eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mława › Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w MławieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w Mławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000302474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Anny Dobrskiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236543240

1.5.8.) Numer faksu: 236543240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w Mławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-101aa2be-ceef-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109623/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych i żywnościowych ze szpitala w Mławie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający przeprowadza postępowanie drogą elektroniczną. Dotyczy to wszelkiej dokumentacji składanej w toku postępowania w tym m.in.: przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji jak i całości oferty. Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się platformę
eusług SmartPZP dostępną pod adresem https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa/. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pomocą e-mail. Wszelkie zapytania, wnioski itp. składane tą drogą pozostaną bez odpowiedzi jako złożone niezgodnie z treścią SWZ i Ustawą PZP.2. Komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-usług SmartPZP
dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa/ w zakładce „korespondencja” (dotyczy okresu po otwarciu ofert). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu. 3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf4. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 3 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie dostępnym na platformie Zamawiającego w zakładce elearning. 6.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława, tel. 23/ 654-32-40
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie jest Pani Anna Tarnowska e-mail: iod@szpitalmlawa.pl; tel. 23/654-32-35 wew. 313;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SPZOZ ZP 50/2022 pn. „Dostawa kotła kondensacyjnego wraz z montażem”.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8. posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ ZP 35/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i żywnościowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. rodzaj i ilość poszczególnych odpadów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ
3. Zamawiający informuje, iż podane ilości w Załączniku nr 1 do Specyfikacji są ilościami szacunkowymi (są jedynie prognozą zapotrzebowania Zamawiającego). Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkości i zakresie podanej w zamówieniu. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie i wielkości zamówienia, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Odpady będą zabierane ze szpitala w Mławie znajdującego się na ulicy Anny Dobrskiej 1 a także w mniejszych ilościach z dwóch przychodni znajdujących się również w Mławie (ul. 18 Stycznia 4 oraz Sądowa 7) oraz pod adresem: 06-445 Strzegowo, Plac Wolności 35a

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca przedłoży aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu administracji publicznej, na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia dla instalacji mających wolne moce przerobowe, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
b) Wykonawca przedłoży aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
b) Aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a do SWZ [tj. składane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie]

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki dowodowe:
a) Aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu administracji publicznej, na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia dla instalacji mających wolne moce przerobowe, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ).
b) Aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – Załącznik do SWZ;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik do SWZ.
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; (jeżeli dotyczy)
4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS/ CEIDG/ inny rejestr) (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza);
5. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być złożone w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców) oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
4. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
7.1.1. zmiany przepisów obowiązujących mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
7.1.2. zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian;
7.1.3. zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) - zmiana wymaga aneksu do umowy
7.1.4. wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia (zmiana wymaga aneksu do umowy),
7.1.5. niewykorzystania wartości umowy – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony (zmiana wymaga aneksu do umowy).
7.3 Zmiany mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie po podpisaniu stosownego aneksu przez obie strony. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z mocy prawa i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń
7.2. W związku z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują następujące zasady zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Dostawcy, w zakresie cen jednostkowych asortymentu, określonych w załączniku nr 1, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1)przez cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy należy rozumieć:
a) ceny materiałów wykorzystywanych do produkcji asortymentu,
b) ceny gotowych produktów nabywanych przez Dostawcę w celu realizacji dostaw dla Zamawiającego,
c) ceny paliwa,
d) ceny kosztów energii elektrycznej, jeśli Dostawca jest producentem dostarczanego asortymentu;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści swz za pośrednictwem platformy w zakładce „pytania do postępowania”. Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany swz, zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem platformy e-usług SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl /szpitalmlawa/
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do identyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.

7.2. W związku z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują następujące zasady zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Dostawcy, w zakresie cen jednostkowych asortymentu, określonych w załączniku nr 1, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
2) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w pkt 1, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Strony ustalają na poziomie 25% (zmiana ceny/kosztu o 25% w stosunku do ceny/kosztu z dnia zawarcia Umowy);
3)poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o którym mowa w pkt 2, musi być wykazany w sposób bezsporny przez Dostawcę, przy czym Dostawca w celu wykazania poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów winien odwołać się do wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
4)Dostawca zobowiązany jest również do wykazania wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na cenę lub koszt realizacji Umowy (na ceny jednostkowe asortymentu), np. poprzez przedstawienie umów z dostawcami i zmian tych umów, pism od dostawców materiałów lub asortymentu (od których materiały lub asortyment nabywa Dostawca dla celów realizacji niniejszej Umowy), faktur za nabywany asortyment/materiały, przy czym Dostawca zobowiązany jest również wykazać, że nie miał wpływu na zmianę cen materiałów lub kosztów;
5)Dostawca zobowiązany jest do opisania (przedstawienia analizy) wpływu poszczególnych zmian cen materiałów i kosztów na końcową cenę asortymentu;
6)Każda kolejna zmiana może być dokonana nie częściej niż po upływie 6 miesięcy od daty dokonania poprzedniej zmiany, a w przypadku pierwszej zmiany nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od daty złożenia oferty, na podstawie której zawarto niniejszą Umowę;
7)maksymalna wartość zmiany cen jednostkowych asortymentu, dokonana na podstawie okoliczności, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 15 % cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie – w okresie obowiązywania Umowy;
8)waloryzacja nie może służyć do poprawiania błędów Dostawcy dokonanych w trakcie kalkulacji oferty i nie może prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez Dostawcę, ani do wzbogacenia się Dostawcy czyli wzrostu jego zysku;
9)Dostawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Dostawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia, o których mowa wyżej;
10) w przypadku korzystania z podwykonawców Dostawca, przed dokonaniem waloryzacji wynagrodzenia, zobowiązany jest wykazać wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w przypadku podwykonawców, którzy spełniają wymogi określone w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, przy czym zmiana taka może być uzależniona od uzyskania zmiany wynagrodzenia przez Dostawcę

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.