eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142461001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: V Poprzeczna 22

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.osir.sekretariat@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-wawer.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0df0806-b2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085046/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów przy ul. V Poprzecznej 22 i ul. Lokalnej 33 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0df0806-b2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d0df0806-b2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd
Drogą elektroniczną przy użyciu bezpłatnej Platformy e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/ szczegółowe informacje rozdz. X SWZ
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-ab8a9ab5-b2dc-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Pozostałe informacje rozdz. X i XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer z siedzibą w Warszawie-Anin (04-611), przy ul. V Poprzecznej 22.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer z siedzibą w
Warszawie-Anin, może się Pani/Pan skontaktować się z IOD za pomocą adresu biuro@icdo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować
Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej).
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe
na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w
szczególności:
a)podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
b)każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
c)podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan: 1)dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2)żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3)żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
-nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
-wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
-Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
-Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4)żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5)sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
-dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6)Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-
950-000), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych
osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu :
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Informacje
dotyczące RODO znajduje się w SWZ w rozdziale XXVI.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/OSIR/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb obiektów OSiR Warszawa-Wawer, zlokalizowanych przy ul. V Poprzeczna 22 i Lokalnej 33 w Warszawie.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Okres realizacji przedmiotu zamówienia tj. od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy, w przypadku przekroczenia szacunkowej ilości, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie gazu (zmiany zostaną wprowadzone aneksem do umowy).
2. Zamawiający będzie wykorzystywał paliwo gazowe na cele grzewcze, na potrzeby własne w związku z prowadzoną statutową działalnością. Zamawiający nie jest zwolniony z akcyzy.
3. Dostawa paliwa gazowego ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji (umowa kompleksowa), być wykonywana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (Wzór istotne postanowienia umowy).
4. Zamawiający informuje, iż rozliczenie za usługi dystrybucji paliwa gazowego będzie odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. za dany okres rozliczeniowy
5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi - Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych – Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego przez OSD w okresie trwania umowy na dostawę gazu ziemnego (w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby;
2) dokumenty o których mowa w Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 2 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia stanowiące treść oferty oraz dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą
opisane w Rozdział XIV 28. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące
wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby
pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub Umowy spółki,
należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia należy złożyć w formie oryginału podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub kopii potwierdzonej notarialnie;
3) w przypadku gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2) zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
4) potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3 dokonuje
notariusz lub pełnomocnik.
5) pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 2) powinno wyraźnie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy,
b) jakie podmioty występują wspólnie,
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone.
6) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację
zamieścić w treści pełnomocnictwa.
7) Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
8) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.