eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piecki › "Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług związanych z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - gmina Piecki"Ogłoszenie z dnia 2023-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług związanych z realizacją projektu
w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – gmina Piecki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 34

1.5.2.) Miejscowość: Piecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-710

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piecki.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piecki.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ec3f1f8-c7d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług związanych z realizacją projektu
w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – gmina Piecki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ec3f1f8-c7d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034608/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

3.1. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4159/2/2022.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145049

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZK.271.2.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego przez Gminę Piecki, a w ramach tego : modernizacja posiadanej infrastruktury i wzbogacenie jej o nowe funkcjonalności, poprawiające bezpieczeństwo i jakość pracy w Urzędzie Gminy Piecki.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dostawę montaż, konfiguracja oraz uruchomienie w siedzibie zamawiającego takich urządzeń jak :
a) serwer z macierzą z oprogramowaniem i licencjami (serwer skonfigurowany pod uruchomienie wirtualizacji),
b) serwer plików (NAS) z oprogramowaniem,
c) UTM wraz licencjami i wsparciem,
d) przenośny modem LTE/5G z zasilaniem,
e) switch 48-portowy zarządzalny,
f) komputery typu notebook z oprogramowaniem i licencjami,

2) usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa dla pracowników instytucji.
4.2. Zakres i szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30213100-6 - Komputery przenośne

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

30233132-5 - Napędy dyskowe

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.04.2023 r. do godz. 10:30 wpłynęła jedna oferta, która w wyniku przedmiotowego badania została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.