eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otyń › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymiOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000548471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Otyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-106

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683559400

1.5.8.) Numer faksu: 683559401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11bc179b-c8a2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023531/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11bc179b-c8a2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych zwane dalej „rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności” i przekazuje się jako załączniki.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 31.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Otynia, ul Rynek 1, 67-106 Otyń;
2) Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji: Marek Biedak e-mail: marek.biedak@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat)
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego:
1. Część nr 1 – Budowa dróg gminnych – ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń. Zakres inwestycji dotyczy budowy dróg gminnych – ul. Polnej, ul. Truskawkowej i ul. Magnolii o długości ok. 1 494 mb w miejscowości Otyń i Konradowo. Zakres zadania obejmuje budowę nowoprojektowanych jezdni, budowę skrzyżowania ulicy Polnej i ulicy Truskawkowej, budowę skrzyżowań ulicy Truskawkowej i ulicy Magnolii, budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, a w przypadku konieczności – odcinków dróg wewnętrznych podrzędnych w obrębie tych zjazdów, budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, budowę chodników, budowę poboczy, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulic, budowę przejść dla pieszych (w tym wyniesionego przejścia) wraz z budową oświetlenia tych przejść dla pieszych przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego, przebudowę ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym, wycinkę drzew i krzewów, wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku części nr 1 do zapewnienia:
1. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności drogowej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej jest zobowiązany do koordynacji czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie pozostałych specjalności t.j. sanitarnej i elektrycznej i telekomunikacyjnej.
2. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności elektrycznej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
3. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności sanitarnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
4. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności telekomunikacyjnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje o zakresie zamówienia znajdują się w załączniku nr 9a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego:

Część nr 2 „Rozbudowa dróg gminnych – ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niedoradz w systemie zaprojektuj-wybuduj”. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Sienkiewicza na całej długości, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1434F do skrzyżowania z ul. Ogrodową; długość odcinka – ok. 440 m, rozbudowę ulicy Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do rowu melioracyjnego w dz. 439 i 150/3; długość odcinka – ok. 476 m. Łącznie przewiduje się rozbudowę dróg gminnych o długości ok. 916 m (od ok. km 0+006 do km 0+922,08). Zamawiający przewiduje, że po realizacji inwestycji rozbudowywane ulice Sienkiewicza i Tuwima, które są aktualnie drogami wewnętrznymi, stworzą jeden ciąg drogi publicznej. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności następujące roboty: rozbiórkę istniejącej i budowę nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, uwzględniając wprowadzenie niezbędnych korekt sytuacyjno-wysokościowych przebiegu osi i krawędzi jezdni, przebudowę lub rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1434F w zakresie wlotu drogi gminnej, rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 004001F – ul. Ogrodową, przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, a w przypadku konieczności – niewielkich odcinków dróg wewnętrznych podrzędnych w obrębie tych zjazdów, przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, budowę chodników, budowę placu do zawracania pojazdów, przebudowę lub budowę poboczy, przebudowę przepustów drogowych na rowach melioracyjnych, przebudowę rowów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, demontaż istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę kanału technologicznego, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy gazowych, elektroenergetycznych, wodociągowych i teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów, przebudowę ogrodzeń, wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku części nr 2 do zapewnienia:
1. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności drogowej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej jest zobowiązany do koordynacji czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie pozostałych specjalności t.j. sanitarnej i elektrycznej i telekomunikacyjnej.
2. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności elektrycznej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
3. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności sanitarnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
4. pełnienia nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności telekomunikacyjnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: dysponuje osobami, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcje inspektora nadzoru robót:
1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne, uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności drogowej wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1.
2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności elektrycznej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
3) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności sanitarnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
4) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub uprawnienia równoważne uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi specjalności telekomunikacyjnej, wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 a/7b Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych.

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby jest umocowana do jego reprezentowania – należy złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania lub w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zostały wskazane dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania dokumentów, o których mowa wyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w języku obcym, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 2, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
3) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
4) formularz – kryterium wyboru – doświadczenie inspektora nadzoru stanowiący załącznik nr 6a lub 6b do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

29.1 Zamawiający określa kwotę wadium w następującej wysokości:
1) dla części nr 1 zamówienia: 2 000,00 zł,
2) dla części nr 2 zamówienia: 1 100,00 zł.
29.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
29.3 Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
29.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy o numerze:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013. W tytule przelewu należy podać numer referencyjny postępowania tj.: RIiZP.271.6.2023 oraz numer części zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.15 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 formularz ofertowy, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
13.16 W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczeniami i dokumenty oraz dodatkowo następujące oświadczenia i dokumenty:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – w przypadku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązanie winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostepniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji:
a) wystąpienia warunków siły wyższej w zakresie, w jakim ma to wpływ na wykonanie umowy w przewidzianym w niej terminie,
b) przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub opóźnienia w jego wykonaniu o okres ponad 3 miesiące - zmiana terminu może nastąpić poprzez wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy,
c) odstąpienia od umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i konieczności dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbędny do zakończenia, dokonania odbioru i rozliczenia robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje wykonawca,
d) wstrzymania wykonania umowy przez zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i koniecznością przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności.
2. Wynagrodzenie umowne wykonawcy może zostać zmienione w przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy uwzględniając zapisy w § 4 ust. 5. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia (bez podatku VAT) zostanie ustalona wg następujących zasad: ilość dni, o którą ulega przedłużeniu termin realizacji należy pomnożyć przez stawkę dzienną wynagrodzenia. Stawkę dzienną wynagrodzenia należy obliczyć w następujący sposób: wynagrodzenie umowne netto określone w § 5 ust. 1 umowy należy podzielić przez ilości dni realizacji umowy, a następnie otrzymaną stawkę dzienną zwaloryzować o ½ wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi przedłużenie terminu realizacji umowy (zawarcie aneksu do umowy) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ogłoszony w informacji sygnalnej Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (miejsce publikacji strona www https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/).
3. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie nie więcej niż proporcjonalnie do procentowego wzrostu wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, wg poniższego wzoru:
WD=(a/bc) – c gdzie:
WD – wartość dopłaty do wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego z tytułu świadczenia usług nad dodatkowym zakresem robót budowlanych
a – wartość robót budowlanych uwzględniająca wzrost wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych
b – początkowa wartość wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych
c – początkowa wartość wynagrodzenia wykonawcy usługi (umownego).

Pozostałe informacje znajdują się w załączniku nr 9a do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.