eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. "Miasteczko ruchu drogowego"Ogłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modlińska197

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialoleka.um.warszawa.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6539b0b5-c4a9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526926/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach budżetu obywatelskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.2.2023.MBR/TP1-Rb

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego” – inwestycji obejmującej wybudowanie na działce nr ewid. 69/1, obręb 4-07-10, ul. Pawła Włodkowica, nadto wraz ze wszystkimi innymi pracami
i dostawami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zawierającymi się w dwóch etapach:
Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi, uzyskaniem wszelkich zgód, warunków technicznych, pozwoleń i decyzji ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z obowiązkiem pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawcy, od dnia ich rozpoczęcia do dnia ich zakończenia i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie,
Etap 2 – wykonanie robót budowlanych w ramach w/w inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w ramach Etapu 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1,
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 1a,
3) Wzór umowy – załącznik nr 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.