eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Remont pojazdów oraz sprzętu w RDW w PuławachOgłoszenie z dnia 2022-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont pojazdów oraz sprzętu w RDW w Puławach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 886 31 63

1.5.8.) Numer faksu: 81 886 41 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pojazdów oraz sprzętu w RDW w Puławach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61d2d9af-db44-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054425/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.57 RDW w Puławach Remont pojazdów oraz sprzętu RDW w Puławach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344 ze zm.), tj.
a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZ.
b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest –ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java -Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Instrukcje składania ofert środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach dostępne są na stronie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE.
2. W razie problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla Wykonawców: Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego w dniach poniedziałek – piątek, godz. 8:00-16:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
2. Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont pojazdów oraz sprzętu w RDW w Puławach” prowadzonym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R6.ST.372.21.2022.ap

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Obsługa techniczna oraz naprawy bieżące obejmuje pojazdy znajdujące się na wyposażeniu RDW w Puławach, Obwodu Drogowego w Puławach i w Annopolu:
a. Ciągnik Farmtrac 685DT; LPU 2E63 (2012 r.)
b. Ciągnik Ursus C-360 3P; LPU 38YP (1988 r.)
c. Opel Combo; LPU 74033: (2019 r.)
d. Citroen Jumper; LPU 56118 (2016 r.)
e. VW Transporter; LPU 2678 (2001 r.)
f. Hyundai I 10; LPU 32886 (2012 r.)
g. Peugeot Expert; LPU 05840 (2008 r.)
h. Renault Master; LPU 16069 (2009 r.)
i. Fiat Seicento; LPU 21050 (2000 r.)
2. Usługi z zakresu napraw bieżących polegają na usunięciu usterek technicznych wynikłych z bieżącej eksploatacji pojazdów będących w posiadaniu RDW w Puławach.
3. Usługi z zakresu wykonania obsług technicznych polegają na wykonaniu czynności obsługowo-smarowniczych po osiągnięciu odpowiednich przebiegów kilometrów dla danego typu samochodu (zgodnie z instrukcją obsługi danego pojazdu).
4. Podczas wykonywania napraw bieżących oraz obsług technicznych należy montować części zamienne – oryginalne lub wytworzone przez innego wytwórcę – posiadające deklarację zgodności z oryginałem, certyfikat bezpieczeństwa „B” i certyfikat jakości dostaw lub certyfikat jakości wyrobu.
5. Wykonawca przystąpi do realizacji usług najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu pisemnej lub telefonicznej (potwierdzonej notatką służbową) dyspozycji Zamawiającego z określeniem zakresu (opisem awarii pojazdu) i terminu wykonania usługi. Konieczność wykonania wynikłych w trakcie naprawy prac dodatkowych oraz poniesienia związanych z tym zwiększonych kosztów będzie na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. Zaakceptowane przez Zamawiającego prace dodatkowe zostaną uwzględnione w rozliczeniu końcowym zleconej dyspozycji.
6. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i opisem przedmiotu zamówienia, w sposób gwarantujący należytą jakość.
7. Rozliczenie kosztów napraw i obsługi technicznej pojazdów i sprzętu będzie dokonywane w oparciu o ceny za wykonanie konkretnych czynności, określonych w formularzach cenowych (załączniki A1 i A2).
Koszt użytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zostanie wyspecyfikowany oddzielnie.
UWAGA
Ceny jednostkowe określone w formularzu A1 muszą być zgodne z cenami w formularzu A2.
8. Stacja napraw – warsztat powinien znajdować się w odległości nie większej niż 75 km od siedziby każdego z Obwodów Drogowych, tj. OD w Puławach, Annopolu i Kurowie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmierzenia odległości poprzez kontrolny przejazd samochodem służbowym i odczytanie stanów licznika kilometrów.
10. Odbiory wykonanych usług będą dokonywane po zakończeniu realizacji poszczególnych dyspozycji Zamawiającego przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę.
11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i użyte części i materiały.
12. Wykonawca udziela rękojmi dla wykonanych napraw i usług stanowiących przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest uzasadniony. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE 2014/24/UE. Rozdzielenie zamówienia groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z prawidłowym wykonywaniem usług i odpowiedzialnością za poszczególne elementy usług wykonywanych przez różnych wykonawców.
Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104 – 107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca będzie wybierany zgodnie z zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta z najwyższą punktacją wyliczoną według podanych poniżej kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 6,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielony okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 3,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość stanowisk roboczych

4.3.6.) Waga: 1,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże spełnianie warunku dotyczącego:
A. Doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres minimum 6 miesięcy usług polegających na obsłudze technicznej pojazdów.
Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia.
3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) Nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału,
2. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika B i C do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt. IX.1 lub są one niekompletne lub zwierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt. IX.1. SWZ.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt. X.1. SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę takich informacji lub dokumentów.
6. Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 Ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, polegających na:
1) zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT
- wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;
2) zmianie podwykonawcy - podmiotu na którego zasoby Wykonawca powołał się w złożonej ofercie na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu- w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
3) rezygnacji z podwykonawcy-podmiotu na którego zasoby Wykonawca powołał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu- w przypadku wskazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 12 przedmiotowej umowy.
5) Zmianie terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia siły wyższej.
Przez siłę wyższą Strony umowy rozumieją okoliczności wyjątkowe, zewnętrzne, obiektywnie niezależne od woli Stron , uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu najwyższej staranności Stron, w szczególności epidemie wywołane przez wirusa SARS-CoV-2, inny biologiczny czynnik chorobotwórczy nieznany w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty lub epidemie w niewystępującej dotychczas i niemożliwej do przewidzenia skali, stwierdzone przed lub po złożeniu oferty Wykonawcy, których skutki wpływają na niemożność wykonywania Umowy w całości lub w części.
3. Zamawiający może od Umowy odstąpić przy wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 456, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP.
4. Strony zgodnie postanawiają, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu przypadki dopuszczające zmianę Umowy nie stanowią zobowiązania Stron do dokonania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamówień publicznych: www.zdw-lublin.logintrade.et

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.