eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. "CDT - CARD", dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. „CDT - CARD”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. „CDT - CARD”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43e93ec0-c87d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43e93ec0-c87d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4.1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
4.2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 39) SWZ - Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2713.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 112800,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących komór laminarnych w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem”, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium – Medicum w Krakowie.
1.1 Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.
1.2 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik A do Formularza oferty, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, stanowiący integralną część SWZ oraz zapisy pkt. 5) SWZ, które przedstawiają również zakres i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1 Zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 roku.
2.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację, uruchomienie i kalibrację przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (wszystkie elementy niezbędne do instalacji, uruchomienia i kalibracji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca), serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe) dla 2 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
2.3 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały związane z dostawą, sprzedażą, transportem, opakowaniem, wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem, instalacją, uruchomieniem i kalibracją, przedmiotu zamówienia oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego.
2.4 Dostawę sprzętu do: II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika UJ CM, Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków.
2.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy lub innych czynnościach objętych niniejszą umową z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych (za dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.6 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika.
2.7 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2.8 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia.
2.9 Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu.
2.10 Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia wady (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
2.11 W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w 15-stym dniu roboczym zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy.
2.12 W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem i kalibracją sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.
2.13 Jeżeli w wykonaniu obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył nowe urządzenia lub dokonał istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia nowego lub naprawionego. Zapis ten dotyczy również odpowiednio części lub elementu urządzenia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady przedmiotu zamówienia Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
2.14 W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tegoż elementu na nowy. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw przedmiotu zamówienia przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt. Wymiana powinna nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego.
2.15 dostarczenie wraz z dostawą następujących dokumentów:
2.15.1 instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej,
2.15.2 karta gwarancyjna zgodna z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej.
2.16 Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia lub jego podzespół/ podzespoły spełniały wymagania ekologiczne: należy do najwyższej klasy efektywności energetycznej dostępnej dla danej kategorii produktu; stanowi produkt energooszczędny; charakteryzuje się wysoką trwałością, w tym również w odniesieniu do części zamiennych; zapewnia możliwie najniższy poziom emisji lub wykorzystania substancji niekorzystnych dla środowiska; charakteryzuje się możliwie najniższym poziomem emisji hałasu;
2.17 instrukcja użytkownika i domyślne ustawienia przedmiotu zamówienia zapewniają możliwość maksymalnego wykorzystania jego potencjału w zakresie efektywności energetycznej.
2.18 zakres zamówienia obejmuje również przeniesienie sprzętu, montaż, ponowne uruchomienie i kalibrację do Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, ul. Medyczna w Krakowie (Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z przeniesienia i ponownej kalibracji sprzętu),
2.19 Wykonawca gwarantuje przeniesienie sprzętu, tj. zapakowanie, transport, rozpakowanie, ponowne jego uruchomienie i kalibrację do nowo powstającego laboratorium Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem tj. ul. Medyczna w Krakowie do końca trwania projektu tj. 31.12.2023 uwzględniając możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu, jednak nie później niż do 4 lat od daty zawarcia umowy,
2.20 Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokół/raport serwisowy z opisem stanu technicznego przedmiotu zamówienia, który będzie przeniesiony do nowej lokalizacji,
2.21 Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokół/raport serwisowy z opisem stanu technicznego przedmiotu zamówienia przeniesionego do nowej lokalizacji. Stan techniczny przedmiotu zamówienia po przeniesieniu do nowej lokalizacji tj. Centrum Rozwoju Terapii Chorób pozostanie w stanie niezmienionym.
2.22 Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z przeniesienia i ponownej kalibracji sprzętu.
2.23 Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia:
2.23.1 za faktycznie wykonaną i odebraną bez uwag dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury wystawionej z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego w umowie,
2.23.2 za wykonanie przeniesienia sprzętu, ponowne uruchomienie i kalibrację do Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, ul. Medyczna w Krakowie na podstawie faktury wystawionej z zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego w umowie.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny zawierający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.
4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141500-7 - Szafy wyciągowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno-użytkowe

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, a wraz z ofertą musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
4.1 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn: Dz.U. z 2023 poz. 215), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
4.2 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski,
4.3 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych serwisach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski,
4.4 dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski,
4.5 dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, przynajmniej dla jednego elementu oferowanego zestawu, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE lub certyfikat ISO 14001 lub certyfikat TCO przy czym Zamawiający pragnie podkreślić, że dopuszcza również rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn: Dz.U. z 2023 poz. 215), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
2 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski,
3 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych serwisach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski,
4 dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski,
5 dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, przynajmniej dla jednego elementu oferowanego zestawu, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE lub certyfikat ISO 14001 lub certyfikat TCO przy czym Zamawiający pragnie podkreślić, że dopuszcza również rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2 opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz punktowane odpowiednio do wzoru stanowiącego Zał. A do F.O.
3 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn: Dz.U. z 2023 poz. 215), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na j. polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na j. polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
4 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ, w j. polskim lub wraz z tłumacz. na j. polski,
5 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych serwisach, jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na j. polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na j. polski,
6 dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumacz. na j. polski,
7 dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, przynajmniej dla jednego elementu oferowanego zestawu, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE, certyfikat ISO 14001, certyfikat TCO przy czym Zamawiający pragnie podkreślić, że dopuszcza również rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w j. angielskim i nie wymaga tłumaczenia na j. polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumacz. na j. polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
8 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dot. – odpowiednio do wzoru stanowiącego Zał. 3 do SWZ,
9 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dot. – Zał. 4 do SWZ,
10 odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z pkt 12) ppkt 3.10 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z punktem 7) SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6) Termin realizacji zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 80 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację przedmiotu zamówienia.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 129 z późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
2.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.