eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowegoOgłoszenie z dnia 2023-04-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowotomyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426700

1.5.8.) Numer faksu: |+48614423589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatnowotomyski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742138

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów biurowych i papieru biurowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42bdf3f3-c6f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00176105

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033114/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup materiałów biurowych i materiałów papiernicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142902

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
2) Szczegółowy wykaz i opis materiałów biurowych określa formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki nr 1.1 do SWZ, warunki realizacji- załącznik nr 3 PPU (projektowane postanowienia umowy).
3) Podane ilości towaru są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towaru lub rezygnacji z niektórych produktów, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami asortymentowymi zawartymi w Załączniku nr 1.1 do SWZ.
4) Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 30 % uzależniony będzie od własnego zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.
5) Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy transportem własnym, na swój koszt i ryzyko, na podstawie częściowych zamówień dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu poprzez osobę uprawnioną do kontaktu. Wykonawca zobowiązany jest również do rozładunku i wniesienia dostarczonego towaru, w miejsce wyznaczone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego ( Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 42). Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu.
7) Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 8:00 – 14:30, w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego (termin dostawi stanowi kryterium oceny ofert)
8) Wszystkie materiały biurowe dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, tj. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
9) Odbiór przedmiotu zamówienia następował będzie w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Braki ilościowe/asortymentowe stwierdzone w dostawie Wykonawca uzupełni w terminie maksymalnie 3 dni roboczych.
10) W przypadku stwierdzonych wad jakościowych lub w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony przez Zamawiającego bądź braku ilościowego towaru w oryginalnym opakowaniu, Wykonawca zobowiązuje się wymienić/dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, na wyroby wolne od wad.
11) Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywiście zleconych i wykonanych dostaw i płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wystawianej każdorazowo po cząstkowej dostawie towaru bez zastrzeżeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWz wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30199230-1 - Koperty

4.5.5.) Wartość części: 48300,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
2) Szczegółowy wykaz i opis papieru biurowego określa formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki nr 1.2 do SWZ, warunki realizacji- załącznik nr 3 PPU (projektowane postanowienia umowy).
3) Podane ilości towaru są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towaru lub rezygnacji z niektórych produktów, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych towaru między pozycjami asortymentowymi zawartymi w Załączniku nr 1.2 do SWZ.
4) Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 30 % uzależniony będzie od własnego zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.
5) Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy transportem własnym, na swój koszt i ryzyko, na podstawie częściowych zamówień dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu poprzez osobę uprawnioną do kontaktu. Wykonawca zobowiązany jest również do rozładunku i wniesienia dostarczonego towaru, w miejsce wyznaczone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego ( Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 42). Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu.
7) Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w godzinach pomiędzy 8:00 – 14:30, w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego (termin dostawi stanowi kryterium oceny ofert)
8) Wszystkie materiały papiernicze dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, tj. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
9) Odbiór przedmiotu zamówienia następował będzie w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Braki ilościowe/asortymentowe stwierdzone w dostawie Wykonawca uzupełni w terminie maksymalnie 3 dni roboczych.
10) W przypadku stwierdzonych wad jakościowych lub w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony przez Zamawiającego bądź braku ilościowego towaru w oryginalnym opakowaniu, Wykonawca zobowiązuje się wymienić/dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, na wyroby wolne od wad.
11) Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywiście zleconych i wykonanych dostaw i płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wystawianej każdorazowo po cząstkowej dostawie towaru bez zastrzeżeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30197630-1 - Papier do drukowania

4.5.5.) Wartość części: 48204,98 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33449,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33449,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU FORMAT Dariusz Krawczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 411550662

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 12

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 62-065

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33449,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38300,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39685,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38300,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RODAN sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 634146069

7.3.3) Ulica: Górecka 17

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-201

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38300,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.