eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Zrekrutowanie z obszaru Rwandy 15 kandydatów cudzoziemców na płatne studia na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zrekrutowanie z obszaru Rwandy 15 kandydatów cudzoziemców na płatne studia na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030310705

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sidorska 95/97

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kalinowska@akademiabialska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.akademiabialska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-219be44b-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zrekrutowanie z obszaru Rwandy 15 kandydatów cudzoziemców na płatne studia na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-219be44b-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00292097/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Zrekrutowanie 45 cudzoziemców – kandydatów na płatne studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo, Informatyka, Turystyka i Rekreacja prowadzonych w języku angielskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159103

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.272.300.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 7125 EUR

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zrekrutowanie z obszaru Rwandy 15 cudzoziemców – kandydatów na płatne studia na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 oraz wsparciu zrekrutowanych przez wykonawcę studentów

4.5.3.) Główny kod CPV: 79600000-0 - Usługi rekrutacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert tj. do 11.04.2023 r. do godziny 11:00 nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.