eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach oraz przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie.Ogłoszenie z dnia 2022-05-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach oraz przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 1a

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminalomza.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://gminalomza.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach oraz przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5abdf7c-c1a8-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031278/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznych w miejscowości Wygoda i Puchały

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00130388/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach, Puchały 31, 18 – 400 Łomża:
Budowa nowego boiska do piłki nożnej, i elementami małej architektury. W skład przedmiotowej inwestycji wchodzą elementy:
- boisko wraz z wybiegami o wym. 40x24 m o nawierzchni ze sztucznej trawy bez zasypowej z włókien fibrylowanych PP o dł. 30 mm odpornych na UV wypełnionej piaskiem kwarcowym suszonym frakcji 0,5 – 1,0 mm w ilości 8 kg/m2
- piłkochwyty z siatki polipropylenowej o oczku 8x8 cm, wys. 6 mb. i dł. 18,29 mb. – 2 szt.
- bramki aluminiowe anodowane o wym. 3,00 x2,00 m w komplecie z siatką oraz mocowaniem i obciążeniem – 2 kpl.
- Ławka dla zawodników rezerwowych – 8 – osobowa mocowana na stałe – 2 szt.
- kosz na śmieci – 2 szt.
- lampy solarne AE 30 zasilane dwoma panelami solarnymi o mocy 210 W każdy – 4 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 409735,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie ul. Łomżyńska 2, 18 – 400 Łomża:
Budowa nowego boiska do piłki nożnej, i elementami małej architektury oraz bieżni – rozbieg wraz z piaskownicą do skoku w dal. W skład przedmiotowej inwestycji wchodzą elementy:
- boisko wraz z wybiegami o wym. 48x23 m o nawierzchni ze sztucznej trawy bez zasypowej z włókien fibrylowanych PP o dł. 30 mm odpornych na UV wypełnionej piaskiem kwarcowym 0,5 – 1,0 mm w ilości 8 kg/m2
- piłkochwyty z siatki polipropylenowej o oczku 10x10 cm, wys. 6 mb. i dł. 20 mb. – 2 szt.
- bramki aluminiowe anodowane o wym. 3,00 x2,00 m w komplecie z siatką oraz mocowaniem i obciążeniem – 2 kpl.
- Ławka dla zawodników rezerwowych – 8 – osobowa mocowana na stałe – 2 kpl.
- kosz na śmieci – 2 szt.
- lampy solarne AE 30 zasilane dwoma panelami solarnymi o mocy 210 W każdy – 4 szt.
- skocznia do skoku w dal – rozbieg - nawierzchnia bieżni poliuretanowa pomarańczowa o gr. 14 mm i wym.: dł. 40,00 m, szer. 132 cm zakończony belką aluminiową wyczynową, np. Premium Line S12-250 + pokrywa nierdzewna do belki PBN – S0250 z naklejką: ”bieżnia” lub równoważnym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 576079,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej w skrócie ,,Pzp", Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach oraz przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wygodzie.”

Uzasadnienie:
W dniu 6 maja 2022 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty dla Części 1 zamówienia oraz 3 oferty dla Części 2 zamówienia przez następujących wykonawców:
Oferta nr 1 dla Części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
w Puchałach:
KRAINA ZIELENI ROBERT ŻEBROWSKI
ul. OSIPY LEPERTOWIZNA 3
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
cena brutto: 408 455,17zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 2 dla Części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
w Puchałach:
HYDROS PLUS Tomasz Kulesza
ul. Zaułek Podlaski 1/U3
15-546 Białystok, Polska
• cena brutto: 552 945,36zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 3 dla Części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
w Puchałach
ACTIVA Longin Witkowski
ul. G. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź
• cena brutto: 622 381,82zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 1 dla Części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie
KRAINA ZIELENI ROBERT ŻEBROWSKI
ul. OSIPY LEPERTOWIZNA 3
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
• cena brutto: 575 715,74 zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 2 dla Części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie

HYDROS PLUS Tomasz Kulesza
ul. Zaułek Podlaski 1/U3
15-546 Białystok, Polska
• cena brutto: 729 663,85 zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 3 dla Części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie
ACTIVA Longin Witkowski
ul. G. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź
• cena brutto: 811 113,08 zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.

1. W toku badania ofert Zamawiający odrzucił ofertę numer 1 dla Części 1 oraz dla Części 2 postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) litera b) i c). Uzasadnienie odrzucenia oferty zawarto powyżej.
2. Zamawiający- stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp- bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia tj.:
• Dla części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach:
409 735,00 zł brutto.
• Dla części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie: 576 079,00 zł brutto.
3. Oferta z najniższą ceną nie podlegająca odrzuceniu przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
4. Wobec powyższego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 552945,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 622381,82

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej w skrócie ,,Pzp", Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach oraz przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wygodzie.”

Uzasadnienie:
W dniu 6 maja 2022 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty dla Części 1 zamówienia oraz 3 oferty dla Części 2 zamówienia przez następujących wykonawców:
Oferta nr 1 dla Części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
w Puchałach:
KRAINA ZIELENI ROBERT ŻEBROWSKI
ul. OSIPY LEPERTOWIZNA 3
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
cena brutto: 408 455,17zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 2 dla Części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
w Puchałach:
HYDROS PLUS Tomasz Kulesza
ul. Zaułek Podlaski 1/U3
15-546 Białystok, Polska
• cena brutto: 552 945,36zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 3 dla Części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
w Puchałach
ACTIVA Longin Witkowski
ul. G. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź
• cena brutto: 622 381,82zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 1 dla Części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie
KRAINA ZIELENI ROBERT ŻEBROWSKI
ul. OSIPY LEPERTOWIZNA 3
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
• cena brutto: 575 715,74 zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 2 dla Części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie

HYDROS PLUS Tomasz Kulesza
ul. Zaułek Podlaski 1/U3
15-546 Białystok, Polska
• cena brutto: 729 663,85 zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.
Oferta nr 3 dla Części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie
ACTIVA Longin Witkowski
ul. G. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź
• cena brutto: 811 113,08 zł
• okres gwarancji: 72 m-ca.

1. W toku badania ofert Zamawiający odrzucił ofertę numer 1 dla Części 1 oraz dla Części 2 postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) litera b) i c). Uzasadnienie odrzucenia oferty zawarto powyżej.
2. Zamawiający- stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp- bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia tj.:
• Dla części 1 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Puchałach:
409 735,00 zł brutto.
• Dla części 2 zamówienia: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie: 576 079,00 zł brutto.
3. Oferta z najniższą ceną nie podlegająca odrzuceniu przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
4. Wobec powyższego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 729663,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 811113,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.