eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. "Miasteczko ruchu drogowego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modlińska197

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialoleka.um.warszawa.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6539b0b5-c4a9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526926/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach budżetu obywatelskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 1.7 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 17 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.2.2023.MBR/TP1-Rb

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego” – inwestycji obejmującej wybudowanie na działce nr ewid. 69/1, obręb 4-07-10, ul. Pawła Włodkowica, nadto wraz ze wszystkimi innymi pracami
i dostawami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zawierającymi się w dwóch etapach:
Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi, uzyskaniem wszelkich zgód, warunków technicznych, pozwoleń i decyzji ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z obowiązkiem pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawcy, od dnia ich rozpoczęcia do dnia ich zakończenia i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie,
Etap 2 – wykonanie robót budowlanych w ramach w/w inwestycji na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w ramach Etapu 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1,
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 1a,
3) Wzór umowy – załącznik nr 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do wykonania zamówienia (kierownika budowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunki w zakresie zdolności zawodowej – doświadczenie wykonawcy – warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej (1) jedno zamówienie polegające na budowie placu zabaw lub miasteczka ruchu drogowego o wartości co najmniej 500.000 zł brutto i o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każde.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jedno zamówienie udzielone w ramach jednej umowy, które zostało zakończone przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Przez plac zabaw rozumie się teren, gdzie głównym elementem konstrukcji są alejki, urządzenia zabawowe. W skład placu zabaw wchodzi instalacja oświetlenia terenu, instalacja monitoringu, nawierzchnia, mała architektura, zieleń.
Przez miasteczko ruchu drogowego rozumie się wydzielony plac o niewielkiej powierzchni, posiadający jezdnie i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażony w znaki drogowe, przeznaczony w celu bezpiecznego szkolenia małoletnich kandydatów na posiadaczy karty rowerowej.

2) Warunki w zakresie zdolności zawodowej – kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą (główny projektant) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania, posiadającym doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) dla zadania obejmującego budowę/ rozbudowę/ przebudowę placu zabaw lub miasteczka ruchu drogowego,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania,
c) co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił funkcję kierownika budowy dla co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/ rozbudowie/ przebudowie placu zabaw lub miasteczka ruchu drogowego o wartości co najmniej 500.000 zł brutto o powierzchni budowy/ rozbudowy/ przebudowy min. 1000 m2 (doświadczenie kierownika budowy stanowi pozacenowe kryterium oceny oferty zgodnie z pkt 8.2 ppkt 3 lit. b SWZ),
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
e) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym jest mowa w pkt 3.4.1 SWZ w zakresie art. 108 ust.1 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129 z późn. zm.) - załącznik 3a do SWZ;
2) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej – zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp – załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
1) wykaz robót, o których mowa w pkt 3.3.4 ppkt 1, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn, niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 9 do SWZ,
2) wykaz osób, o których mowa w pkt 3.3.4 ppkt 2, skierowanych do wykonania zamówienia – załącznik nr 9a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt 6 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 3.8 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.