eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Jork › zakup samochodu do celów służbowychOgłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup samochodu do celów służbowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku

1.3.) Oddział zamawiającego: SP w Nowym Jorku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 98-1628974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 750 Third Avenue, floor 30

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Jork

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-017

1.5.5.) Kraj: Stany Zjedn. Ameryki

1.5.7.) Numer telefonu: +12127442506

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/onz/stale-przedstawicielstwo-rp-przy-narodach-zjednoczonych-w-nowym-jorku

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup samochodu do celów służbowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e452ab7f-d6aa-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00082457/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 zakup samochodu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 3 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 305, pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).
Zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną, a jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 140 000,00 EUR dla dostaw lub usług.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.ONZ.NJORK.74.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 90060 USD

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup samochodu do celów służbowych dla Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90060 USD

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97145 USD

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90060 USD

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lincoln of Englewood

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: RO623297

7.3.3) Ulica: 186 Engle street

7.3.4) Miejscowość: Englewood

7.3.5) Kod pocztowy: NJ 07631

7.3.7.) Kraj: Stany Zjedn. Ameryki

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90060 USD

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.