eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica"



Ogłoszenie z dnia 2021-07-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00108538 z dnia 2021-07-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 847 70 40

1.5.8.) Numer faksu: 15 847 70 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d29490a-dfbf-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013004/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 "Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica" - Remont 4 budynków świetlic z terenu Gminy Koprzywnicy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w pkt. IX SWZ,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem
https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”.
2. Oferta wraz z załącznikami składana jest w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji WYŁĄCZNIE elektronicznie
za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/ w
zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: inwestycje@koprzywnica.eu. Oferta wraz z załącznikami składana jest wyłącznie przez Platformę pod
rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów elektronicznych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.
5. Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych, w jakich Wykonawca może przedłożyć
dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2247).
6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentów elektronicznych w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego),
który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
8.Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy.
2) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres
inwestycje@koprzywnica.eu (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).
10. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego, za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
1) Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul.11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, telefon: 15 847 70 40
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym inni wykonawcy, pracownicy i współpracownicy Zamawiającego
oraz organy kontrolne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymaganiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie istotnym oraz nie może naruszać
integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych;
10) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Wykonawców oraz osób przez nich wskazanych w ofertach lub załącznikach przesyłanych za pomocą Platformy będzie także spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Koprzywnica prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.60.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 337763,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Ciszyca” Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Ciszyca na działce o nr ew. 217. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi: łazienki 10,7m2 + kuchnia 11,5 m2 + sala I (parter) 31,3m2 + sala II (parter) 41,4m2 + korytarz (parter) 17,7 m2; łącznie 112,6 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) roboty remontowo budowlane: uzupełnianie ubytków, malowanie ścian i sufitów, układanie płytek, stolarka drzwiowa,
2) instalacja sanitarna: wymiana odcinka rury, montaż luster, ustępów, umywalek, pisuaru
3) instalacja c.o. i .c.w.: rurociągi z tworzyw sztucznych o łącznej długości 170 m, grzejniki stalowe płytowe 14 szt., stalowe łazienkowe 3 szt., kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW dla parametrów wody 70/50 oC;
4) instalacja elektryczna: montaż przewodów pod tynkiem 30 m, w tynku 65 m, 12 puszek podtynkowych, 10 opraw oświetleniowych do 2x40 W LED

4.2.5.) Wartość części: 77655,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga 100%, maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Gnieszowice”

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Gnieszowice na działce o nr ew. 47. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi: kuchnia II piętro 33,4 m2+118,1 m2 (sala główna parter) + łazienki 14,6 m2 (parter); łącznie 166,1 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) malowanie: przygotowanie i naprawa podłoża: ściany 210 m2, stropy 155 m2, dwukrotne malowanie;
2) izolacja stropów i stropodachów pianką krylaminową grubości 10 cm na pow. 299 m2;
3) roboty elektryczne: wymiana 11 opraw LED 100W, łączniki, gniazda.

4.2.5.) Wartość części: 45226,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga 100%, maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Postronna”

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Postronna na działce o nr ew. 295/2. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi obejmują powierzchnię ok. 100 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) roboty remontowo budowlane: uzupełnianie ubytków, tynkowanie (17 m2), malowanie ścian i sufitów, układanie płytek, montaż okna i drzwi;
2) instalacja sanitarna: wymiana odcinków rur i urządzeń sanitarnych (ubikacja, kuchnia);
3) instalacja elektryczna: montaż przewodów pod tynkiem i puszek podtynkowych, 2 oprawy oświetleniowe;
4) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego: kanały z rur PCW klasy N o śr. zewn. 160 mm (30 mb), 2 studzienki kanalizacyjne, dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 8 m3 z PEHD, dwuściennego.

4.2.5.) Wartość części: 30745,37 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga 100%, maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Koprzywnica – Krzcin”

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w miejscowości Krzcin na działce o nr ew. 1040/1. Pomieszczenia objęte pracami adaptacyjnymi obejmują powierzchnię ok. 150 m2.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) tynkowanie: przygotowanie i naprawa podłoża, uszczelnienie ścian piwnicy 100 m2, wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III – ściany (150 m2) i sufity (180 m2);
2) uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania;
3) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych pionowych i sufitów z gruntowaniem,
4) licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej – 100 m2,
5) podłogi: uszczelnienie płynną folią uszczelniającą, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych o pow. 100 m2; posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych o pow. 150 m2;
6) wymiana stolarki okiennej o pow. 20 m2;
7) roboty instalacyjne (kanalizacyjne, wod-kan.) - montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) i PCW, kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 30 kW;
8) instalacja centralnego ogrzewania: demontaż 30 grzejników żeliwnych oraz montaż 30 grzejników stalowych panelowych, 2 grzejniki łazienkowe, rurociągi z PB o śr. 15 mm o dł. 390 mb;
9) wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku, od skrzynki gazowej do projektowanego kotła gazowego kondensacyjnego.
10) instalacja wentylacyjna.

4.2.5.) Wartość części: 184136,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga 100%, maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) braku podstaw do wykluczenia.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do SWZ (załącznik nr 1 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 2 przesłanek wykluczenia z postępowania) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
3. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
2) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty.
4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w ust. 1;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie budowlane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej główny przedmiot zamówienia, polegającej na budowie, adaptacji lub remoncie kubaturowego obiektu budowlanego o charakterze mieszkalnym lub o charakterze użyteczności publicznej, o wartości co najmniej: 20 000,00 zł brutto, jeżeli składa ofertę na część 2 albo 3, lub o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto, jeżeli składa ofertę na część nr 1, lub o wartości 90 000,00 zł brutto, jeżeli składa ofertę na część nr 4. W przypadku składania oferty na dwie lub więcej części, wartość wykonanej roboty budowlanej powinna wynosić co najmniej sumę wartości wymaganych dla poszczególnych części objętych ofertą, np. przy składaniu oferty na wszystkie części wartość wykonanej roboty budowlanej powinna wynosić co najmniej 170 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
5. Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, zgodnie z art. 117 ust. 3 Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), w którym wskażą, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku;
6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 4.2 musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo);
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 2 do SWZ).
8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
1) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,
3) w formie cyfrowego odwzorowania zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza.
11. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, składane razem z ofertą:
1) Elektroniczny formularz oferty, sporządzany wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl, który będzie zawierał oferowaną cenę ryczałtową za zadanie objęte zamówieniem w zakresie danej części,
2) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ);
3) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w ramach oświadczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy składane na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy (dokumenty te zostały określone w rozdziale VII ust. 7 SWZ);
4) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 3 do SWZ);
5) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 9 SWZ - dotyczy Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 8 do SWZ);
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ;
7) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach, określonych w § 21 Wzoru umowy pn. „Zmiany umowy”:
„1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca i kierownik budowy przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;
2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty;
3) w przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują znaczny wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, lub Strony zmienią umowę, rozszerzając zakres zamówienia w zakresie nieistotnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku;
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania,
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej,
3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych za roboty zaniechane,
4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które ulegają zmianie.
Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1 - 2 następuje w oparciu o kosztorys ofertowy, a zmiana, o której mowa w pkt. 3, na zasadach określonych w ust. 1 pkt 7.
2. Wykonawca ma prawo żądać zwiększenia swojego wynagrodzenia w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, przez które rozumie się roboty nieobjęte przedmiotem umowy i nieujęte w dokumentacji projektowej, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a Wykonawca nie mógł oszacować na etapie składania oferty, a których wykonanie warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego.
3. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
1) szczególnych warunków atmosferycznych, w szczególności:
a) o charakterze siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
b) odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz);
2) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.
3) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
5) zmiany będących następstwem działania organów administracji, a nie zawinionych przez wykonawcę, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
6) okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, wpływających bezpośrednio na wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców lub dostawców... (...)
Całość określona w SWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-20

2021-07-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.