eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niegowa › Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造chOg這szenie z dnia 2023-04-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造ch

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadz zamawiaj帷y dzia豉j帷y wsp鏊nie

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA NIEGOWA

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Urz康 Gminy Niegowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539970

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: SOBIESKIEGO

1.5.2.) Miejscowo嗆: Niegowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-320

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48343151020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@niegowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.niegowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/38995/summary

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

1.9.) Informacje o pozosta造ch zamawiaj帷ych dzia豉j帷ych wsp鏊nie

Zamawiaj帷y 2

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINNY O吏DEK KULTURY W NIEGOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771939350

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: NIEGOWA

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-320

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48343151201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gokniegowa@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.niegowa.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造ch

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8b036d7f-c71d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00183778

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-04-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00013867/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造ch

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00144734

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPV.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 263144,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.1 Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego do kot這wni budynk闚 jednostek podleg造ch Gminy Niegowa, wyposa穎nych w kot這wnie olejowe, wskazanych w za陰czniku nr 1 do niniejszej SWZ - Wykaz gminnych obiekt闚 wyposa穎nych w kot這wnie olejowe zawieraj帷ego r闚nie szacunkow ilo軼i oleju dla poszczeg鏊nych jednostek. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia dostaw oleju opa這wego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem prawa opcji, o kt鏎ym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji obj皻a jest mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia dostaw oleju opa這wego na warunkach zawartej umowy o nie wi璚ej ni 20% ilo軼i zam闚ienia podstawowego. Zamawiaj帷y uzale積ia mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji od zwi瘯szenia zapotrzebowania na dostaw oleju do obiekt闚 Zamawiaj帷ego wskazanych w za陰czniku nr 1 do SWZ np. warunkami atmosferycznymi. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszej umowy poprzez z這瞠nie Dostawcy pisemnego o鈍iadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝. Zam闚ienie b璠zie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 lub do momentu ilo軼iowego zrealizowania przedmiotu umowy.
Zamawiaj帷y okre郵a minimaln ilo嗆 dostaw na poziomie 56 000,00 (pi耩dziesi徠 sze嗆 tysi璚y litr闚)
1.2 Warunki dostawy lekkiego oleju opa這wego do kot這wni.
Wielko嗆 ka盥orazowej dostawy wynosi b璠zie minimum 5 000 (pi耩 tysi璚y) litr闚, chyba 瞠 Dostawca wyrazi zgod na mniejsz ilo嗆.
1.3 okre郵a si nast瘼uj帷e standardy jako軼iowe. Dostarczany olej opa這wy musi by zgodny z polsk norm PN-C-96024:2011 dla L-1 , rozporz康zeniem Ministra Energii z dnia 1grudnia 2016 r. w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚 oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚, w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we, i poni窺zymi parametrami:
- min. warto嗆 opa這wa 42,6 MJ/kg
- min temperatura zap這nu 56 C
- max. zawarto嗆 siarki 0,1 % (m/m)
- temperatura p造ni璚ia max. -20蚓
- max g瘰to嗆 w temperaturze 15蚓 860kg/m3
- max lepko嗆 kinematyczna w temp. 20蚓 6,0mm2/s
- barwa-czerwona

1.4 Dostawca zobowi您any b璠zie do realizacji sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opa這wego w zam闚ionej ilo軼i, na koszt i ryzyko w豉sne, do obiekt闚 wskazanych w zam闚ieniu (nazwa i adres obiektu), w terminie zakre郵onym w ofercie licz帷 od dnia otrzymania zam闚ienia na rzecz poszczeg鏊nych jednostek wskazanych w za陰czniku nr 1 do SWZ. Zam闚ienia b璠 sk豉dane za pomoc poczty elektronicznej lub telefonicznie, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, b璠帷 za陰cznikiem nr 3 do SWZ
2 Wykonawca zobowi您any b璠zie do dostawy zam闚ionej ilo軼i lekkiego oleju opa這wego do poszczeg鏊nych jednostek i dokona rozliczenia z ka盥 jednostk odr瑿nie wg poni窺zego zestawienia.
Fakturowanie poszczeg鏊nych dostaw lekkiego oleju na nast瘼uj帷e jednostki:
1) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80 , w tym
punkt odbioru :
Budynek przy boisku sportowym w Niegowie, ul. Sportowa 1, 42-320 Niegowa
Odbiorca : Gmina Niegowa
2) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80
Odbiorca:
Zesp馧 Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach , w tym punkty odbioru:
a) Zesp馧 Szkolno -Przedszkolny w Sokolnikach, Sokolniki 76
b) Szko豉 Podstawowa w Bli篡cach, Bli篡ce 63
3) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80
Odbiorca:
Szko豉 Podstawowa w Niegowie, w tym punkty odbioru:
Szko豉 Podstawowa w Niegowie, ul. Szkolna 36, Niegowa
4) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80
Odbiorca:
Przedszkole Publiczne w Niegowie, ul. Szkolna 34, Niegowa
5) Nabywca: Gminny O鈔odek Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2 , NIP: 5771939350, w tym punkty odbioru:
Gminny O鈔odek Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2, Niegowa
Odbiorca: Gminny O鈔odek Kultury w Niegowie
3 Strony ustalaj 瞠 Zamawiaj帷y zobowi您any jest do zap豉ty tylko i wy陰cznie za lekki olej opa這wy dostarczony na rzecz podmiot闚 wskazanych w umowie.
4 Wykonawca b璠zie dostarcza lekki olej opa這wy pojazdem typu „autocysterna” zaopatrzon w pomp roz豉dunkow posiadaj帷 aktualne 鈍iadectwo legalizacji urz康zenia pomiarowego oraz w篹em roz豉dunkowym z z陰czkami dostosowanymi do otwor闚 wlewowych zbiornik闚 paliwa znajduj帷ych si u Zamawiaj帷ego
5 Wykonawca mo瞠 realizowa zam闚ienia wy陰cznie przy pomocy os鏏 - pracownik闚 posiadaj帷ych wymagane prawem uprawnienia do kierowania autocystern i roz豉dunku paliw p造nnych oraz na sprz璚ie posiadaj帷ym aktualne badania techniczne odpowiadaj帷e wymogom dla transportu paliw p造nnych.
6 Ka盥orazowa dostawa lekkiego oleju zostanie potwierdzona 鈍iadectwem jako軼i, nie p騧niej ni z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju musz by zgodne ze 鈍iadectwem jako軼i i z obowi您uj帷ymi w tym zakresie normami i wymogami dla kot這wni opalanych paliwem p造nnym.
7 W przypadku w徠pliwo軼i co do jako軼i oleju opa這wego, Zamawiaj帷y zleci wykonanie bada w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodno軼i z obowi您uj帷ymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obci捫ony Wykonawca.
8 W przypadku stwierdzenia niew豉軼iwej jako軼i lekkiego oleju opa這wego Wykonawca pokryje koszty zwi您ane z usuni璚iem ewentualnych awarii piec闚 zasilanych tym olejem.
9 Dowodem przyj璚ia dostawy lekkiego oleju b璠zie dokument WZ ze wskazan faktyczn ilo軼i dostarczonego paliwa, osobn dla ka盥ego z obiekt闚. Ilo嗆 dostarczonego oleju do danego obiektu musi by potwierdzona przez upowa積ionego pracownika zamawiaj帷ego oraz w systemie SENT i dopiero wykonanie obu czynno軼i mo瞠 stanowi podstaw do wystawienia faktury. Rozliczenie ilo軼i dostarczonego oleju b璠zie si odbywa這 w litrach.
10 Dostawy do poszczeg鏊nych plac闚ek mog by 陰czone. Jednak faktury za dostarczony olej musz by wystawione oddzielnie dla ka盥ej jednostki
11 Dostawy b璠 realizowane bezpo鈔ednio do kot這wni we wskazanych w zam闚ieniu obiektach gminnych rozmieszczonych na terenie gminy Niegowa

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 293428,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 286720,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: DRO SAWICKI SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741771696

7.3.3) Ulica: PRZEMYSΜWA

7.3.4) Miejscowo嗆: PRZYSTAJ

7.3.5) Kod pocztowy: 42-141

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 286720,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.