eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielawa › Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w BielawieOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005837240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Żeromskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bielawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-260

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748334131

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsbielawa@dpsbielawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsbielawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/503/3820/swiadczenie-uslug-pralniczych-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-bielawie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-483d46e7-cb8f-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026156/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej .

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00144327/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KS.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.
2. Usługi będą polegać m.in. na sortowaniu, dezynfekcji, praniu, czyszczeniu, prasowaniu lub maglowaniu (oraz w odniesieniu do pkt 1 i 5 również krochmaleniu) oraz transportowaniu następującego asortymentu:
1) pościeli,
2) poduszek, koców,
3) ręczników,
4) bielizny,
5) firan, zasłon, obrusów,
6) bluz, spodni, spódnic, koszul, fartuchów, pidżam i innej odzieży,
7) kapci i obuwia tekstylnego,
8) oraz innego asortymentu (w tym wymienionego w ust. 3) zw. dalej „asortymentem” albo „bielizną”.
3. Usługi świadczone przez Wykonawcę będą obejmować również czyszczenie chemiczne odzieży (zgodnie z zaleceniami producenta odzieży np. marynarki, płaszcze itp.), dezynfekcję chemiczno – termiczną w procesie prania lub samą dezynfekcję materacy wraz z pokrowcami, dezynfekcję poduszek i koców.
4. Przewiduje się miesięczną wielkość prania w ilości: ok. 3480 kg (w całym okresie trwania umowy: ok. 41 756 kg). Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami orientacyjnymi, mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy i Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń względem zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skalkulował w ofercie ujednoliconą cenę jednostkową brutto za 1 kg prania. Na podstawie ceny jednostkowej będą dokonywane rozliczenia w czasie trwania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania ww. asortymentu i jego dostarczania (wniesienia) w miejscach wskazanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Miejsca te będą zlokalizowane w:
1) siedzibie Zamawiającego w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2,
2) filii DPS w Niemczy, przy ul. Kolejowej 14/16.
7. Pracownicy uprawnieni do kontaktu zostaną wskazani przez Zamawiającego i Wykonawcę w umowie.
8. Transport bielizny powinien odbywać się z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
9. Wykonawca będzie świadczyć usługi własnym środkiem transportu i na własny koszt.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli warunków, w jakich usługa jest wykonywana przez Wykonawcę, a także do kontroli sposobu wykonywania usługi pod względem ilościowym, wagowym oraz jakościowym, w tym do wykonywania badań mikrobiologicznych wymazów z bielizny lub innego asortymentu.
11. Oddawany czysty asortyment, o którym mowa w ust. 2 i 3, musi być odpowiednio poskładany, posegregowany zgodnie z oznaczeniami na materiale oraz opakowany w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami w czasie transportu.
12. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługi, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do każdej partii asortymentu odebranego od Zamawiającego w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku materacy, koców itp. dopuszcza się dłuższy termin – trzy dni robocze. Podczas dłuższych okresów ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyznaczy dodatkowy termin realizacji usługi.
13. Wykonawca świadcząc usługi jest zobowiązany do stosowania technologii, środków piorących i dezynfekcyjnych w celu uzyskania odpowiedniego efektu czystości, dezynfekcji, estetyki i trwałości produktów (w zależności od rodzaju zanieczyszczeń oraz rodzaju asortymentu). Środki piorące i dezynfekujące, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonywania zamówienia, muszą być dopuszczone do stosowania przez Państwowy Zakład Higieny.
14. Bielizna wydawana i przyjmowana będzie na podstawie specyfikacji asortymentowej.
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów za zniszczone rzeczy w trakcie prania na zasadach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 1 do swz).
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości i ilości pranego asortymentu w okresie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę czyszczonej bielizny. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uwzględniania reklamacji w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
16. W przypadku prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego i podejrzenia, że źródłem zakażenia może być dostarczony przez Wykonawcę asortyment poddany czyszczeniu (praniu), Wykonawca zostanie obciążony kosztami dodatnich wyników badań mikrobiologicznych wymazów pobranych przez Zamawiającego z asortymentu oryginalnie zapakowanego i dostarczonego przez Wykonawcę.
Zamawiającemu w takiej sytuacji przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej.
17. Termin płatności za każdą pojedynczą usługę – do 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 251788,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 297720,28 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.