eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy sukcesywne produktów mleczarskich, mięsa, wędlin, konserw, przetworów mięsnych wykonywane do 30.04.2024 r. oraz drobiu wykonywane do 31.05.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy sukcesywne produktów mleczarskich, mięsa, wędlin, konserw, przetworów mięsnych wykonywane do 30.04.2024 r. oraz drobiu wykonywane do 31.05.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146349028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konwiktorska 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-217

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniacps@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sukcesywne produktów mleczarskich, mięsa, wędlin, konserw, przetworów mięsnych wykonywane do 30.04.2024 r. oraz drobiu wykonywane do 31.05.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a3893d8-c890-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00191203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027815/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy mięsa, wędlin, konserw i przetworów mięsnych

1.2.5 Dostawy nabiału

1.2.6 Dostawy drobiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146008

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG.26.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 213482,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 - dostawy produktów mleczarskich
Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia, określonym w OPZ oraz Formularzu Ofertowym, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ, wymaga aby:
1) wszystkie dostarczane produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;
2) zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, skład surowcowy;
3) były świeże i pierwszej jakości;
4) produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

4.5.5.) Wartość części: 82029,88 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia określonym w OPZ oraz Formularzu Ofertowym, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ, wymaga aby:
a) produkty posiadały nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;
b) produkty były świeże i dobrej jakości;
c) produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia;
d) produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy), zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy (tj. % zawartość mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji);
e) mięso świeże pochodziło ze zwierząt do lat 3 - produkowane w Polsce, ze zwierząt hodowanych w Polsce;
f) dostarczane produkty posiadały etykietę produktu – handlowy dokument identyfikacyjny (HDI);
g) mięso świeże nie zawierało okrywy tłuszczowej, ścięgien oraz błon.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 102952,68 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w przedmiocie zamówienia określonego w powyższej specyfikacji asortymentowej oraz Formularza Ofertowym (Zał. nr 2 do SWZ) wymaga aby:
• produkty były z chowu wolnego, karmionego paszą bez GMO oraz antybiotyków;
• produkty posiadały nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;
• dostarczany produkt był świeży, dobrej jakości, pozbawiony resztek pierza, nieuszkodzony;
• produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia;
• dostarczane produkty posiadały etykietę produktu – handlowy dokument identyfikacyjny (HDI);
• były pierwszego gatunku oraz zgodne z polską normą.
Wielkość
1 Filet z indyka, bez kości i skóry, świeży nie mrożony KG 200
2 Filet z kurczaka, bez kości i skóry, świeży nie mrożony KG 200
3 Kura świeża nie mrożona cała KG 30
4 Kurczak świeży nie mrożony - cały KG 250
5 Korpus z kurczaka świeży nie mrożony, ze skórą, szyją i kuprem KG 150
6 Udko z kurczaka - kulinarne - nie mrożone, bez grzbietu i kości KG 100
7 Udziec z kurczaka nie mrożony z kością i skórą ale bez grzbietu KG 1 000
8 Udziec z indyka nie mrożony, bez kości i skóry KG 100
9 Wątróbka drobiowa z kurczaka nie mrożona bez błonek KG 150

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112100-7 - Świeży drób

15112120-3 - Indyki

15112130-6 - Kurczęta

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 28499,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78254,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80646,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78254,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 722-000-23-29

7.3.3) Ulica: Ludowa 122

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78254,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-05 do 2024-04-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 124129,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124129,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 124129,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WOY sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 768-184-00-05

7.3.3) Ulica: Sobawiny 7E

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 124129,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-05 do 2024-04-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOBARTO S. A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 699-17-81-489

7.3.3) Ulica: Wspólna 70

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-687

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-01 do 2024-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.