eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów specjalnych typu bus z zabudową biurową wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu"Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów specjalnych typu bus z zabudową biurową wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932721175

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Krzywoustego 28

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-165

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 326 51 60

1.5.8.) Numer faksu: 71 326 51 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dolnyslask.witd.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witd_wroclaw/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów specjalnych typu bus z zabudową biurową wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97919f55-b983-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001468/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa dwóch samochodów ze specjalistyczna zabudową biurową

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00117531/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WP.272.001.002.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 593252,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oferowane pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2022, wolne od wad fizycznych i prawnych. Oferowane pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne obowiązujące w RP potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem. Świadectwo homologacji przedstawiać będzie stan dla pojazdu kompletnego wraz z zabudową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 593000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 593000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 593000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMZ-KUTNO S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-21-04-740

7.3.3) Ulica: Sklęczkowska 18

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 593000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.