eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK45 w m. Polska Cerekiew i CiężkowiceOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK45 w m. Polska Cerekiew i Ciężkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK45 w m. Polska Cerekiew i Ciężkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-715e1af8-cef7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK45 w m. Polska Cerekiew i Ciężkowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160134

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1307317,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Polska Cerekiew oraz Ciężkowice. Realizacja zadania polegać będzie min. na budowie dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych na pięciu przejściach dla pieszych, korekcie linii energetycznej wynikającej z usytuowania słupów energetycznych posadowionych w miejscu planowanego chodnika, pracach o charakterze brukarskim oraz innych czynnościach zgodnie z dalszymi zapisami przedmiotowego Programu Funkcjonalno -Użytkowego oraz zakończeniem etapu projektowania. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym:
• Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
• Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i in.
• Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.
• Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów.
• Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót;
• Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji;
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla korekty linii elektroenergetycznej, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
• Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
• Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.
• Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń;
• Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;
• Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem);
• Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem projektowym.
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;
• Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;
• Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stąd też zgodnie z art. 255 pkt 3 Pzp unieważniono niniejsze postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2146350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5435554,50 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.