eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa artykułów spożywczych (kawa, herbata)Ogłoszenie z dnia 2023-04-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych (kawa, herbata)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381510697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiśniowa 50

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@swws.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swws.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/swws

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych (kawa, herbata)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-977427a6-cf92-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00180858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149420/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Zakup produktów żywnościowych - owoce i warzywa przetworzone, przyprawy, produkty przemiału zbóż, oleje, sosy, kawy, herbaty, wyroby cukiernicze i napoje zimne (poz.117).

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159346

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/zp/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (kawa, herbata). Dostawy będą realizowane na rzecz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; miejsce dostawy: Kampus Mundurowy, ul. Wrocławska 193-195. 62-800 Kalisz
Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1688 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem oraz na własny koszt. Zamawiający dopuszcza również dostawy za pośrednictwem firm kurierskich na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozładunku dostarczonego towaru (w przypadku transportu własnego).
Dostawy będą realizowane w dni robocze, w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy średnio raz na dwa miesiące (od poniedziałku do piątku), po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu zamówienia do Wykonawcy, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Dostawy będą realizowane wg wskazań Zamawiającego w godzinach 7:00 ÷ 14:00.
1) Kawa naturalna mielona – 80 kg
2) Kawa ziarnista – 50 kg
3) Kawa naturalna rozpuszczalna – 80 kg
4) Herbata ekspresowa – 350 kg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15864100-3 - Herbata w torebkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68899,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112188,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68899,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181002068

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68899,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.