eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego"Ogłoszenie z dnia 2022-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Piłsudskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00043234

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00029032/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą:
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow
3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow;
2) drogą elektroniczną: zamowienia.publiczne@mszczonow.pl
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Pani Katarzyna Tomaszewska, tel. (46) 858 28 58
ktomaszewska@mszczonow.pl
Pani Małgorzata Dębowska, tel. (46) 858 28 26
mdebowska@mszczonow.pl
Pani Justyna Skrzypkowska, e-mail: tel. (46) 858 28 26 lub 53 zamowienia.publiczne@mszczonow.pl
b) w sprawach proceduralnych:
Pani Justyna Skrzypkowska, tel. (46) 858 28 26 lub 53, zamowienia.publiczne@mszczonow.pl
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
9. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Po zmianie:
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow
3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow;
2) drogą elektroniczną: zamowienia.publiczne@mszczonow.pl
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Pani Katarzyna Tomaszewska, tel. (46) 858 28 53
ktomaszewska@mszczonow.pl
Pani Małgorzata Dębowska, tel. (46) 858 28 26
mdebowska@mszczonow.pl
Pani Justyna Skrzypkowska, e-mail: tel. (46) 858 28 26 lub 53 zamowienia.publiczne@mszczonow.pl
b) w sprawach proceduralnych:
Pani Justyna Skrzypkowska, tel. (46) 858 28 26 lub 53, zamowienia.publiczne@mszczonow.pl

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
9. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.