eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy sukcesywne produktów mleczarskich, mięsa, wędlin, konserw, przetworów mięsnych wykonywane do 30.04.2024 r. oraz drobiu wykonywane do 31.05.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy sukcesywne produktów mleczarskich, mięsa, wędlin, konserw, przetworów mięsnych wykonywane do 30.04.2024 r. oraz drobiu wykonywane do 31.05.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146349028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konwiktorska 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-217

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniacps@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sukcesywne produktów mleczarskich, mięsa, wędlin, konserw, przetworów mięsnych wykonywane do 30.04.2024 r. oraz drobiu wykonywane do 31.05.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a3893d8-c890-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027815/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy mięsa, wędlin, konserw i przetworów mięsnych

1.2.5 Dostawy nabiału

1.2.6 Dostawy drobiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: cps.srodmiescie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://cps-srodmiescie.ezamawiajacy.pl 2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.3. Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dot. korzystania z Platformy znajdują się pod adresem: https://cpssrodmiescie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=cpssrodmiescie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList 4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane mogą być przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://cpssrodmiescie.ezamawiajacy.pl 5. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy. 6. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np.
na adres e-mail, wyjątek stanowi ust. 18 Rozdziału 14 SWZ tj. awaria Platformy). 7.W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty. 8. Ogólne zasady korzystania z Platformy zostały wskazane w treści SWZ – Rozdział 14.
9. Zalecenia odnośnie podpisu elektronicznego: 1) Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES.
2) W przypadku dokumentów w formacie innym niż „pdf” wymagany będzie oddzielny plik z podpisem elektronicznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 3)Jeżeli wykonawca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym to zgodnie z ustawą może podpisać ofertę podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy). 10. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 1) Stały dostęp do sieci Interneto gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 11. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stroniehttps://oneplace.marketplanet.pl/przygotujstanowiskopcwykonujac-ponizsze-kroki12. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 13. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5, pocztą elektroniczną na adres mail:
iodcps@um.warszawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.26.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 213482,46 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 - dostawy produktów mleczarskich
Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia, określonym w OPZ oraz Formularzu Ofertowym, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ, wymaga aby:
1) wszystkie dostarczane produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;
2) zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, skład surowcowy;
3) były świeże i pierwszej jakości;
4) produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia.

4.2.5.) Wartość części: 82029,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-05 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w asortymencie przedmiotu zamówienia określonym w OPZ oraz Formularzu Ofertowym, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ, wymaga aby:
a) produkty posiadały nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;
b) produkty były świeże i dobrej jakości;
c) produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia;
d) produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy), zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy (tj. % zawartość mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji);
e) mięso świeże pochodziło ze zwierząt do lat 3 - produkowane w Polsce, ze zwierząt hodowanych w Polsce;
f) dostarczane produkty posiadały etykietę produktu – handlowy dokument identyfikacyjny (HDI);
g) mięso świeże nie zawierało okrywy tłuszczowej, ścięgien oraz błon.

4.2.5.) Wartość części: 102952,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-05 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena organoleptyczna

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: % skład mięsa w wędlinie, wyrobach mięsnych

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w przedmiocie zamówienia określonego w powyższej specyfikacji asortymentowej oraz Formularza Ofertowym (Zał. nr 2 do SWZ) wymaga aby:
• produkty były z chowu wolnego, karmionego paszą bez GMO oraz antybiotyków;
• produkty posiadały nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;
• dostarczany produkt był świeży, dobrej jakości, pozbawiony resztek pierza, nieuszkodzony;
• produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia;
• dostarczane produkty posiadały etykietę produktu – handlowy dokument identyfikacyjny (HDI);
• były pierwszego gatunku oraz zgodne z polską normą.
Wielkość
1 Filet z indyka, bez kości i skóry, świeży nie mrożony KG 200
2 Filet z kurczaka, bez kości i skóry, świeży nie mrożony KG 200
3 Kura świeża nie mrożona cała KG 30
4 Kurczak świeży nie mrożony - cały KG 250
5 Korpus z kurczaka świeży nie mrożony, ze skórą, szyją i kuprem KG 150
6 Udko z kurczaka - kulinarne - nie mrożone, bez grzbietu i kości KG 100
7 Udziec z kurczaka nie mrożony z kością i skórą ale bez grzbietu KG 1 000
8 Udziec z indyka nie mrożony, bez kości i skóry KG 100
9 Wątróbka drobiowa z kurczaka nie mrożona bez błonek KG 150

4.2.5.) Wartość części: 28499,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112100-7 - Świeży drób

15112120-3 - Indyki

15112130-6 - Kurczęta

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - za spełniających warunek udziału
w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w przypadku producentów, właściwych organów Weterynarii;
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
d) zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających warunek udziału
w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie zrealizowali:
 w części nr 1 - co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawach produktów mleczarskich (w tym mleka, nabiału), wykonywane w sposób ciągły
w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każde;
 w części nr 2 – co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawach mięsa i/-lub wędlin, wykonywane w sposób ciągły w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy i wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto;
 w części nr 3 – co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawach drobiu, wykonywane w sposób ciągły w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy
i o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzającym brak podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 SWZ.
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70),
f) art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp,
g) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w:
1) Rozdziale 10 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ - dokument potwierdzający wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w przypadku producentów właściwych organów Weterynarii;
2) Rozdziale 10 ust. 2 pkt 1 lit. d SWZ - wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - wyłącznie w zakresie części nr 2:
Zamawiający na podstawie art. 106 i art. 107 ust. 1 Pzp wraz z ofertą wymaga dołączenia próbek wędlin - pozycji o których mowa w Rozdziale 5 SWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ - na potrzeby pozacenowej oceny oferty.
Zamawiający do oferty dodatkowo wymaga dołączenia:
a) do ww. próbek wędlin - dokumentu potwierdzającego dokonanie badania laboratoryjnego na oznaczenie zawartości: wody, białka, tłuszczu, skrobi oraz chlorków i fosforanów dodanych,
b) dokumentu badania mikrobiologicznego z orzeczeniem wyników dla:
kaszanka gryczana – poz. 4; kiełbasa szynkowa wieprzowa – poz. 14;
kiełbasa mielonka – poz. 17; serdelki drobiowe – poz. 21;
pasztet wieprzowo-wołowy - pieczony – poz. 22; pasztetowa – poz. 23
UWAGA: badania winny być przeprowadzone przez niezależne laboratorium

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać w szczególności poniższe dokumenty:
1) Wypełniony Formularza Ofertowy - pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (Załącznik nr 2 do SWZ). Formularz Ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 4 do SWZ). W przypadkuwspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 3)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie wspólnie lub każdy samodzielnie w swoim zakresie. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA:
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia w oświadczeniach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 informacji dotyczących tych podmiotów.
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli podwykonawca będzie realizował część zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (Załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykorzystaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty, w tym zobowiązanie podpisuje podmiot, od którego te dokumenty pochodzą, chyba, że zostanie udzielone pełnomocnictwo Wykonawcy do podpisania takich dokumentów za podmiot trzeci/podwykonawcę.
7) „oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 10 SWZ)”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika i wraz z ofertą składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
3. Przepisy i zapisy zawarte w SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 Pzp, dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy:
1) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;
2) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
3) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 4 miesiące, w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 2 umowy;
4) w przypadku nie wyłonienia kolejnego Wykonawcy w drodze postępowania, gdy zajdzie konieczność przedłużenia terminu obowiązywania umowy, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W takim przypadku wartość umowy zostanie przeliczona według cen jednostkowych obowiązującej umowy, a okres obowiązywania umowy, o którym mowa w § 12 może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.;
5) zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 umowy, w przypadku wystąpienia zmiany prawnej stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku kwota netto stawek jednostkowych nie ulegnie zmianie, a kwota brutto zostanie przeliczona przy zastosowaniu nowej stawki VAT tak w przypadku podwyżki jak i obniżki.;
6) na żądanie Zamawiającego - w przypadku konieczności zmniejszenia maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2, ale nie więcej niż o 30 %;
7) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy;
8) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych produktów w stosunku do pierwotnego zamówienia (zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia), polegające na dostosowaniu aktualnego na dzień zmiany umowy pozostałego do wykonania przedmiotu zamówienia do podwyższonej lub obniżonej kwoty produktów w ramach asortymentu do maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2, również przy uwzględnieniu podwyższonych lub obniżonych na innej podstawie cen.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Pzp, wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jak niżej. Miernikiem oceny możliwości zaistnienia zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej” Wskaźnik inflacji”) przy łącznym spełnieniu postanowień określonych w par. 8 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: cps-srodmiescie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.