eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi indyka oraz kawałków kurczaków do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 2 postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi indyka
oraz kawałków kurczaków do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
2 postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Ogród Zoologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190560361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karwieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-328

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 585520041 585520042

1.5.8.) Numer faksu: nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubliczne1@zoo.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ogród Zoologiczny i Schronisko dla bezdomnych zwierząt

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi indyka
oraz kawałków kurczaków do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
2 postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfc5f53a-d9a9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020636/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi indyka, nóg kurczaków - 2 postępowanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - /ZOO Gdańsk/Skrytka ESP
- poczty elektronicznej – zpubliczne1@zoo.gda.pl
W celu usprawnienia komunikacji zaleca się korzystanie z poczty elektronicznej – zpubliczne1@zoo.gda.pl

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,

2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zapisy: rozdział 14 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15.7/TP/D/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 411992,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I
1) CPV: 15.11.10.00-9
a) Ćwierćtusze wołowe w klasie I
przydatne do spożycia przez ludzi, odpowiadające PN-74/A-82001,
schłodzone, świeże w szacunkowej ilości 20.000 kg
b) Podroby wołowe (serca, płuca, wątroba, języki),
schłodzone, świeże – ok. 120 kg na zamówienie

4.2.5.) Wartość części: 351200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15111000-9 - Mięso wołowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie mógł przeznaczyć
tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II
1) CPV: 15.11.21.00-7
a) Filety z piersi indyka bez kości chłodzone,
świeże (w temp. od -2° C do 4° C), przeznaczone do spożycia przez ludzi
w szacunkowej ilości 1.700 kg

4.2.5.) Wartość części: 40800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112100-7 - Świeży drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie mógł przeznaczyć
tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie V
1) CPV: 15.11.21.00-7
Mięsa z części nogi kurczaka - udo
– w szacunkowej ilości 1.785 kg
świeże, schłodzone

4.2.5.) Wartość części: 19992,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112100-7 - Świeży drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia cen jednostkowych netto oraz cen brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT.
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w Rozdziale 1 SWZ oraz postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
3. Oferowane ceny jednostkowe netto wykonania zamówienia są ostateczne i Wykonawca nie może żądać ich podwyższenia (art. 632 K.C.).
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
1) Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Formularz ofertowy służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozliczenie umowy następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.
Umowa zostanie podpisana na kwotę podaną w ofercie, pod warunkiem , że Zamawiający będzie mógł przeznaczyć
tę kwotę na finansowanie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

1) Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zamówienia, polegające na dostawie przedmiotu zamówienia (tożsame z przedmiotem dostawy dla danego zadania) na który Wykonawca składa ofertę o wielkości dostawy:
Zadanie I – 16.000 kg
Zadanie II – bez wymogów
Zadanie V – bez wymogów

Przy czym okres wykonanego zamówienia nie był dłuższy niż 12 miesięcy.
W przypadku, kiedy oferent przedstawi referencje na zadanie 2 oraz 5 od tego samego Zamawiającego Ilości dostaw będą sumowane.

1.2. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli przedmiot dostawy będzie pochodził z ubojni: bydła, ubojni drobiu, posiadających nadany Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny.

2) Przedmiot dostawy musi być przewożony samochodem typu chłodnia posiadającym dokument o dopuszczeniu środka transportu do przewozu danego towaru wydany przez Inspekcję Weterynaryjną lub Państwową Inspekcję Sanitarną / dotyczy wszystkich zadań /.

Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów dla każdego zadania oddzielnie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego we wskazanych w ofercie ubojniach i hodowlach.

1.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

Zamawiający dla spełnienia powyższego warunku nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie ( wskazane w rozdziale 3 ust 1 – załącznik nr 3 do Specyfikacji ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia – wg wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy będzie zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia – wg wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) zezwolenie - Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny lub Decyzję Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o Zatwierdzeniu Zakładu.
2)
a) wykaz ubojni bydła wraz z nadanym numerem weterynaryjnym
b) wykaz ubojni drobiu wraz z nadanym numerem weterynaryjnym

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:

1)
a) wykaz ubojni bydła wraz z nadanym numerem weterynaryjnym
b) wykaz ubojni drobiu wraz z nadanym numerem weterynaryjnym

2) wykaz środków transportowych wraz z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie środka transportu do przewozu towaru zgodnie z przedmiotem zamówienia.

2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego we wskazanych ubojniach i hodowlach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1)
a) wykaz ubojni bydła wraz z nadanym numerem weterynaryjnym
b) wykaz ubojni drobiu wraz z nadanym numerem weterynaryjnym

2) wykaz środków transportowych wraz z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie środka transportu do przewozu towaru zgodnie z przedmiotem zamówienia.

2. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia danych zawartych w ofercie poprzez wizytację przedstawicieli Zamawiającego we wskazanych ubojniach i hodowlach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostaw, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy,
w przypadku niewykorzystania kwoty przeznaczonej na jej realizację.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.