eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lębork › AKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU NA ROK SZKOLNY 2021-2022Ogłoszenie z dnia 2021-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
AKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU NA ROK SZKOLNY 2021-2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000209415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mireckiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 862 12 45

1.5.8.) Numer faksu: 59 862 12 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp8.lebork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp8lebork.superszkolna.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lebork

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

AKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU NA ROK SZKOLNY 2021-2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b0526b8-0658-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00161314/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP8.ZP.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 249854,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Artykuły ogólnospożywcze
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych (artykułów ogólnospożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek i ryb, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu) na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie zakupu wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku określają:
• opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SWZ,
• szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2a - 2f do SWZ
• projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 18937,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – Drób
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych (artykułów ogólnospożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek i ryb, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu) na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie zakupu wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku określają:
• opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SWZ,
• szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2a - 2f do SWZ
• projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 27135,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – Warzywa i owoce
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych (artykułów ogólnospożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek i ryb, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu) na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie zakupu wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku określają:
• opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SWZ,
• szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2a - 2f do SWZ
• projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 55364,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 – Nabiał i mrożonki

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych (artykułów ogólnospożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek i ryb, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu) na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie zakupu wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku określają:
• opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SWZ,
• szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2a - 2f do SWZ
• projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 40331,70 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 – Mięso i wędliny
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych (artykułów ogólnospożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek i ryb, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu) na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie zakupu wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku określają:
• opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SWZ,
• szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2a - 2f do SWZ
• projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 78706,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 – Ryby
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych (artykułów ogólnospożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek i ryb, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu) na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie zakupu wraz z dostawą i rozładunkiem artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku określają:
• opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SWZ,
• szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2a - 2f do SWZ
• projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03310000-5 - Ryby, skorupiaki i produkty wodne

4.5.5.) Wartość części: 29380,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19879,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24720,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19879,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma MARIT Julita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931

7.3.3) Ulica: ul. Jana Karwasza 1

7.3.4) Miejscowość: Starzyński Dwór

7.3.5) Kod pocztowy: 84-107

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19879,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.09.2021r. do godz. 9.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu na zadanie pn. PAKIET NR 2 – Drób (brak ofert dla PAKIET NR 2 – Drób).
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części pn. PAKIET NR 2 – Drób na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59987,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72700,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59987,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma MARIT Julita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931

7.3.3) Ulica: ul. Jana Karwasza 1

7.3.4) Miejscowość: Starzyński Dwór

7.3.5) Kod pocztowy: 84-107

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59897,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47060,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61218,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47060,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU ALEKSANDRA, ANDRZEJ ADAMOWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 839026161

7.3.4) Miejscowość: Reblinko 1

7.3.5) Kod pocztowy: 76-251

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47060,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.09.2021r. do godz. 9.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu na zadanie pn. PAKIET NR 5 –Mięso i wędliny (brak ofert dla PAKIET NR 5 –Mięso
i wędliny).
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części pn. PAKIET NR 5– Mięso i wędliny na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36099,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40779,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40779,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU ALEKSANDRA, ANDRZEJ ADAMOWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390206161

7.3.4) Miejscowość: Reblinko 1

7.3.5) Kod pocztowy: 76-251

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40779,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.