eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Roboty budowlane w podziale na 4 częściOgłoszenie z dnia 2021-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w podziale na 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240763798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generała Władysława Andersa 47

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w podziale na 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c2611cc-1d32-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001849/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.43 K-2347; Remont części ogrodzenia zewnętrznego - Komprachcice

1.1.89 K-2707 Opole Remont odcinka drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami 4 i 5

1.1.90 K-8734 Lubliniec: Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.9. Formaty plików wykorzystywanych
przez Wykonawców określone zostały w “OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
9listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
8. Oferta, oświadczenia dołączone do oferty, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i
oświadczenia mają odpowiednio formę lub postać elektroniczną i opatrzone są kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:• 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel.
261111238;•Platforma zakupowa Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-
441Poznań.b.pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział
Gospodarczy jest Pan Krzysztof Hawrylak, kontakt: 261111238 514 519 700 *;c. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy:
4WOG.1200.2712.14.2021prowadzonym w trybie podstawowym;d. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o ustawę Pzp; e.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowyprzekracza4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;Więcej in formacji znajduje się w rozdziale XXI pkt 4
SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych
osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.46.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 1 – Remont odcinka drogi wewnętrznej pomiędzy budynkiem 4 a 5 w Opolu przy ul. Domańskiego 68


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
A) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla części 2 posiadał kierownika robót/budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba pełniące funkcje kierownika robót/budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz
w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac budowlanych tak zwanych pracowników fizycznych (zgodnie ze wzorem umowy). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji zamówienia.

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

6. Parametry równoważności.
1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

7. Dodatkowe informacje.
W przypadku części 1 i 2 – przed przystąpieniem do realizacji prac, zgody na wejście/wjazd na teren kompleksu wojskowego należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Ochrony 10BLog

Wykonawca w terminie 7 dni, w zakresie części 3, 4 i 2 dni roboczych dla części 1 i 2, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa Jednostki/instytucji wojskowej w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście osób. We wniosku wykonawca złoży wykaz osób oraz wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia. W wykazie zawarte zostaną informacje: imię i nazwisko pracownika, nr pesel, nr dowodu osobistego oraz adres zamieszkani a w przypadku pojazdów i sprzętu : markę i model pojazdu lub sprzętu oraz nr rejestracyjny jeżeli występuje. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście pracowników na teren kompleksu.
Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania roboty związanej z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).
Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na tern obiektu wojskowego.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. MON z dnia 10 czerwca 2020 r.).
Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór).
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcą odpowiedzialnym za ochronę obiektu umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone nadzorujące systemem przepustkowy oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z 7-dniowym/2-dniowm wyprzedzeniem do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki/instytucji wojskowej.
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzegają sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:

Część 2 – Remont części ogrodzenia zewnętrznego Komprachcice


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
A) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla części 2 posiadał kierownika robót/budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba pełniące funkcje kierownika robót/budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz
w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac budowlanych tak zwanych pracowników fizycznych (zgodnie ze wzorem umowy). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji zamówienia.

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

6. Parametry równoważności.
1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

7. Dodatkowe informacje.
W przypadku części 1 i 2 – przed przystąpieniem do realizacji prac, zgody na wejście/wjazd na teren kompleksu wojskowego należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Ochrony 10BLog

Wykonawca w terminie 7 dni, w zakresie części 3, 4 i 2 dni roboczych dla części 1 i 2, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa Jednostki/instytucji wojskowej w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście osób. We wniosku wykonawca złoży wykaz osób oraz wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia. W wykazie zawarte zostaną informacje: imię i nazwisko pracownika, nr pesel, nr dowodu osobistego oraz adres zamieszkani a w przypadku pojazdów i sprzętu : markę i model pojazdu lub sprzętu oraz nr rejestracyjny jeżeli występuje. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście pracowników na teren kompleksu.
Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania roboty związanej z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).
Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na tern obiektu wojskowego.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. MON z dnia 10 czerwca 2020 r.).
Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór).
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcą odpowiedzialnym za ochronę obiektu umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone nadzorujące systemem przepustkowy oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z 7-dniowym/2-dniowm wyprzedzeniem do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki/instytucji wojskowej.
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzegają sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:

Część 3 – Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1 na potrzeby WOT


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
A) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla części 2 posiadał kierownika robót/budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba pełniące funkcje kierownika robót/budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz
w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac budowlanych tak zwanych pracowników fizycznych (zgodnie ze wzorem umowy). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji zamówienia.

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

6. Parametry równoważności.
1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

7. Dodatkowe informacje.
W przypadku części 1 i 2 – przed przystąpieniem do realizacji prac, zgody na wejście/wjazd na teren kompleksu wojskowego należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Ochrony 10BLog

Wykonawca w terminie 7 dni, w zakresie części 3, 4 i 2 dni roboczych dla części 1 i 2, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa Jednostki/instytucji wojskowej w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście osób. We wniosku wykonawca złoży wykaz osób oraz wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia. W wykazie zawarte zostaną informacje: imię i nazwisko pracownika, nr pesel, nr dowodu osobistego oraz adres zamieszkani a w przypadku pojazdów i sprzętu : markę i model pojazdu lub sprzętu oraz nr rejestracyjny jeżeli występuje. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście pracowników na teren kompleksu.
Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania roboty związanej z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).
Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na tern obiektu wojskowego.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. MON z dnia 10 czerwca 2020 r.).
Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór).
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcą odpowiedzialnym za ochronę obiektu umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone nadzorujące systemem przepustkowy oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z 7-dniowym/2-dniowm wyprzedzeniem do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki/instytucji wojskowej.
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzegają sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:

Część 4 – Montaż urządzeń diagnostycznych w budynku nr 36 (warsztat samochodowy) w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
A) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla części 2 posiadał kierownika robót/budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba pełniące funkcje kierownika robót/budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz
w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac budowlanych tak zwanych pracowników fizycznych (zgodnie ze wzorem umowy). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji zamówienia.

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

6. Parametry równoważności.
1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

7. Dodatkowe informacje.
W przypadku części 1 i 2 – przed przystąpieniem do realizacji prac, zgody na wejście/wjazd na teren kompleksu wojskowego należy uzgodnić z Pełnomocnikiem Ochrony 10BLog

Wykonawca w terminie 7 dni, w zakresie części 3, 4 i 2 dni roboczych dla części 1 i 2, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa Jednostki/instytucji wojskowej w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście osób. We wniosku wykonawca złoży wykaz osób oraz wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia. W wykazie zawarte zostaną informacje: imię i nazwisko pracownika, nr pesel, nr dowodu osobistego oraz adres zamieszkani a w przypadku pojazdów i sprzętu : markę i model pojazdu lub sprzętu oraz nr rejestracyjny jeżeli występuje. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście pracowników na teren kompleksu.
Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania roboty związanej z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).
Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na tern obiektu wojskowego.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. MON z dnia 10 czerwca 2020 r.).
Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór).
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcą odpowiedzialnym za ochronę obiektu umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone nadzorujące systemem przepustkowy oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z 7-dniowym/2-dniowm wyprzedzeniem do właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki/instytucji wojskowej.
Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zastrzegają sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz
z zawartymi oświadczeniami;

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika) .
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (część A ww. załącznika) .

3. Kosztorys ofertowy uproszczony odpowiednio dla części 1, 2, 3, 4 – podpisany, sporządzony na podstawie przedmiaru robót odpowiedniego dla danej części (załącznik nr 5 do SWZ). Brak załączenia do oferty podpisanego kosztorysu, będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A
ww. załącznika)
2. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo
przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego
podmiotu.
3. Wykonawca zobowiązuje się przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz w sytuacjach wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.