eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mława › Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w MławieOgłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w Mławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000302474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Anny Dobrskiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236543240

1.5.8.) Numer faksu: 236543240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w Mławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-101aa2be-ceef-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109623/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w Mławie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158300

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZOZ ZP 35/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i żywnościowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. rodzaj i ilość poszczególnych odpadów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ
3. Zamawiający informuje, iż podane ilości w Załączniku nr 1 do Specyfikacji są ilościami szacunkowymi (są jedynie prognozą zapotrzebowania Zamawiającego). Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkości i zakresie podanej w zamówieniu. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie i wielkości zamówienia, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Odpady będą zabierane ze szpitala w Mławie znajdującego się na ulicy Anny Dobrskiej 1 a także w mniejszych ilościach z dwóch przychodni znajdujących się również w Mławie (ul. 18 Stycznia 4 oraz Sądowa 7) oraz pod adresem: 06-445 Strzegowo, Plac Wolności 35a

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 587395,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 587395,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 587395,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EMKA S.A.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Saba Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 838 18 45 401

7.3.3) Ulica: ul. Jaktorowska 15a

7.3.4) Miejscowość: Żyrardów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 587395,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-19 do 2024-04-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.