eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://itb.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d4fa778-c3e8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00188256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139667

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TO.260.10TO.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 246000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi prawnej/doradztwa prawnego ITB w zakresie zamówień publicznych obejmującej w szczególności:
1) kompleksową pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienie publiczne udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
- udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych;
- przygotowanie/weryfikacja dokumentów zamówienia, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanych Postanowień Umowy;
- weryfikację formalnoprawną Opisu Przedmiotu Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Pzp we współpracy z osobami merytorycznymi;
- proponowanie/weryfikacja warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
- weryfikację złożonych ofert i innych dokumentów w postępowaniu;
- przygotowanie/weryfikacja wezwań i ocena złożonych na wezwanie dokumentów w postępowaniu, w szczególności dotyczących wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia;
- udział w negocjacjach w przypadku skorzystania z trybów, w których negocjacje są przewidywane;
- przygotowywanie/weryfikacja informacji o wyborze lub unieważnieniu postępowania jak również informacji o odrzuceniu oferty i jego podstawach;
- przygotowanie projektów pism w reakcji na wnoszone środki ochrony prawnej;
- weryfikacja, na życzenie Zamawiającego, dokumentacji postępowań, w tym protokołów o udzielenie zamówień publicznych oraz wszelkich wymaganych prawem ogłoszeń i informacji do prezesa UZP;
- sporządzanie/weryfikowanie Aneksów waloryzacyjnych.
2) udzielanie bieżących konsultacji ustnych i pisemnych pracownikom Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych, w tym także dokonywanie analiz/opinii prawnych dotyczących zwolnień przedmiotowych w zakresie zamówień publicznych, w szczególności określonych w art. 11 ust 1 pkt 3 oraz art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. a w sprawach skomplikowanych sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
3) pełnienie dyżurów w siedzibie Zamawiającego, w miarę istniejących potrzeb, w terminach przez niego wskazanych, nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Dyżur będzie trwał każdorazowo 2 godziny lub dłużej – w zależności od potrzeb Zamawiającego;
4) pomoc pracownikom Zamawiającego, w postępowaniach co do których nie jest stosowana ustawa Pzp, w tym możliwość weryfikacji i tworzenia wszelkich dokumentów zakupowych z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego;
5) reprezentowanie i pomoc prawna podczas realizacji umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia procedur przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w tym opiniowanie i przygotowywanie aneksów do umów, udział w negocjacjach, przygotowywanie pism do Wykonawców, w szczególności dotyczących naliczenia kar umownych, wezwań do należytego wykonywania umowy etc.;
6) obrona Zamawiającego przed zarzutami kontroli na każdym etapie;
7) uczestniczenie w opracowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane;
8) sporządzanie/weryfikowanie wewnętrznych aktów normatywnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych.
9) udział w rozprawach przed KIO oraz sądami dotyczących wnoszonych środków odwoławczych oraz innych środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji:
a) weryfikacja SWZ / weryfikacja aneksów / pism nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze;
b) sporządzenie SWZ nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni;
z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamówień o znacznym stopniu skomplikowania lub znacznej wartości, Strony ustalą termin wykonania w trybie roboczym.
W sprawach nagłych, pilnych lub awaryjnych wymagających działania bez zbędnej zwłoki pomoc prawna będzie świadczona w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania.

4. Liczba wszczętych przez Zamawiającego postępowań w okresie od stycznia 2022 do chwili obecnej: 42 z zastosowaniem ustawy pzp, 39 w trybie Konkursów Ofert - poniżej progu pzp.
5. Świadczenie usług będzie prowadzona w języku polskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 233,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 233,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Adamczyk, Saganowski Radcowie Prawni Spółka cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252627327

7.3.3) Ulica: Al. Solidarności 113/57

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-140

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.