eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. "CDT - CARD", dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. „CDT - CARD”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43e93ec0-c87d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. „CDT - CARD”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43e93ec0-c87d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00188201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 141.2713.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 112800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium – Medicum w Krakowie.
1.1 Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.
1.2 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik A do Formularza oferty, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, stanowiący integralną część SWZ oraz zapisy pkt. 5) SWZ, które przedstawiają również zakres i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1 Zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 roku.
2.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację, uruchomienie i kalibrację przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (wszystkie elementy niezbędne do instalacji, uruchomienia i kalibracji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca), serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe) dla 2 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
2.3 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały związane z dostawą, sprzedażą, transportem, opakowaniem, wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem, instalacją, uruchomieniem i kalibracją, przedmiotu zamówienia oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego.
2.4 Dostawę sprzętu do: II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika UJ CM, Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków.
2.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy lub innych czynnościach objętych niniejszą umową z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych (za dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.6 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika.
2.7 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2.8 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia.
2.9 Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu.
2.10 Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia wady (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
2.11 W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w 15-stym dniu roboczym zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy.
2.12 W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem i kalibracją sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.
2.13 Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenia lub dokonał istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu urządzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady przedmiotu zamówienia Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
2.14 W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tegoż elementu na nowy. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu zamówienia przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt. Wymiana powinna nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego.
2.15 dostarczenie wraz z dostawą następujących dokumentów:
2.15.1 instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej,
2.15.2 karta gwarancyjna zgodna z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej.
2.16 Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia lub jego podzespół/ podzespoły spełniały wymagania ekologiczne: należy do najwyższej klasy efektywności energetycznej dostępnej dla danej kategorii produktu; stanowi produkt energooszczędny; charakteryzuje się wysoką trwałością, w tym również w odniesieniu do części zamiennych; zapewnia możliwie najniższy poziom emisji lub wykorzystania substancji niekorzystnych dla środowiska; charakteryzuje się możliwie najniższym poziomem emisji hałasu;
2.17 instrukcja użytkownika i domyślne ustawienia przedmiotu zamówienia zapewniają możliwość maksymalnego wykorzystania jego potencjału w zakresie efektywności energetycznej.
2.18 zakres zamówienia obejmuje również przeniesienie sprzętu, montaż, ponowne uruchomienie i kalibrację do Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, ul. Medyczna w Krakowie (Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z przeniesienia i ponownej kalibracji sprzętu),
2.19 Wykonawca gwarantuje przeniesienie sprzętu, tj. zapakowanie, transport, rozpakowanie, ponowne jego uruchomienie i kalibrację do nowo powstającego laboratorium Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem tj. ul. Medyczna w Krakowie do końca trwania projektu tj. 31.12.2023 uwzględniając możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu, jednak nie później niż do 4 lat od daty zawarcia umowy,
2.20 Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokół/raport serwisowy z opisem stanu technicznego przedmiotu zamówienia, który będzie przeniesiony do nowej lokalizacji,
2.21 Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokół/raport serwisowy z opisem stanu technicznego przedmiotu zamówienia przeniesionego do nowej lokalizacji. Stan techniczny przedmiotu zamówienia po przeniesieniu do nowej lokalizacji tj. Centrum Rozwoju Terapii Chorób pozostanie w stanie niezmienionym.
2.22 Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z przeniesienia i ponownej kalibracji sprzętu.
2.23 Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia:
2.23.1 za faktycznie wykonaną i odebraną bez uwag dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury wystawionej z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego w umowie,
2.23.2 za wykonanie przeniesienia sprzętu, ponowne uruchomienie i kalibrację do Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, ul. Medyczna w Krakowie na podstawie faktury wystawionej z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego w umowie.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny zawierający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.
4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39141500-7 - Szafy wyciągowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174340,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174340,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174340,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kendrolab Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 895-187-14-25

7.3.3) Ulica: ul. Ciesielska 18

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-653

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174340,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.