eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego"Ogłoszenie z dnia 2022-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Piłsudskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047637

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00029032/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1)

Przed zmianą:
a) cena wykonania zamówienia (C)– znaczenie = 60% (60 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:
K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia w ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Cx – cena oferty badanej.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

b) doświadczenie kierownika budowy w branży ogólno budowlanej (D) – znaczenie = 20% (20 pkt)
– będzie rozpatrywana na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Znaczenie tego kryterium w ocenie ofert wynosi 20% – tzn. w trakcie oceny ofert za sposób spełniania niniejszego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykonawca, który przedstawi w ofercie osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej ogólno - budowlanej, bez ograniczeń – kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną, o których mowa w pkt VIII. 2.4.b. SWZ otrzyma punkty wg zasady:
0 pkt za doświadczenie przy 1 budowach,
10 pkt za doświadczenie przy 2 budowach,
20 pkt za doświadczenie przy 3 budowach,

c) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) –znaczenie 20% (20pkt )

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1.Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2 Jeżeli zostanie zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 10 pkt
3.Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 20 pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 36 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 36, 48 lub 60 w zależności od bliższej wartości).
− Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
− Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z SWZ
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 20 pkt.

2. Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta zostanie oceniona według wzoru:
S = K1 + K2 + K3 gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,K2 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie kierownika budowy
K3 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji jakości,
Oferta wykonawcy za część I może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Po zmianie:
a) cena wykonania zamówienia (C)– znaczenie = 60% (60 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:
K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia w ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Cx – cena oferty badanej.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

b) doświadczenie kierownika budowy w branży ogólno budowlanej (D) – znaczenie = 20% (20 pkt)
– będzie rozpatrywana na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Znaczenie tego kryterium w ocenie ofert wynosi 20% – tzn. w trakcie oceny ofert za sposób spełniania niniejszego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykonawca, który przedstawi w ofercie osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej ogólno - budowlanej, bez ograniczeń – kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną, o których mowa w pkt VIII. 2.4.c. SWZ otrzyma punkty wg zasady:
0 pkt za doświadczenie przy 1 budowach,
10 pkt za doświadczenie przy 2 budowach,
20 pkt za doświadczenie przy 3 budowach,

c) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) –znaczenie 20% (20pkt )

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1.Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2 Jeżeli zostanie zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 10 pkt
3.Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 20 pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 36 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 36, 48 lub 60 w zależności od bliższej wartości).
− Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
− Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z SWZ
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 20 pkt.

2. Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta zostanie oceniona według wzoru:
S = K1 + K2 + K3 gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,K2 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie kierownika budowy
K3 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji jakości,
Oferta wykonawcy za część I może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą:
d) cena wykonania zamówienia (C)– znaczenie = 60% (60 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:
K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia w ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Cx – cena oferty badanej.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

e) doświadczenie kierownika budowy w branży ogólno budowlanej (D) – znaczenie = 20% (20 pkt)
– będzie rozpatrywana na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Znaczenie tego kryterium w ocenie ofert wynosi 20% – tzn. w trakcie oceny ofert za sposób spełniania niniejszego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykonawca, który przedstawi w ofercie osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej ogólno - budowlanej, bez ograniczeń – kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną, o których mowa w pkt VIII. 2.4.b. SWZ otrzyma punkty wg zasady:
0 pkt za doświadczenie przy 1 budowach,
10 pkt za doświadczenie przy 2 budowach,
20 pkt za doświadczenie przy 3 budowach,

f) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) –znaczenie 20% (20pkt )

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1.Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2 Jeżeli zostanie zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 10 pkt
3.Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 20 pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 36 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 36, 48 lub 60 w zależności od bliższej wartości).
− Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
− Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z SWZ
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 20 pkt.

3. Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta zostanie oceniona według wzoru:
S = K1 + K2 + K3 gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,K2 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie kierownika budowy
K3 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji jakości,
Oferta wykonawcy za część II może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Po zmianie:
d) cena wykonania zamówienia (C)– znaczenie = 60% (60 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:
K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia w ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Cx – cena oferty badanej.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

e) doświadczenie kierownika budowy w branży ogólno budowlanej (D) – znaczenie = 20% (20 pkt)
– będzie rozpatrywana na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Znaczenie tego kryterium w ocenie ofert wynosi 20% – tzn. w trakcie oceny ofert za sposób spełniania niniejszego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykonawca, który przedstawi w ofercie osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej ogólno - budowlanej, bez ograniczeń – kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną, o których mowa w pkt VIII. 2.4.c. SWZ otrzyma punkty wg zasady:
0 pkt za doświadczenie przy 1 budowach,
10 pkt za doświadczenie przy 2 budowach,
20 pkt za doświadczenie przy 3 budowach,

f) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) –znaczenie 20% (20pkt )

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1.Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2 Jeżeli zostanie zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 10 pkt
3.Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 20 pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 36 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 36, 48 lub 60 w zależności od bliższej wartości).
− Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
− Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z SWZ
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 20 pkt.

3. Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta zostanie oceniona według wzoru:
S = K1 + K2 + K3 gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,K2 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie kierownika budowy
K3 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji jakości,
Oferta wykonawcy za część II może uzyskać maksymalnie 100 pkt

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 3)

Przed zmianą:
Dotyczy części III
g) cena wykonania zamówienia (C)– znaczenie = 60% (60 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:
K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia w ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Cx – cena oferty badanej.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

h) doświadczenie kierownika budowy w branży ogólno budowlanej (D) – znaczenie = 20% (20 pkt)
– będzie rozpatrywana na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Znaczenie tego kryterium w ocenie ofert wynosi 20% – tzn. w trakcie oceny ofert za sposób spełniania niniejszego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykonawca, który przedstawi w ofercie osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej ogólno - budowlanej, bez ograniczeń – kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną, o których mowa w pkt VIII. 2.4.b. SWZ otrzyma punkty wg zasady:
0 pkt za doświadczenie przy 1 budowach,
10 pkt za doświadczenie przy 2 budowach,
20 pkt za doświadczenie przy 3 budowach,

i) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) –znaczenie 20% (20pkt )

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1.Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2 Jeżeli zostanie zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 10 pkt
3.Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 20 pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 36 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 36, 48 lub 60 w zależności od bliższej wartości).
− Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
− Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z SWZ
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 20 pkt.

4. Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta zostanie oceniona według wzoru:
S = K1 + K2 + K3 gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,K2 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie kierownika budowy
K3 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji jakości,
Oferta wykonawcy za część III może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowanie

Po zmianie:
Dotyczy części III
g) cena wykonania zamówienia (C)– znaczenie = 60% (60 pkt) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg wzoru:
K1 = (Cmin : Cx) x 60 pkt
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena wykonania zamówienia w ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Cx – cena oferty badanej.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

h) doświadczenie kierownika budowy w branży ogólno budowlanej (D) – znaczenie = 20% (20 pkt)
– będzie rozpatrywana na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty doświadczenia osoby kierowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Znaczenie tego kryterium w ocenie ofert wynosi 20% – tzn. w trakcie oceny ofert za sposób spełniania niniejszego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Wykonawca, który przedstawi w ofercie osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej ogólno - budowlanej, bez ograniczeń – kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną, o których mowa w pkt VIII. 2.4.c. SWZ otrzyma punkty wg zasady:
0 pkt za doświadczenie przy 1 budowach,
10 pkt za doświadczenie przy 2 budowach,
20 pkt za doświadczenie przy 3 budowach,

i) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady(G) –znaczenie 20% (20pkt )

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1.Jeżeli zostanie zaoferowany 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2 Jeżeli zostanie zaoferowany 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 10 pkt
3.Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 20 pkt

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.
W przypadku gdy:
− Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 36 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium.
− Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 36, 48 lub 60 w zależności od bliższej wartości).
− Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
− Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 36,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
− Wykonawca poda okres gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jako niezgodną z SWZ
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 20 pkt.

4. Zgodnie z ww. kryteriami każda oferta zostanie oceniona według wzoru:
S = K1 + K2 + K3 gdzie:
S – łączna suma punktów przyznana danej ofercie we wszystkich kryteriach,
K1 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,K2 - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium doświadczenie kierownika budowy
K3 – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji jakości,
Oferta wykonawcy za część III może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

5. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowanie

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Dotyczy Części I i II
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 800 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
b) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
Dotyczy Części III
e) minimum 1 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
f) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
W przypadku wykonawcy składającego na wszystkie trzy części
g) minimum 2 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
h) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:
Dotyczy Części I i III
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych o wartości min. 1 mln zł
części II
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz instalacji pompy ciepła o wartości min. 1 mln zł oraz na rozbudowie lub budowie jednego budynku o wartości – 500 000,00 zł
Dotyczy Części I, II i III
b) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości 150 tys. zł
c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 budową, w skład której wchodziło wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem dachu,
Dotyczy Części I i II
d)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny (w szczególności instalacje c.o., c.t. i gazowe), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (oraz instalacji pompy ciepła – część II)
Dotyczy Części I, II, III
e)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.
Dotyczy wszystkich części
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych orz instalacji pompy ciepła o wartości min. 1 mln zł oraz na budowie lub rozbudowie jednego budynku o wartości 500 tyś zł
b)Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości 150 tys. zł
c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 budową, w skład której wchodziło wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem dachu,
d)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny (w szczególności instalacje c.o., c.t. i gazowe), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji popy ciepła
e)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której wchodziło wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Po zmianie:
Dotyczy Części I i II
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
minimum 1 800 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o
udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
b) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
Dotyczy Części III
e) minimum 1 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o
udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
f) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
W przypadku wykonawcy składającego na wszystkie trzy części
g) minimum 2 000 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o
udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
h) Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:
Dotyczy Części I i III
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji
budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i
drzwi zewnętrznych o wartości min. 1 mln zł
części II
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji
budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i
drzwi zewnętrznych oraz instalacji pompy ciepła o wartości min. 1 mln zł oraz na rozbudowie lub
budowie jednego budynku o wartości – 500 000,00 zł
Dotyczy Części I, II i III
b) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o
łącznej wartości 90 tys. zł
c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą
przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 budową, w skład której
wchodziło wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem dachu,
Dotyczy Części I i II
d)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą
przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny (w szczególności instalacje c.o., c.t. i
gazowe), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której
wchodziło wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (oraz instalacji pompy ciepła – część II)
Dotyczy Części I, II, III
e)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i
za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której
wchodziło wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może
posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty
wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.
Dotyczy wszystkich części
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu termomodernizacji
budynku polegającego na min. Dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien i
drzwi zewnętrznych orz instalacji pompy ciepła o wartości min. 1 mln zł oraz na budowie lub
rozbudowie jednego budynku o wartości 500 tyś zł
b)Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o
łącznej wartości 90 tys. zł
c) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą
przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 budową, w skład której
wchodziło wykonanie termomodernizacji budynku wraz z dociepleniem dachu,
d)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą
przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny (w szczególności instalacje c.o., c.t. i
gazowe), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której
wchodziło wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji popy ciepła
e)Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i
za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą, w skład której
wchodziło wykonanie instalacji fotowoltaiczne

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-02-07 12:20

Po zmianie:
2022-02-14 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-02-07 13:00

Po zmianie:
2022-02-14 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-03-08

Po zmianie:
2022-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.