eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niegowa › Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造chOg這szenie z dnia 2023-03-21


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造ch

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadz zamawiaj帷y dzia豉j帷y wsp鏊nie

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA NIEGOWA

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Urz康 Gminy Niegowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539970

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: SOBIESKIEGO

1.5.2.) Miejscowo嗆: Niegowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-320

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48343151020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@niegowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.niegowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

1.8.) Informacje o pozosta造ch zamawiaj帷ych dzia豉j帷ych wsp鏊nie

Zamawiaj帷y 2

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINNY O吏DEK KULTURY W NIEGOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771939350

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: NIEGOWA

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-320

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48343151201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gokniegowa@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.niegowa.pl

1.9.) Podzia obowi您k闚 – zam闚ienie wsp鏊ne

1. Ka盥y zamawiaj帷y ponosi odpowiedzialno嗆 wskazan w art.38 ust.4 ustawy Prawo zam闚ie publicznych
2. Strony ustalaj, 瞠 w niniejszym post瘼owaniu Gmina Niegowa odpowiada za : przygotowanie post瘼owania, wraz z szacowaniem warto軼i zam闚ienia na podstawie informacji uzyskanej od pozosta造ch Zamawiaj帷ych, wyboru procedury - trybu udzielenia zam闚ienia, opracowanie, opisu przedmiotu zam闚ienia z uwzgl璠nieniem danych podanych przez pozosta貫 Strony, przygotowanie SWZ, opracowanie dokumentacji oraz odpowiedzi na pytania wykonawc闚, publikacj og這sze i informacji wymaganych ustaw, otwarcie i ocen ofert, wyb鏎 wykonawcy, zawarcie umowy, przes豉nie informacji o wykonaniu umowy oraz z這瞠nie sprawozdania z zam闚ie
3. Strony ustalaj, 瞠 w niniejszym post瘼owaniu Gminny O鈔odek Kultury w Niegowie, odpowiadaj za: rzetelne przygotowanie zapotrzebowania ilo軼iowego na olej w roku 2023, zabezpieczenia kwoty wynikaj帷ej z szacowania zam闚ienia w bud瞠cie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造ch

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8b036d7f-c71d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00144734

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-21

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00013867/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Sukcesywna dostawa oleju opa這wego do Gminy Niegowa oraz jej jednostek podleg造ch

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/38995/summary

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy do elektronicznej obs逝gi zam闚ie (zwanej dalej: „Platform”) dost瘼nej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/tender/38995/summary Podany w sekcji I adres mailowy przetargi@niegowa.pl s逝篡 do komunikacji w przypadku problem闚 z Platform. Przes豉nie wiadomo軼i za po鈔ednictwem Platformy nie wymaga jej powielenia za po鈔ednictwem skrzynki e-mail.
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na Platformie. Konto jest bezp豉tne. Wykonawca posiadaj帷y konto na Platformie ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia, wycofania oferty oraz sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania przekazania przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych o鈍iadcze i dokument闚 przy ich u篡ciu s dost瘼ne na Platformie (prawy, g鏎ny r鏬), w zak豉dce Biblioteka Instrukcji i Link闚 oraz zosta造 opisane poni瞠j:
. Wymagania techniczne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy u篡ciu Platformy:
− Dopuszczalne przegl康arki internetowe:
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
Google Chrome 31
Mozilla Firefox 26
Edge
− Pozosta貫 wymagania techniczne:
dost瘼 do sieci Internet
obs逝ga przez przegl康ark protoko逝 XMLHttpRequest - ajax
w陰czona obs逝ga JavaScript
zalecana szybko嗆 陰cza internetowego powy瞠j 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
− wykonawca przygotowuje ofert w 鈔odowisku swojego komputera i podpisuje j podpisem kwalifikowanym b康 zaufanym b康 osobistym i dopiero w闚czas umieszcza j na Platformie
8. Dopuszczalne formaty przesy豉nych danych
4) image/bmp, application/msword, image/gif, image/jpeg, application/pdf, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, text/richtext, image/tiff, application/mswrite, application/excel, text/xml, application/zip, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem Platformy dla komunikacji szyfrowanej wynosi 300MB , dla niezaszyfrowanej 500 MB

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 16.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuj, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W鎩t Gminy Niegowa z siedzib w Urz璠zie Gminy Niegowa , przy ul. Sobieskiego 1, tel.: (34) 3151020, e-mail:urzad@niegowa.pl;
2) Administrator wyznaczy w Urz璠zie Gminy Inspektora Ochrony Danych: Pani Katarzyn Macherzy雟k z kt鏎 mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa w sprawach zwi您anych z ochron danych osobowych, w nast瘼uj帷y spos鏏:
a) pod adresem poczty elektronicznej iod@niegowa.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (34)3151020 .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy; zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z p騧n. zm.) teczki aktowe b璠 przechowywane w archiwum zak豉dowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam闚ie publicznych oraz 10 lat w przypadku um闚 zawartych w wyniku post瘼owania w trybie zam闚ie publicznych;
5) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− w przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚)
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, je郵i uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
8) nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16.2 . Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Wykonawcy obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od Wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
16.3. Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp.
16.4. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.
16.5. Ma Pani/Pan prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofni璚ia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wp造wu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mog zosta ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPV.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 263144,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.1 Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego do kot這wni budynk闚 jednostek podleg造ch Gminy Niegowa, wyposa穎nych w kot這wnie olejowe, wskazanych w za陰czniku nr 1 do niniejszej SWZ - Wykaz gminnych obiekt闚 wyposa穎nych w kot這wnie olejowe zawieraj帷ego r闚nie szacunkow ilo軼i oleju dla poszczeg鏊nych jednostek. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia dostaw oleju opa這wego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem prawa opcji, o kt鏎ym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Prawem opcji obj皻a jest mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia dostaw oleju opa這wego na warunkach zawartej umowy o nie wi璚ej ni 20% ilo軼i zam闚ienia podstawowego. Zamawiaj帷y uzale積ia mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji od zwi瘯szenia zapotrzebowania na dostaw oleju do obiekt闚 Zamawiaj帷ego wskazanych w za陰czniku nr 1 do SWZ np. warunkami atmosferycznymi. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszej umowy poprzez z這瞠nie Dostawcy pisemnego o鈍iadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝. Zam闚ienie b璠zie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 lub do momentu ilo軼iowego zrealizowania przedmiotu umowy.
Zamawiaj帷y okre郵a minimaln ilo嗆 dostaw na poziomie 56 000,00 (pi耩dziesi徠 sze嗆 tysi璚y litr闚)
1.2 Warunki dostawy lekkiego oleju opa這wego do kot這wni.
Wielko嗆 ka盥orazowej dostawy wynosi b璠zie minimum 5 000 (pi耩 tysi璚y) litr闚, chyba 瞠 Dostawca wyrazi zgod na mniejsz ilo嗆.
1.3 okre郵a si nast瘼uj帷e standardy jako軼iowe. Dostarczany olej opa這wy musi by zgodny z polsk norm PN-C-96024:2011 dla L-1 , rozporz康zeniem Ministra Energii z dnia 1grudnia 2016 r. w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚 oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚, w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we, i poni窺zymi parametrami:
- min. warto嗆 opa這wa 42,6 MJ/kg
- min temperatura zap這nu 56 C
- max. zawarto嗆 siarki 0,1 % (m/m)
- temperatura p造ni璚ia max. -20蚓
- max g瘰to嗆 w temperaturze 15蚓 860kg/m3
- max lepko嗆 kinematyczna w temp. 20蚓 6,0mm2/s
- barwa-czerwona

1.4 Dostawca zobowi您any b璠zie do realizacji sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opa這wego w zam闚ionej ilo軼i, na koszt i ryzyko w豉sne, do obiekt闚 wskazanych w zam闚ieniu (nazwa i adres obiektu), w terminie zakre郵onym w ofercie licz帷 od dnia otrzymania zam闚ienia na rzecz poszczeg鏊nych jednostek wskazanych w za陰czniku nr 1 do SWZ. Zam闚ienia b璠 sk豉dane za pomoc poczty elektronicznej lub telefonicznie, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, b璠帷 za陰cznikiem nr 3 do SWZ
2 Wykonawca zobowi您any b璠zie do dostawy zam闚ionej ilo軼i lekkiego oleju opa這wego do poszczeg鏊nych jednostek i dokona rozliczenia z ka盥 jednostk odr瑿nie wg poni窺zego zestawienia.
Fakturowanie poszczeg鏊nych dostaw lekkiego oleju na nast瘼uj帷e jednostki:
1) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80 , w tym
punkt odbioru :
Budynek przy boisku sportowym w Niegowie, ul. Sportowa 1, 42-320 Niegowa
Odbiorca : Gmina Niegowa
2) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80
Odbiorca:
Zesp馧 Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach , w tym punkty odbioru:
a) Zesp馧 Szkolno -Przedszkolny w Sokolnikach, Sokolniki 76
b) Szko豉 Podstawowa w Bli篡cach, Bli篡ce 63
3) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80
Odbiorca:
Szko豉 Podstawowa w Niegowie, w tym punkty odbioru:
Szko豉 Podstawowa w Niegowie, ul. Szkolna 36, Niegowa
4) Nabywca: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa , NIP 577-196-05-80
Odbiorca:
Przedszkole Publiczne w Niegowie, ul. Szkolna 34, Niegowa
5) Nabywca: Gminny O鈔odek Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2 , NIP: 5771939350, w tym punkty odbioru:
Gminny O鈔odek Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2, Niegowa
Odbiorca: Gminny O鈔odek Kultury w Niegowie
3 Strony ustalaj 瞠 Zamawiaj帷y zobowi您any jest do zap豉ty tylko i wy陰cznie za lekki olej opa這wy dostarczony na rzecz podmiot闚 wskazanych w umowie.
4 Wykonawca b璠zie dostarcza lekki olej opa這wy pojazdem typu „autocysterna” zaopatrzon w pomp roz豉dunkow posiadaj帷 aktualne 鈍iadectwo legalizacji urz康zenia pomiarowego oraz w篹em roz豉dunkowym z z陰czkami dostosowanymi do otwor闚 wlewowych zbiornik闚 paliwa znajduj帷ych si u Zamawiaj帷ego
5 Wykonawca mo瞠 realizowa zam闚ienia wy陰cznie przy pomocy os鏏 - pracownik闚 posiadaj帷ych wymagane prawem uprawnienia do kierowania autocystern i roz豉dunku paliw p造nnych oraz na sprz璚ie posiadaj帷ym aktualne badania techniczne odpowiadaj帷e wymogom dla transportu paliw p造nnych.
6 Ka盥orazowa dostawa lekkiego oleju zostanie potwierdzona 鈍iadectwem jako軼i, nie p騧niej ni z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju musz by zgodne ze 鈍iadectwem jako軼i i z obowi您uj帷ymi w tym zakresie normami i wymogami dla kot這wni opalanych paliwem p造nnym.
7 W przypadku w徠pliwo軼i co do jako軼i oleju opa這wego, Zamawiaj帷y zleci wykonanie bada w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodno軼i z obowi您uj帷ymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obci捫ony Wykonawca.
8 W przypadku stwierdzenia niew豉軼iwej jako軼i lekkiego oleju opa這wego Wykonawca pokryje koszty zwi您ane z usuni璚iem ewentualnych awarii piec闚 zasilanych tym olejem.
9 Dowodem przyj璚ia dostawy lekkiego oleju b璠zie dokument WZ ze wskazan faktyczn ilo軼i dostarczonego paliwa, osobn dla ka盥ego z obiekt闚. Ilo嗆 dostarczonego oleju do danego obiektu musi by potwierdzona przez upowa積ionego pracownika zamawiaj帷ego oraz w systemie SENT i dopiero wykonanie obu czynno軼i mo瞠 stanowi podstaw do wystawienia faktury. Rozliczenie ilo軼i dostarczonego oleju b璠zie si odbywa這 w litrach.
10 Dostawy do poszczeg鏊nych plac闚ek mog by 陰czone. Jednak faktury za dostarczony olej musz by wystawione oddzielnie dla ka盥ej jednostki
11 Dostawy b璠 realizowane bezpo鈔ednio do kot這wni we wskazanych w zam闚ieniu obiektach gminnych rozmieszczonych na terenie gminy Niegowa

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Prawem opcji obj皻a jest mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia dostaw oleju opa這wego na warunkach zawartej umowy o nie wi璚ej ni 20% ilo軼i zam闚ienia podstawowego. Zamawiaj帷y uzale積ia mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji od zwi瘯szenia zapotrzebowania na dostaw oleju do obiekt闚 Zamawiaj帷ego wskazanych w za陰czniku nr 1 do SWZ np. warunkami atmosferycznymi. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszej umowy poprzez z這瞠nie Dostawcy pisemnego o鈍iadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Suma punkt闚, jakie mo瞠 otrzyma Wykonawca w obu kryteriach zostanie wyliczona na podstawie poni窺zego wzoru:
S = C + T
Gdzie:
C - suma punkt闚 uzyskanych w kryterium CENA
T- suma punkt闚 uzyskanych w kryterium TERMIN DOSTAWY
S- suma punkt闚 uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert
Warto軼i punkt闚 C, T oraz S zostan obliczone z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku. Najkorzystniejsz ofert zostaje oferta wykazuj帷a najwy窺zy bilans punkt闚 otrzymanych w ramach poszczeg鏊nych kryteri闚 .

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1. nie podlegaj wykluczeniu,
2. spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one

1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym - Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 - w zakresie powy窺zego warunku Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy wykazania, 瞠 posiada aktualn koncesj na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami - zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z p騧. zm.)
W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o przedmiotowe zam闚ienie warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada te uprawnienia i zrealizuje dostawy, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane (zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp). W tym przypadku wykonawcy wype軟iaj o鈍iadczenie znajduj帷e si w tre軼i oferty , z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ¬- Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej - Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
-O鈍iadczenie o grupie kapita這wej - za陰cznik nr 6
- odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: -o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
-o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu o kt鏎ym mowa w art.125 ust.1 -za陰cznik nr 5 do SWZ
- aktualnej (wa積ej) koncesji na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami - zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

wykaz rozwi您a r闚nowa積ych (je郵i dotyczy)

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru potwierdzaj帷ego, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 opisanych w pkt 1),
3) zobowi您anie, o kt鏎ym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 4.2 oraz 4.3 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udost瘼niaj帷ego zas鏏 Wykonawcy,
4)o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdziale I sekcja 3 ust. 3.3 SWZ (Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nia tego o鈍iadczenia na formularzu ofertowym);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej (o ile zosta sformu這wany), o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
5) w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
a) pe軟omocnictwo, w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, z tre軼i kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
- post瘼owania o zam闚ienie publicznego, kt鏎ego dotyczy,
- wszystkich wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby,
- ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego pe軟omocnictwa,

3.3. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 3.2 wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy
7. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o kt鏎ym mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz dokument闚 potwierdzaj帷ych umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, w zakresie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub dokument闚 potwierdzaj帷ych umocowanie do reprezentowania, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz;
2) przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia;
3) innych dokument闚– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, w zakresie dokument闚, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16. W zwi您ku z tre軼i art. 439 ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych, Strony dopuszczaj zmian wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj Umowy z uwzgl璠nieniem nast瘼uj帷ych regu:
a) podstaw do ustalenia poziomu zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia jest wska幡ik cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych og豉szany w komunikacie Prezesa G堯wnego Urz璠u Statycznego obowi您uj帷y w miesi帷u, w kt鏎ym up造n掖 termin sk豉dania ofert,
b) minimalny poziom zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 wyliczony w oparciu o wska幡ik cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych wskazany powy瞠j, uprawniaj帷y strony Umowy do 膨dania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 punkt闚 procentowych;
c) zmiana warto軼i wynagrodzenia, przez kt鏎e Strony na potrzeby niniejszego ust瘼u rozumiej r騜nic pomi璠zy cen okre郵on zgodnie z ust. 1-3 niniejszego paragrafu, a cen hurtow producenta w豉軼iw dla transakcji, kt鏎ej b璠zie dotyczy豉 waloryzacja, nast瘼uje procentowo o warto嗆 wska幡ika inflacji obni穎nego o 15 punkt闚 procentowych;
d) maksymalna warto嗆 zmiany wynagrodzenia, jak dopuszcza Zamawiaj帷y wynosi 15% warto軼i netto wynagrodzenia okre郵onego w lit. c) powy瞠j.
17. W przypadku wyst徙ienia zmian, o kt鏎ych mowa w ust. 16 powy瞠j, ka盥a ze Stron mo瞠 wyst徙i do drugiej Strony z pisemnym 膨daniem zmiany wynagrodzenia, przedk豉daj帷 odpowiednie dokumenty potwierdzaj帷e zasadno嗆 z這瞠nia takiego wniosku. Zmiana wynagrodzenia nie mo瞠 nast徙i cz窷ciej ni raz na 12 miesi璚y kalendarzowych realizacji Umowy.
18. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powy窺ze zapisy Wykonawca zobowi您any b璠zie do dokonania zmiany wynagrodzenia przys逝guj帷ego podwykonawcy, z kt鏎ym zawar umow, w zakresie odpowiadaj帷ym zmianom cen materia堯w lub koszt闚 dotycz帷ych zobowi您ania podwykonawcy. Wykonawca zobowi您any b璠zie do dokonania powy窺zej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przed這瞠nia o鈍iadczenia podwykonawcy o dokonanej zmianie.
1. Wszystkie sprawy sporne, wynikaj帷e z realizacji Umowy, dla kt鏎ych Strony nie znajd polubownego rozwi您ania b璠 rozstrzygane przez S康 w豉軼iwy dla siedziby Zamawiaj帷ego.
2. Wykonawca nie mo瞠 bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj帷ego przenie嗆 na rzecz os鏏 trzecich wierzytelno軼i nale積ych od Zamawiaj帷ego z tytu逝 realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej. 字鏚tytu造 zawarte w Umowie nie maj wp造wu na interpretacj postanowie umownych.
Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany niniejszej umowy, w stosunku do oferty Wykonawcy w nast瘼uj帷ych przypadkach:
a)gdy zmiana wynika z okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia niniejszej umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiaj帷ego ze wzgl璠u na interes publiczny,
b)wyst徙ienie oczywistych omy貫k pisarskich i rachunkowych w tre軼i niniejszej umowy,
c)zaistnia造 przyczyny niezale積e od dzia豉nia Stron, kt鏎ych przy zachowaniu wszelkich nale篡tych 鈔odk闚 nie mo積a unikn望 ani im zapobiec w szczeg鏊no軼i:
- przed逝瘸j帷a si procedura post瘼owania na wyb鏎 wykonawcy, uniemo磧iwiaj帷a zachowanie terminu wykonania przedmiotu zam闚ienia,
- z powodu dzia豉 os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie dostaw, kt鏎e to dzia豉nia nie s konsekwencj winy kt鏎ejkolwiek ze stron,
- wyst徙i豉 si豉 wy窺za obejmuj帷a kl瘰ki 篡wio這we, anomalia klimatyczne,
-nast徙i這 wstrzymanie przez Zamawiaj帷ego realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy,
-wyst徙ienie istotnych okoliczno軼i maj帷ych wp造w na wykonanie przedmiotu umowy,
-zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
-zmiany podwykonawcy
-wyst徙ienie warunk闚 uniemo磧iwiaj帷ych realizacj dostaw z przyczyn technicznych.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Za po鈔ednictwem Platformy JOSEPHINE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy z post瘼owania podmiot podlegaj帷y wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.