyposażenia zewnętrznego, instalowania zabudowanych mebli, prac konserwatorskich.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10590000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18030542,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.