eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego"Ogłoszenie z dnia 2022-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Piłsudskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00042765

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00029032/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
e) minimum 1 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.

f) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych o wartości min. 1 mln zł
b) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości 150 tys. zł
Zamawiający wymaga aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia albo na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Pzp, warunki określone w niniejszym pkt były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień przez dwa lub więcej podmioty.
Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.

W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem, a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 budową, w skład której wchodziło wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem dachu,
d)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (oraz ustawy z dnia 22 lipca 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

Po zmianie:
Dotyczy Części I i II
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 800 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
b) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
Dotyczy Części III
e) minimum 1 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
f) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
W przypadku wykonawcy składającego na wszystkie trzy części
g) minimum 2 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
h) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:
Dotyczy Części I i III
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych o wartości min. 1 mln zł
części II
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz instalacji pompy ciepła o wartości min. 1 mln zł oraz na rozbudowie lub budowie jednego budynku o wartości – 500 000,00 zł
Dotyczy Części I, II i III
b) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości 150 tys. zł
c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 budową, w skład której wchodziło wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem dachu,
Dotyczy Części I i II
d)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny (w szczególności instalacje c.o., c.t. i gazowe), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (oraz instalacji pompy ciepła – część II)
Dotyczy Części I, II, III
e)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.
Dotyczy wszystkich części
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych orz instalacji pompy ciepła o wartości min. 1 mln zł oraz na budowie lub rozbudowie jednego budynku o wartości 500 tyś zł
b)Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości 150 tys. zł
c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 budową, w skład której wchodziło wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem dachu,
d)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny (w szczególności instalacje c.o., c.t. i gazowe), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji popy ciepła
e)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.