eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d4fa778-c3e8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://itb.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zgodnie z pkt. 6 SWZ 6.1 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: Elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@itb.pllub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://itb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
6.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 8.00-15.00 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.10 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6.11 Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
6.11.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6.11.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
zgodnie z pkt. 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796466; adres email: iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Świadczenie pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych na rzecz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie”. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
zgodnie z pkt. 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TO.260.10TO.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi prawnej/doradztwa prawnego ITB w zakresie zamówień publicznych obejmującej w szczególności:
1) kompleksową pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienie publiczne udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
- udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych;
- przygotowanie/weryfikacja dokumentów zamówienia, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanych Postanowień Umowy;
- weryfikację formalnoprawną Opisu Przedmiotu Zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Pzp we współpracy z osobami merytorycznymi;
- proponowanie/weryfikacja warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
- weryfikację złożonych ofert i innych dokumentów w postępowaniu;
- przygotowanie/weryfikacja wezwań i ocena złożonych na wezwanie dokumentów w postępowaniu, w szczególności dotyczących wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia;
- udział w negocjacjach w przypadku skorzystania z trybów, w których negocjacje są przewidywane;
- przygotowywanie/weryfikacja informacji o wyborze lub unieważnieniu postępowania jak również informacji o odrzuceniu oferty i jego podstawach;
- przygotowanie projektów pism w reakcji na wnoszone środki ochrony prawnej;
- weryfikacja, na życzenie Zamawiającego, dokumentacji postępowań, w tym protokołów o udzielenie zamówień publicznych oraz wszelkich wymaganych prawem ogłoszeń i informacji do prezesa UZP;
- sporządzanie/weryfikowanie Aneksów waloryzacyjnych.
2) udzielanie bieżących konsultacji ustnych i pisemnych pracownikom Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych, w tym także dokonywanie analiz/opinii prawnych dotyczących zwolnień przedmiotowych w zakresie zamówień publicznych, w szczególności określonych w art. 11 ust 1 pkt 3 oraz art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. a w sprawach skomplikowanych sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
3) pełnienie dyżurów w siedzibie Zamawiającego, w miarę istniejących potrzeb, w terminach przez niego wskazanych, nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Dyżur będzie trwał każdorazowo 2 godziny lub dłużej – w zależności od potrzeb Zamawiającego;
4) pomoc pracownikom Zamawiającego, w postępowaniach co do których nie jest stosowana ustawa Pzp, w tym możliwość weryfikacji i tworzenia wszelkich dokumentów zakupowych z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego;
5) reprezentowanie i pomoc prawna podczas realizacji umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia procedur przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w tym opiniowanie i przygotowywanie aneksów do umów, udział w negocjacjach, przygotowywanie pism do Wykonawców, w szczególności dotyczących naliczenia kar umownych, wezwań do należytego wykonywania umowy etc.;
6) obrona Zamawiającego przed zarzutami kontroli na każdym etapie;
7) uczestniczenie w opracowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane;
8) sporządzanie/weryfikowanie wewnętrznych aktów normatywnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych.
9) udział w rozprawach przed KIO oraz sądami dotyczących wnoszonych środków odwoławczych oraz innych środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji:
a) weryfikacja SWZ / weryfikacja aneksów / pism nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze;
b) sporządzenie SWZ nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni;
z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamówień o znacznym stopniu skomplikowania lub znacznej wartości, Strony ustalą termin wykonania w trybie roboczym.
W sprawach nagłych, pilnych lub awaryjnych wymagających działania bez zbędnej zwłoki pomoc prawna będzie świadczona w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia zapotrzebowania.

4. Liczba wszczętych przez Zamawiającego postępowań w okresie od stycznia 2022 do chwili obecnej: 42 z zastosowaniem ustawy pzp, 39 w trybie Konkursów Ofert - poniżej progu pzp.
5. Świadczenie usług będzie prowadzona w języku polskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena jednostkowa za godzinę wykonywania pomocy prawnej ( C ) – waga 50 %.
Kryterium 2: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) – waga 50%.
Maksymalnie oferta dla kryterium II może uzyskać 50 pkt.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
1) Za wykazanie przez członka/członkinie Zespołu, ponad minimum określonym w warunku udziału, iż w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził (jako pełnomocnik Zamawiającego) postępowanie/a o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „postępowanie”) lub kompleksowo doradzał/świadczył pomoc prawną (zarówno w ramach przygotowania jak i przeprowadzenia postępowania) wraz ze stworzeniem/opiniowaniem dokumentów zamówienia o wartości minimum 130.000 zł netto dotyczącym takiego postępowania którego przedmiotem było wykonanie:
a) Robót budowlanych – 5 punktów za każdą wykazaną robotę spełniającą ww. wymóg. Do uzyskania maksymalnie 15 punktów.
b) Dostawa urządzeń/aparatury o charakterze naukowym lub badawczym – 5 punktów za każdą wykazaną dostawę spełniającą ww. wymóg. Do uzyskania maksymalnie 20 punktów.
c) Projektu budowlanego i/lub wykonawczego i/lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 5 punktów za każdą wykazaną usługę spełniającą ww. wymóg. Do uzyskania maksymalnie 5 punktów.
2) Za wykazanie świadczenia przez członka/członkinie Zespołu pomocy prawnej/ doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych przez okres minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat, na rzecz instytucji publicznych udzielających zamówień w zakresie dostaw i/lub usług badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych np. instytutów badawczych, uczelni publicznych itp. – 5 punktów za każdą usługę. Do uzyskania maksymalnie 10 punktów.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów przez członków/członkinie Zespołu w zakresie punktu w zakresie doświadczenia dotyczącego obsługi tych samych podmiotów.
Punkty będą przyznawane wyłącznie w oparciu o jednoznacznie podane dane i informacje wskazane II.3 załączonego do oferty. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu.


W celu uchylenia jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wskazuje, iż w przypadku w którym Wykonawca nie wykaże spełnienia warunku udziału przez członka/członkinie Zespołu podlegających ocenie w ramach kryterium i konieczne będzie wskazanie nowej osoby, doświadczenie nowo wykazywanej osoby nie będzie mogło być brane pod uwagę w ramach kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zgodnie z pkt. 9 SWZ
9.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie kompleksowo obsługiwał w zakresie zamówień publicznych minimum 1 instytucję publiczną (podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp), stosującej zamówienia klasyczne, przez okres minimum 9 miesięcy o wartości świadczonej usługi minimum 50.000 zł netto.
9.2 Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum 2 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia posiadającymi następujące cechy:
Dwie osoby (zwany dalej: „Zespołem”) o następujących cechach:
9.1.1 Minimum jedna osoba będącą radcą prawnym, adwokatem lub prawnikiem zagranicznym posiadającym minimum 5 lat doświadczenia jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny w zakresie świadczenia pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych, w tym:
A) kompleksowo opiniował lub stworzył minimum 5 Istotnych Postanowień Umowy w postępowaniach prowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej:
1) Dwie umowy zawierające klauzule waloryzacyjne;
2) Jedną umowę dotyczącą robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości zamówienia minimum 1 milion złotych netto;
3) dwie umowy w zakresie dostawy urządzeń.
B) świadczył kompleksową pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych na rzecz minimum jednej instytucji publicznej (podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp), stosującej zamówienia klasyczne, przez okres minimum 12 miesięcy.
9.2.2 Minimum jedną osobą będącą radcą prawnym, adwokatem lub prawnikiem zagranicznym posiadającym minimum 5 lat doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych lub inną osobą posiadającą minimum 8- letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego zamówień publicznych.
Ponadto Zespół musi posiadać doświadczenie:
1) w ocenie co najmniej 4 wniosków Wykonawców i opiniowaniu/sporządzaniu co najmniej 4 Aneksów waloryzacyjnych.
2) W przeprowadzeniu (jako pełnomocnik Zamawiającego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „postepowanie”) lub kompleksowym doradztwie (zarówno w ramach przygotowania jak i przeprowadzenia postępowania) wraz ze stworzeniem/opiniowaniem dokumentów zamówienia o wartości minimum 130.000 zł netto dotyczącym takiego postępowania w zakresie minimum dwóch:
a) robót budowlanych;
b) dostawy urządzeń/ aparatury o charakterze naukowym lub/i badawczym (np. spektrometr, dyfraktrometr, komory, inne urządzenia specjalistyczne).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia członków/członkiń Zespołu w zakresie tych samych Aneksów/wniosków/ zamówień/urządzeń.
9.3 W zakresie warunków określonych w punktach 9.1 oraz 9.2 Zamawiający dopuszcza łączenie okresów świadczenia usług na podstawie dwóch lub więcej zawartych umów z tym samym Zamawiającym pod warunkiem zachowania ciągłości świadczenia.
9.4 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 000 zł na każde zdarzenie i na wszystkie zdarzenia. W przypadku gdy Wykonawca jest radcą prawnym lub adwokatem potwierdzeniem jest złożenie oświadczenia iż Wykonawca aktywnie wykonuje zawód wraz z podaniem numeru wpisu do odpowiedniej samorządowej izby. Zamawiający nie dopuszcza sumowania kwot ubezpieczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca musi dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II.2 SWZ.
Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG w zakresie określonym w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.3 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego wedle wzoru załącznika II.5;
b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;, zgodnie z załącznikiem II.5.
Działając na mocy art. 274 ust 2 ustawy Pzp, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający żąda wraz z ofertą:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem II.4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustawiają pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.3. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.5 W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 126 ust 2 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
11.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
11.8 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.9 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
11.10 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie 9.9, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
zgodnie z SWZ pkt. 11

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z par. 13 oraz 14 Rozdziału IV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie 24 miesięcy od daty wskazanej w umowie. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania niniejszej umowy na tych samych warunkach realizacji, w przypadku nie wyczerpania kwoty maksymalnej wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 10.1;
2) Formularz II.3 – „Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia” (KRYTERIUM II) w przypadku w którym Wykonawca będzie powoływał się na dodatkowego doświadczenie;
3) Formularz II.4 FORMULARZ „WYKAZ OSÓB”;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą;
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego.
Z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 I 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 marca 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 I 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu 8.2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.