eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego"Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-971c70c6-792f-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026218/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Postępowanie w podziale na 3 części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029032/05

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.2.3.2022.JS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7049689,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Mszczonów poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej i zastosowanie paneli fotowoltaicznych.
Zakres zamówienia obejmuje:
Część I
- Termomodernizację Mszczonowskiego Ośrodka Kultury: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów zewnętrznych, docieplenie przestrzeni powietrznej stropodachów, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji wentylacji, budowa instalacji klimatyzacji (VRF) w części budynku, budowa instalacji fotowoltaicznej, wymiana wyeksploatowanych praw i źródeł światła.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 2884288,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Mszczonów poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej i zastosowanie paneli fotowoltaicznych.
Zakres zamówienia obejmuje:
Część II
- Termomodernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówce: wymiana instalacji przesyłowej, zaizolowanie pionów i poziomów, grzejniki z regulacją miejscową, istniejące źródło ciepła zostanie zastąpione gazową sprężarkową lub absorpcyjną pompą ciepła, ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły, sali gimnastycznej, zaplecza, łącznika, ocieplenie dachu szkoły, montaż ogniw fotowoltaicznych, modernizacja oświetlenia, rozbudowa Szkoły Podstawowej i przebudowa łącznika szkoły wraz z instalacją elektryczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333100-1 - Instalowanie urządzeń regulacji gazu

4.5.5.) Wartość części: 1335743,28 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Mszczonów poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej i zastosowanie paneli fotowoltaicznych.
Zakres zamówienia obejmuje:
Część III
- Termomodernizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana niewymienionych drzwi zewnętrznych, montaż ogniw fotowoltaicznych, modernizacja oświetlenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.5.5.) Wartość części: 2829657,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne
Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na:
- zamieszczeniu dokumentacji postępowania i ogłoszenia z naruszeniem przepisów o terminach w ramach postępowań.
Zgodnie z przepisem art. 280 ust. 1 ustawy Pzp: „Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do: 1) SWZ – w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, 2) opisu potrzeb i wymagań – w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 – nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.” Należy w tym miejscu podkreślić, że stosownie do postanowień art. 103 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.”.
W przedmiotowym postepowaniu dokumentacja projektowa będąca opisem przedmiotu zamówienia nie została zamieszczona po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto była ona zamieszczana w częściach w różnych odstępach czasowych.
Opisanie przedmiotu zamówienia i przygotowanie dokumentów zamówienia jest czynnością podejmowaną przez zamawiających na etapie przygotowania postępowania. Czynności te determinują przebieg całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stąd tak ważnym jest dokonanie go w sposób prawidłowy.
- niezgodność między treścią ogłoszenia o zamówieniu i SWZ
W powyższym zakresie niezgodność dotyczy warunków udziału w postępowaniu, zmienionych w treści SWZ w dniu 01 lutego 2022 roku – co znalazło przybliżone odzwierciedlenie w treści jednej ze zmian ogłoszenia o zamówienia z tego dnia. Informacja o tej zmianie została następnie usunięta, co – dla wykonawców, którzy nie zdążyli się z nią zapoznać, ale również tych, którzy z nią się zapoznali, ale mogli przyjąć, że zamawiający się z niej wycofał – oznacza, że zmiana nie została wprowadzona. Powstał jednocześnie stan braku zgodności treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
Ponadto w dniu 08 lutego 2022 roku ponownie zamieszczono odpowiedź na pytania do treści SWZ z dnia 01 lutego 2022 roku, obejmujące zmianę w zakresie warunków udziału w postępowania, których brzmienie zmieniono w dniu 04 lutego 2022 roku. W rezultacie od 08 lutego 2022 roku brzmienie warunków udziału w postępowaniu w SWZ oraz ogłoszeniu, różniło się.
Zamawiający nie wyeliminował błędu przed otwarciem ofert, a na tym etapie nie jest możliwe poprawienie czy też zweryfikowanie działania Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego.

- nie zamieszczeniu (ponieważ usunięto) odpowiedzi na zapytania do treści SWZ;
Po udzieleniu wyjaśnienia treści SWZ, ze strony prowadzonego postępowania zostało usunięte wyjaśnienie wraz z załącznikami. Przedmiotowe uchybienie jest nieusuwalne, ponieważ po upływie terminu składania ofert udzielenie jakichkolwiek odpowiedzi w tym zakresie będzie już nieskuteczne. Ponadto cześć wykonawców nie miała możliwości zapoznać się z udzielonymi wyjaśnieniami, co mogło wywołać zaburzenia równości między wykonawcami.
Wobec powyższych uchybień zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i zasadnym jest unieważnienie postępowania w części I na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2077503,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3585844,42 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na:
 zamieszczeniu dokumentacji postępowania i ogłoszenia z naruszeniem przepisów o terminach w ramach postępowań.
Zgodnie z przepisem art. 280 ust. 1 ustawy Pzp: „Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do: 1) SWZ – w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, 2) opisu potrzeb i wymagań – w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 – nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.” Należy w tym miejscu podkreślić, że stosownie do postanowień art. 103 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.”.
W przedmiotowym postepowaniu dokumentacja projektowa będąca opisem przedmiotu zamówienia nie została zamieszczona po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto była ona zamieszczana w częściach w różnych odstępach czasowych.
Opisanie przedmiotu zamówienia i przygotowanie dokumentów zamówienia jest czynnością podejmowaną przez zamawiających na etapie przygotowania postępowania. Czynności te determinują przebieg całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stąd tak ważnym jest dokonanie go w sposób prawidłowy.
 niezgodność między treścią ogłoszenia o zamówieniu i SWZ
W powyższym zakresie niezgodność dotyczy warunków udziału w postępowaniu, zmienionych w treści SWZ w dniu 01 lutego 2022 roku – co znalazło przybliżone odzwierciedlenie w treści jednej ze zmian ogłoszenia o zamówienia z tego dnia. Informacja o tej zmianie została następnie usunięta, co – dla wykonawców, którzy nie zdążyli się z nią zapoznać, ale również tych, którzy z nią się zapoznali, ale mogli przyjąć, że zamawiający się z niej wycofał – oznacza, że zmiana nie została wprowadzona. Powstał jednocześnie stan braku zgodności treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
Ponadto w dniu 08 lutego 2022 roku ponownie zamieszczono odpowiedź na pytania do treści SWZ z dnia 01 lutego 2022 roku, obejmujące zmianę w zakresie warunków udziału w postępowania, których brzmienie zmieniono w dniu 04 lutego 2022 roku. W rezultacie od 08 lutego 2022 roku brzmienie warunków udziału w postępowaniu w SWZ oraz ogłoszeniu, różniło się.
Zamawiający nie wyeliminował błędu przed otwarciem ofert, a na tym etapie nie jest możliwe poprawienie czy też zweryfikowanie działania Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego.

 nie zamieszczeniu (ponieważ usunięto) odpowiedzi na zapytania do treści SWZ;
Po udzieleniu wyjaśnienia treści SWZ, ze strony prowadzonego postępowania zostało usunięte wyjaśnienie wraz z załącznikami. Przedmiotowe uchybienie jest nieusuwalne, ponieważ po upływie terminu składania ofert udzielenie jakichkolwiek odpowiedzi w tym zakresie będzie już nieskuteczne. Ponadto cześć wykonawców nie miała możliwości zapoznać się z udzielonymi wyjaśnieniami, co mogło wywołać zaburzenia równości między wykonawcami.
Wobec powyższych uchybień zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i zasadnym jest unieważnienie postępowania w części II na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2409499,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7300000,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1151378,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2030000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1356128,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.P.H.U. SOCHBUD S.C. Oktawian Grzeszczak, Krystian Nowicki,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "OKNO-MAX" OKTAWIAN GRZESZCZAK i INSTAL - TERM KRYSTIAN NOWICKI -WSPÓLNIK P.P.H.U. SOCHBUD S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 371795541

7.3.3) Ulica: ul. Polna 7

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1356128,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa z Wykonawcą w części III została rozwiązana za porozumieniem stron.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.