eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica"Ogłoszenie z dnia 2021-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 847 70 40

1.5.8.) Numer faksu: 15 847 70 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d29490a-dfbf-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013004/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 "Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica" - Remont 4 budynków świetlic z terenu Gminy Koprzywnicy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108538/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.60.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 337763,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Ciszyca” Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Ciszyca na działce o nr ew. 217. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi: łazienki 10,7m2 + kuchnia 11,5 m2 + sala I (parter) 31,3m2 + sala II (parter) 41,4m2 + korytarz (parter) 17,7 m2; łącznie 112,6 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) roboty remontowo budowlane: uzupełnianie ubytków, malowanie ścian i sufitów, układanie płytek, stolarka drzwiowa,
2) instalacja sanitarna: wymiana odcinka rury, montaż luster, ustępów, umywalek, pisuaru
3) instalacja c.o. i .c.w.: rurociągi z tworzyw sztucznych o łącznej długości 170 m, grzejniki stalowe płytowe 14 szt., stalowe łazienkowe 3 szt., kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW dla parametrów wody 70/50 oC;
4) instalacja elektryczna: montaż przewodów pod tynkiem 30 m, w tynku 65 m, 12 puszek podtynkowych, 10 opraw oświetleniowych do 2x40 W LED

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.5.5.) Wartość części: 77655,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Gnieszowice”

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Gnieszowice na działce o nr ew. 47. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi: kuchnia II piętro 33,4 m2+118,1 m2 (sala główna parter) + łazienki 14,6 m2 (parter); łącznie 166,1 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) malowanie: przygotowanie i naprawa podłoża: ściany 210 m2, stropy 155 m2, dwukrotne malowanie;
2) izolacja stropów i stropodachów pianką krylaminową grubości 10 cm na pow. 299 m2;
3) roboty elektryczne: wymiana 11 opraw LED 100W, łączniki, gniazda.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.5.5.) Wartość części: 45226,52 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Postronna”

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Postronna na działce o nr ew. 295/2. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi obejmują powierzchnię ok. 100 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) roboty remontowo budowlane: uzupełnianie ubytków, tynkowanie (17 m2), malowanie ścian i sufitów, układanie płytek, montaż okna i drzwi;
2) instalacja sanitarna: wymiana odcinków rur i urządzeń sanitarnych (ubikacja, kuchnia);
3) instalacja elektryczna: montaż przewodów pod tynkiem i puszek podtynkowych, 2 oprawy oświetleniowe;
4) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego: kanały z rur PCW klasy N o śr. zewn. 160 mm (30 mb), 2 studzienki kanalizacyjne, dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 8 m3 z PEHD, dwuściennego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 30745,37 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Krzcin”

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Krzcin na działce o nr ew. 1040/1. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi obejmują powierzchnię ok. 150 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) tynkowanie: przygotowanie i naprawa podłoża, uszczelnienie ścian piwnicy 100 m2, wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III – ściany (150 m2) i sufity (180 m2);
2) uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania;
3) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych pionowych i sufitów z gruntowaniem,
4) licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej – 100 m2,
5) podłogi: uszczelnienie płynną folią uszczelniającą, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych o pow. 100 m2; posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych o pow. 150 m2;
6) wymiana stolarki okiennej o pow. 20 m2;
7) roboty instalacyjne (kanalizacyjne, wod-kan.) - montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) i PCW, kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW;
8) instalacja centralnego ogrzewania: demontaż 30 grzejników żeliwnych oraz montaż 30 grzejników stalowych panelowych, 2 grzejniki łazienkowe, rurociągi z PB o śr. 15 mm o dł. 390 mb;
9) wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku, od skrzynki gazowej do projektowanego kotła gazowego kondensacyjnego.
10) instalacja wentylacyjna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 184136,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77134,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77134,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE TRANS - ENERGO POŁANIEC Sp. z o.o. – Połaniec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 866-10-00-194

7.3.4) Miejscowość: Zawada 26

7.3.5) Kod pocztowy: 28-230

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77134,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65356,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65356,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE TRANS - ENERGO POŁANIEC Sp. z o.o. – Połaniec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 866-10-00-194

7.3.4) Miejscowość: Zawada 26

7.3.5) Kod pocztowy: 28-230

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65356,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty najkorzystniejszej znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROF-BUD PROFESJONALNE BUDOWNICTWO SZYMON MIERZWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 867-206-73-68

7.3.3) Ulica: ul. Strażacka 24

7.3.4) Miejscowość: Trześń

7.3.5) Kod pocztowy: 39-432

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.