eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142461001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: V Poprzeczna 22

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.osir.sekretariat@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-wawer.warszawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0df0806-b2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0df0806-b2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00182420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085046/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145948

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/OSIR/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb obiektów OSiR Warszawa-Wawer, zlokalizowanych przy ul. V Poprzeczna 22 i Lokalnej 33 w Warszawie.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Okres realizacji przedmiotu zamówienia tj. od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy, w przypadku przekroczenia szacunkowej ilości, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie gazu (zmiany zostaną wprowadzone aneksem do umowy).
2. Zamawiający będzie wykorzystywał paliwo gazowe na cele grzewcze, na potrzeby własne w związku z prowadzoną statutową działalnością. Zamawiający nie jest zwolniony z akcyzy.
3. Dostawa paliwa gazowego ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji (umowa kompleksowa), być wykonywana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (Wzór istotne postanowienia umowy).
4. Zamawiający informuje, iż rozliczenie za usługi dystrybucji paliwa gazowego będzie odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. za dany okres rozliczeniowy
5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 806585,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 827853,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 806585,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970619205

7.3.3) Ulica: Aleje Jerozolimskie 142A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 806585,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.