eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących przycinkę i nasadzenia drzew, cięcia formujące krzewów i żywopłotów oraz koszenie terenów zielonych na terenach administrowanych przez ZBiLK w GdyniOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących przycinkę i nasadzenia drzew, cięcia formujące krzewów i żywopłotów oraz koszenie terenów zielonych na terenach administrowanych przez ZBiLK w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W GDYNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360995521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hugo Kołłątaja 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-332

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 586284100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zbilk.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie obiektami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących przycinkę i nasadzenia drzew, cięcia formujące krzewów i żywopłotów oraz koszenie terenów zielonych na terenach administrowanych przez ZBiLK w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-492c72eb-d5b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029859/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących przycinkę i nasadzenia drzew, cięcia formujące krzewów i żywopłotów oraz koszenie terenów zielonych na terenach administrowanych przez ZBiLK w Gdyni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny pod adresem Zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia/
2. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
a) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
− Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
− przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
− Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, przy czym zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
− zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
− w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
− oprogramowania SzafirHost systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w lit. b) znajduje się w Systemie (w zakładce E-learning).
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
3. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
4. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
5. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
6. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
8. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
9. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa,
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: iod@zbilk.gdynia.pl,
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonania tej umowy.
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 18, art. 74 z ograniczeniami wynikającymi z art. 18 ust 5 i ust.6 ustawy Pzp lub na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcę dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. Wykonawca posiada 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zmawiający zgodnie z art. 19 ustawy PZP informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBILK.IZ.PH.241.P.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1) dotyczy wycinki drzew, krzewów i żywopłotów;
W zakres części 1) wchodzą m.in. następujące prace:
1) wycinka drzew, krzewów, żywopłotów,
2) wywóz ściętych drzew, gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonaniu usługi,
3) frezowanie pni po ściętych drzewach,
4) nasadzenia drzew, krzewów wraz z materiałem i pielęgnacją,
5) doraźna pielęgnacja krzewów i żywopłotów,
6) usuwanie wiatrołomów, wywrotów lub wyłamanych konarów,
7) ocena stanu zdrowotnego drzew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, które będzie polegać na Wykonaniu dodatkowych usług na zlecenie Zamawiającego. Wartość dodatkowych usług nie przekroczy 40 % wartości zadania podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyższą liczbę punktów zdobędzie oferta Wykonawcy, która zdobędzie najwyższą ilość punktów w każdym z kryteriów. Sposób obliczenia został opisany w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2) dotyczy świadczenia usług pielęgnacyjnych obejmujących cięcia formujące krzewy i żywopłoty;
W zakres części 2) wchodzą m.in. następujące prace:
1) mechaniczne oraz ręczne cięcia formujące krzewów i żywopłotów wraz z usunięciem ściętego urobku,
2) usunięcie słabych, chorych oraz obumarłych krzewów/fragmentów żywopłotów, w porozumieniu z Zamawiającym,
3) ewentualne nasadzenia nowych egzemplarzy roślin – w przypadku ich bezzasadnego usunięcia, bądź zniszczenia,
4) utrzymanie porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac,
5) wywiezienie pozostałości po wykonanych usługach – bezpośrednio po ich zakończeniu,
6) utylizacja urobku i pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, które będzie polegać na Wykonaniu dodatkowych usług na zlecenie Zamawiającego. Wartość dodatkowych usług nie przekroczy 40 % wartości zadania podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyższą liczbę punktów zdobędzie oferta Wykonawcy, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. Sposób obliczenia został opisany w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3) dotyczy jednokrotnego koszenia terenów zielonych.
W zakres części 3) wchodzą m.in. następujące prace:
1) przygotowanie terenu do koszenia (usunięcie kamieni, gruzu, puszek metalowych i innych zanieczyszczeń),
2) mechaniczne i ręczne koszenie terenów wraz ze zgrabieniem urobku oraz ewentualnymi zanieczyszczeniami,
3) stosowanie osłon przed uszkodzeniem i zabrudzeniem pojazdów oraz budynków w pobliżu koszonych terenów,
4) usunięcie skoszonej zieleni z ciągów komunikacyjnych (chodniki/jezdnia), opasek przy budynkach, okienek piwnicznych, wnęk itp. – bezpośrednio po skoszeniu,
5) bieżące wywiezienie i utylizację urobku i pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami, we własnym zakresie i własnym staraniem w ramach otrzymanego wynagrodzenia,

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, które będzie polegać na Wykonaniu dodatkowych usług na zlecenie Zamawiającego. Wartość dodatkowych usług nie przekroczy 40 % wartości zadania podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyższą liczbę punktów zdobędzie oferta Wykonawcy, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. Sposób obliczenia został opisany w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają dla każdej z części warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.
2. Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeżeli:
1) w zakresie części 1), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 usługę, polegającą na pracach pielęgnacyjnych obejmujących m.in. cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia sanitarne, wycinkę drzew i krzewów na trenach zielonych o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
2) w zakresie części 2), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 usługę, polegającą na pracach pielęgnacyjnych obejmujących m.in. cięcia formujące krzewów i żywopłotów na trenach zielonych o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
3) w zakresie części 3), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 usługę, polegającą na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 45.000 m²

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży dla każdej z części wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W przypadku gdy Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy Pzp polega na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
b) wypełnione Oświadczenie podmiotu udostępniającego – art. 125 ust. 1 stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
2) w przypadku gdy Wykonawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp składa w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, uzasadnienie w którym wykaże, że przekazywane dokumenty są zastrzeżone.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie art 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej Umowy będzie możliwe w przypadkach nieprowadzących do istotnej jej zmiany w rozumieniu art.454 Ustawy PZP oraz w innych przewidzianych prawem sytuacjach, w tym w szczególności w przypadku:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2) mających na celu wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeżeli będzie budziła ona wątpliwości interpretacyjne między stronami,
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nieprzewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, chociażby wiązało się to ze zmianą wysokości wynagrodzenia,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
6) wyłączenia danego terenu z przedmiotu Umowy z uwagi na utratę przez Zamawiającego prawa do jego administrowania lub w przypadku zmiany jego przeznaczenia,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
8) zmiany wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług,
9) wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,
10) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zbilkgdynia/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert określone w rozdziale XVI SWZ tj.
1) w zakresie części 1)
a) Łączna cena oferty brutto za pielęgnację – waga kryterium 20%
b) Łączna cena oferty brutto za wycinkę – waga kryterium 20%
c) Łączna cena oferty brutto za pozostałe usługi – waga kryterium 20%
d) Gwarancja na nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów -waga kryterium 40%
2) w zakresie części 2), łączna cena oferty brutto – waga kryterium 100%
3) w zakresie części 3), łączna cena oferty brutto – waga kryterium 100%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.