eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piecki › "Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług związanych z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - gmina Piecki"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług związanych z realizacją projektu
w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – gmina Piecki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 34

1.5.2.) Miejscowość: Piecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-710

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piecki.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piecki.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług związanych z realizacją projektu
w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – gmina Piecki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ec3f1f8-c7d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034608/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

3.1. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4159/2/2022.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ec3f1f8-c7d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 niniejszej SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wskazane w rozdziel 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wskazano w rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZK.271.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego przez Gminę Piecki, a w ramach tego : modernizacja posiadanej infrastruktury i wzbogacenie jej o nowe funkcjonalności, poprawiające bezpieczeństwo i jakość pracy w Urzędzie Gminy Piecki.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dostawę montaż, konfiguracja oraz uruchomienie w siedzibie zamawiającego takich urządzeń jak :
a) serwer z macierzą z oprogramowaniem i licencjami (serwer skonfigurowany pod uruchomienie wirtualizacji),
b) serwer plików (NAS) z oprogramowaniem,
c) UTM wraz licencjami i wsparciem,
d) przenośny modem LTE/5G z zasilaniem,
e) switch 48-portowy zarządzalny,
f) komputery typu notebook z oprogramowaniem i licencjami,

2) usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa dla pracowników instytucji.
4.2. Zakres i szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30213100-6 - Komputery przenośne

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

30233132-5 - Napędy dyskowe

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert wskazane w rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujące warunki w ww. zakresie:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie na podstawie odrębnych umów/zleceń/ kontraktów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie :
a. co najmniej dwóch umów- obejmujących swym zakresem wdrożenie (tj. dostawa i konfiguracja) serwerów, macierzy i oprogramowania do wirtualizacji, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda,
b. co najmniej dwóch umów - obejmujących swym zakresem wdrożenie (tj. dostawa i konfiguracja) urządzenia typu UTM – o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda,
c. co najmniej dwóch umów - obejmujących swym zakresem wdrożenie (tj. dostawa i konfiguracja) oprogramowania do backupu środowisk zwirtualizowanych.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności zawodowej Wykonawca złoży wykaz usług /dostaw, wg załącznika nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 257
i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego zał. Nr 6 do SWZ.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) oświadczenie odpowiednio: wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)/ podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zał. Nr 8 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumnetów wskazanych powyżej należy złożyć dokumenty zgodnie z pkt 8.5 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz usług/dostaw- wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi lub dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Do wykazu należy dołączyć dowody określającymi, czy te usługi / dostawy zostały wykonane bądź są wykonywane należycie.
 dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.1.4 lit. a, b i c SWZ.
 wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8.2. Przedmiotowe środki dowodowe, składane wraz z ofertą:
a) wydruk (dopuszcza się j. angielski) testu procesora dla komputera notebook,
b) dokumenty (dopuszcza się j. angielski) potwierdzające, że urządzenia: UTM, serwer, macierz, switch, NAS, notebook – zostały wyprodukowane przez producenta działającego zgodnie z wdrożoną normą jakości równoważną do ISO 9001,
c) dokumenty (dopuszcza się j. angielski) potwierdzające, że oprogramowanie do backupu zostało wyprodukowane przez producenta działającego zgodnie z wdrożoną normą jakości równoważną do ISO 27001,
d) dokumenty (dopuszcza się j. angielski) potwierdzające, że wszystkie oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności ze znakiem CE,
e) oświadczenie o zobowiązaniu zapewnienia gwarancji producenta, dla oferowanego przedmiotu zamówienia, na warunkach opisanych w postępowaniu - (udokumentowane warunki gwarancji wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe, podlegające uzupełnieniu:
a) wydruk (dopuszcza się j. angielski) testu procesora dla komputera notebook,
b) dokumenty (dopuszcza się j. angielski) potwierdzające, że urządzenia: UTM, serwer, macierz, switch, NAS, notebook – zostały wyprodukowane przez producenta działającego zgodnie z wdrożoną normą jakości równoważną do ISO 9001,
c) dokumenty (dopuszcza się j. angielski) potwierdzające, że oprogramowanie do backupu zostało wyprodukowane przez producenta działającego zgodnie z wdrożoną normą jakości równoważną do ISO 27001,
d) dokumenty (dopuszcza się j. angielski) potwierdzające, że wszystkie oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności ze znakiem CE,
e) oświadczenie o zobowiązaniu zapewnienia gwarancji producenta, dla oferowanego przedmiotu zamówienia, na warunkach opisanych w postępowaniu - (udokumentowane warunki gwarancji wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt 13.5 SWZ Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy wygenerowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2) Kalkulacja cenowa– załącznik nr 1.1 do SWZ,
3) Wypełniony formularz Opisu Przedmiotu Zamówienia- zał. nr 2 do SWZ,
4) Przedmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 8.2 SWZ.
5) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.1 – załącznik nr 3 do SWZ;
6) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 10.2 lit. b) SWZ (jeżeli dotyczy);
8) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (o ile ofertę składa pełnomocnik):
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wskazano w rozdziale 10 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, zgodnie z rozdziałe 11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dodatkowe zawarto w rozdziale 25 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.