eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otyń › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymiOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000548471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Otyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-106

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683559400

1.5.8.) Numer faksu: 683559401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11bc179b-c8a2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11bc179b-c8a2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00186820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023531/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146835

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego:
1. Część nr 1 – Budowa dróg gminnych – ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń. Zakres inwestycji dotyczy budowy dróg gminnych – ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii o długości ok. 1 494 mb w miejscowości Otyń i Konradowo. Zakres zadania obejmuje budowę nowoprojektowanych jezdni, budowę skrzyżowania ulicy Polnej i ulicy Truskawkowej, budowę skrzyżowań ulicy Truskawkowej i ulicy Magnolii, budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, a w przypadku konieczności – odcinków dróg wewnętrznych podrzędnych w obrębie tych zjazdów, budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, budowę chodników, budowę poboczy, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulic, budowę przejść dla pieszych (w tym wyniesionego przejścia) wraz z budową oświetlenia tych przejść dla pieszych przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego, przebudowę ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym, wycinkę drzew i krzewów, wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku części nr 1 do zapewnienia:
1. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności drogowej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej jest zobowiązany do koordynacji czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie pozostałych specjalności t.j. sanitarnej i elektrycznej i telekomunikacyjnej.
2. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności elektrycznej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
3. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności sanitarnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
4. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności telekomunikacyjnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje o zakresie zamówienia znajdują się w załączniku nr 9a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.5.5.) Wartość części: 67650,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego:

Część nr 2 „Rozbudowa dróg gminnych – ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niedoradz w systemie zaprojektuj-wybuduj”. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Sienkiewicza na całej długości, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1434F do skrzyżowania z ul. Ogrodową; długość odcinka – ok. 440 m, rozbudowę ulicy Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do rowu melioracyjnego w dz. 439 i 150/3; długość odcinka – ok. 476 m. Łącznie przewiduje się rozbudowę dróg gminnych o długości ok. 916 m (od ok. km 0+006 do km 0+922,08). Zamawiający przewiduje, że po realizacji inwestycji rozbudowywane ulice Sienkiewicza i Tuwima, które są aktualnie drogami wewnętrznymi, stworzą jeden ciąg drogi publicznej. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności następujące roboty: rozbiórkę istniejącej i budowę nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, uwzględniając wprowadzenie niezbędnych korekt sytuacyjno-wysokościowych przebiegu osi i krawędzi jezdni, przebudowę lub rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1434F w zakresie wlotu drogi gminnej, rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 004001F – ul. Ogrodową, przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, a w przypadku konieczności – niewielkich odcinków dróg wewnętrznych podrzędnych w obrębie tych zjazdów, przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, budowę chodników, budowę placu do zawracania pojazdów, przebudowę lub budowę poboczy, przebudowę przepustów drogowych na rowach melioracyjnych, przebudowę rowów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, demontaż istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy gazowych, elektroenergetycznych, wodociągowych i teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów, przebudowę ogrodzeń, wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku części nr 2 do zapewnienia:
1. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności drogowej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej jest zobowiązany do koordynacji czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie pozostałych specjalności t.j. sanitarnej i elektrycznej i telekomunikacyjnej.
2. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności elektrycznej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
3. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności sanitarnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
4. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności telekomunikacyjnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.5.5.) Wartość części: 67650,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMOST SP. Zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 008045568

7.3.3) Ulica: Boh. Westerplatte 11

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-034

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-21 do 2024-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52890,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52890,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROMOST SP. Zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 008045568

7.3.3) Ulica: Boh. Westerplatte 11

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-034

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52890,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-21 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.