eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Zakup wyposażenia do adaptowanej placówki Filii Bibliotecznej nr 6 (ul. B. Prusa) w Zamościu w ramach projektu "Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja"Ogłoszenie z dnia 2021-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakup wyposażenia do adaptowanej placówki Filii Bibliotecznej nr 6 (ul. B. Prusa) w Zamościu w ramach projektu „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienna 20

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 627 11 54

1.5.8.) Numer faksu: (84) 638 40 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@biblioteka.zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.zamosc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia do adaptowanej placówki Filii Bibliotecznej nr 6 (ul. B. Prusa) w Zamościu w ramach projektu „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-368ce9f4-ef87-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00126484/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup wyposażenia do adaptowanej placówki Filii Bibliotecznej nr 6 w Zamościu w ramach projektu "Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129463/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KZ.OA.330.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 211672,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż mebli w budynku Filii Nr 6 Książnicy Zamojskiej w Zamościu.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego wyposażenia tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zgodnego ze szczegółową specyfikacją techniczną zawartą w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem oraz zamontowaniem w miejscach ustalonych z Zamawiającym.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
a) Posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności i wymagane badania dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych;
b) Odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i załączonych do niej dokumentach.

Wykaz wyposażenia:
Metalowa szafa ubraniowa 90x50x180h cm szt. 1
Metalowa szafa ubraniowa 30x50x180h cm szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 2112 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż mebli w budynku Filii Nr 6 Książnicy Zamojskiej w Zamościu.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego wyposażenia tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zgodnego ze szczegółową specyfikacją techniczną zawartą w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem oraz zamontowaniem w miejscach ustalonych z Zamawiającym.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
a) Posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności i wymagane badania dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych;
b) Odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i załączonych do niej dokumentach.

Wykaz wyposażenia:
Siedzisko szt. 1
Stolik z pufami kpl. 2
Sofa bez oparcia szt. 2
Sofa z oparciem szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 22704 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż mebli w budynku Filii Nr 6 Książnicy Zamojskiej w Zamościu.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego wyposażenia tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zgodnego ze szczegółową specyfikacją techniczną zawartą w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem oraz zamontowaniem w miejscach ustalonych z Zamawiającym.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
a) Posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności i wymagane badania dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych;
b) Odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i załączonych do niej dokumentach.

Wykaz wyposażenia:
Lada czytelni szt. 1
Półka szt. 1
Regał ścienny - moduł podstawowy szt. 6
Regał ścienny - moduł podstawowy górny szt. 6
Regał ścienny - moduł dodatkowy szt. 19
Regał ścienny - moduł dodatkowy górny szt. 19
Blat - stanowisko odsłuchowe szt. 1
Regał mobilny pojedynczy szt. 3
Regał mobilny podwójny szt. 8
Profil mocujący regał do podłogi szt. 22
Biurko 90x80 cm szt. 5
Regał niski łukowy szt. 3
Stolik przy sofie szt. 2
Stolik okrągły szt. 1
Stół 50x50 cm szt. 1
Biurko 60x80 cm szt. 2
Szafa aktowa 60x44x213 cm szt. 2
Szafa aktowa 80x44x213 cm szt. 1
Szafa gospodarcza szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39155000-3 - Meble biblioteczne

4.5.5.) Wartość części: 178911 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż mebli w budynku Filii Nr 6 Książnicy Zamojskiej w Zamościu.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego wyposażenia tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zgodnego ze szczegółową specyfikacją techniczną zawartą w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem oraz zamontowaniem w miejscach ustalonych z Zamawiającym.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
a) Posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności i wymagane badania dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych;
b) Odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i załączonych do niej dokumentach.

Wykaz wyposażenia:
Zabudowa kuchenna kpl. 1
Blat z konglomeratu ze zlewem granitowym szt. 1
Bateria kuchenna szt. 1
Kosz do segregacji odpadów szt. 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 7945,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3089,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3089,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3089,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6760054200

7.3.3) Ulica: Medweckiego 17

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-870

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3089,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30548,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30548,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30548,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6760054200

7.3.3) Ulica: Medweckiego 17

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-870

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30548,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225778,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 225778,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 225778,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6760054200

7.3.3) Ulica: Medweckiego 17

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-870

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225778,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.