eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MASZYN BIUROWYCHOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MASZYN BIUROWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MASZYN BIUROWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cc993d8-cf8c-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032447/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Sieci PIFE

1.2.17 Zakup maszyn biurowych

1.2.18 Zakup materiałów biurowych

1.2.19 Zakup wysokowydajnych niszczarek do dokumentów

1.2.20 Zakup sprzętu biurowego, materiałów biurowych i papierniczych

1.2.21 Zakup bindownicy i laminarki na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

a) ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 b) ze środków POPT 2014-2020 na mocy „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego
(dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma) opisane zostały w instrukcji użytkowników pn.
„Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji” na stronie: https://sejmikkielce.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 2. Korzystanie z
Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. 3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na
Platformie dostępnej pod adresem:https://sejmikkielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne. 4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji
elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,.jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie
określa się limitu liczby plików. 6. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; email:
helpdesk@logintrade.net. 7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (dalej „rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy. 8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa powyżej w pkt 4 i 5, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa powyżej w pkt 4 i 5 lub
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy. 10. Oferty w tym, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 11. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II ust. 8 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II ust. 8 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ materiałów biurowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla każdej części zamówienia) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wielkość zamówienia:
1 Bloczek samoprzylepny, wymiary 76x76mm. Szt. 412;
2 Bloczek samoprzylepny, 38x51mm. Szt. 172;
3 Blok notatnikowy A-4, Szt. 160;
4 Blok notatnikowy A-5, Szt. 30;
5 Brulion w oprawie twardej A-4, Szt. 110;
6 Brulion w oprawie twardej A-5, Szt. 40;
7 Delegacja, format A5, Szt. 54;
8 Deska o formacie A4 z metalowym klipem. Szt. 10;
9 Długopis automatyczny Szt. 284;
10 Długopis kulkowy niebieski Szt. 20;
11 Długopis na sprężynce, Szt. 12;
12 Długopis z wymiennym wkładem. Kolor czarny Szt. 100;
13 Długopis z wymiennym wkładem, Kolor czerwony. Szt. 100;
14 Długopis z wymiennym wkładem, Kolor zielony. Szt. 150;
15 Długopis z wymiennym wkładem, Kolor niebieski. Szt. 610;
16 Długopis żelowy ze skuwką z wymiennym wkładem żelowym. Kolor niebieski. Szt. 395;
17 Długopis żelowy ze skuwką z wymiennym wkładem żelowym, Kolor czarny. Szt. 260;
18 Dziurkacz biurowy metalowy jednocześnie dziurkuje minimum 24 kartek, Szt. 70;
19 Dziurkacz biurowy metalowy jednocześnie dziurkuje minimum 39 kartek Szt. 14;
20 Etykieta samoprzylepna 210x297mm., Op. 120;
21 Etykieta samoprzylepna 105x57mm. Op. 60;
22 Etykieta samoprzylepna 105x70mm. Op. 18;
23 Flamaster-pisak biurowy: Opakowanie zawiera 4 kolory (zielony, niebieski, czerwony,czarny) Op. 109;
24 Folia do bindowania A4/100 Op. 22;
25 Folia do laminowania A-3, Op. 5;
26 Folia do laminowania A-4, Op. 15;
27 Grzbiet plastikowy do bindowania A4 - 10mm Op. 5;
28 Grzbiet plastikowy do bindowania A4 - 12,5 mm Op. 5;
29 Grzbiet plastikowy do bindowania A4 - 8 mm Op. 4;
30 Listwy wsuwane 3 mm op. 50 szt Op. 5;
31 Listwy wsuwane 9 mm op. 50 szt Op. 5;
32 Gumka do wycierania ołówka Szt. 200;
33 Gumki recepturki 60mm. op. 1kg. Kg 4;
34 Grafity do ołówka 0,5mm/ HB /12 szt. w op. Op. 12;
35 Kalkulator biurowy Szt. 110;
36 Karton ozdobny kolor diamentowa biel, Op. 1;
37 Karton ozdobny kolor złoty, Op. 1;
38 Klej w sztyfcie min. 15g Szt. 323;
39 Klipy do papieru 12 szt. w op./19 mm Op. 221;
40 Klipy do papieru 12 szt. w op./25 mm Op. 221;
41 Klipy do papieru 12 szt. w op./32mm Op. 185;
42 Klipy do papieru 12 szt. w op./41mm Op. 150;
43 Klipy do papieru 12 szt. w op./51mm Op. 130;
44 Klips archiwizacyjny plastikowy do spinania dokumentów wypiętych z segregatora, op. 100 szt. Op. 10;
45 Komplet 4 markery suchościeralne + gąbka magnetyczna, markery w kolorach; czarny, czerwony, niebieski, zielony. Szt. 7;
46 Koperta C-4 /250 biała samoklejąca z paskiem Op. 23;
47 Koperta C-5 /500 biała samoklejąca z paskiem Op. 20;
48 Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz: 220x340mm Szt. 110;
49 Koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz: 150x215mm Szt. 110;
50 Koperty C-6/1000 biała samoklejąca z paskiem. Op. 10;
51 Korektor w piórze, Szt. 100;
52 Kostka biurowa, nieklejona-biała , wymiar min.85x85x35mm. Szt. 254;
53 Koszulka poszerzana na katalogi lub dużą ilość dokumentów A4, Op. 10 szt. Op. 16;
54 Koszulki na dokumenty format A4, , pakowane po 100 szt, grubość Op. 152;
55 Linijka 20cm, Szt. 114;
56 Marker do opisywania płyt CD podwójny, Szt. 107;
57 Marker permanentny, do pisania po każdej powierzchni: kolor czarny. Szt. 78;
58 Marker permanentny, do pisania po każdej powierzchni, kolor czerwony. Szt. 70;
59 Marker permanentny, do pisania po każdej powierzchni: kolor zielony . Szt. 70;
60 Marker permanentny, do pisania po każdej powierzchni: kolor niebieski . Szt. 70;
61 Naboje atramentowe długie pasujące do pióra Parker . Kolor niebieski. Op. 5szt. Op. 15;
62 Nożyczki biurowe, 21cm , Szt. 92;
63 Nóż do kopert, Szt. 4;
64 Ofertówka sztywna " L" przezroczysta , A4/25szt, grubość 0,20. Op. 2;
65 Okładka do bindowania Op. 15;
66 Ołówek automatyczny, Szt. 120;
67 Ołówek HB z gumką, grafit odporny na złamania Szt. 550;
68 Papier pakowy szary 70g o wymiarach 100*126cm kg 7;
69 Pudło do archiwizacji A4 wykonany z bezkwasowej tektury falistej, Szt. 2150;
70 Poduszka do stępli tradycyjnych w kolorze czerwonym Szt. 5;
71 Podstawa pod stopy Szt. 3;
72 Przekładki kartonowe 1/3 A4 , Op. 47;
73 Przekładki kolorowe PP A4, w komplecie 10 przekładek, uniwersalna perforacja pasująca do każdego segregatora, Op. 55;
74 Przybornik biurowy z jeżem Szt. 65;
75 Rozszywasz uniwersalny. Szt. 298;
76 Segregator format A-4, 50mm Szt. 720;
77 Segregator format A-4 , 75mm Szt. 710;
78 Skoroszyt twardy zawieszany do segregatora A4/10 szt. w op,. Op. 262;
79 Sznurek bawełniany, grubość 2mm, motek 500g. Szt. 76;
80 Tablica magnetyczna. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna. Wymiary 60/90 cm Szt. 1;
81 Tablica magnetyczna. Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna. Wymiary 120/80 cm Szt. 1;
82 Tablica flipchart o wymiarach 70 × 100 cm Szt. 2;
83 Tablica korkowa w drewnianej ramie, Wymiary 120x80cm. Szt. 9;
84 Tablica korkowa w drewnianej ramie, Wymiary 80x60cm. Szt. 19;
85 Taśma bawełniana 5mm do archiwizacji. Skład 100% bawełny, kolor biały, 100mb. Szt. 4;
86 Taśma dwustronna Szt. 75;
87 Taśma klejąca przezroczysta, wymiary min. 18mmx30m. Szt. 356;
88 Taśma pakowa, brązowa, wymiary min.48mmx50m. Szt. 270;
89 Teczka akt osobowych A4, 4 sztuki przekładek personalnych. Szt. 1;
90 Teczka do podpisu, Szt. 17;
91 Teczka wiązana biała min.250g/m² A4/op.50 szt Op. 94;
92 Teczka wiązana, (wymiary min. 320x250x35mm) z materiałów bezkwasowych, mieszcząca dokumenty formatu A4, karton biały-pH>7,5, gramatura 240g./m2, tasiemki do wiązania teczek wykonane z naturalnych włókien np. bawełnianych. Szt. 2120;
93 Teczka z gumką A4 kolorowa, szerokość grzbietu 20 mm. Szt. 60;
94 Teczka z gumką A4 kolorowa, szerokość grzbietu 40 mm. Szt. 75;
95 Teczka z gumką, A4 kolorowa, wykonana z kartonu o gramaturze min.300g/m2, trzy wewnętrzne skrzydła zapobiegają wypadaniu dokumentów, różne kolory op. 10szt. Op. 95;
96 Temperówka metalowa pojedyncza Szt. 51;
97 Tusz do pieczątek, Szt. 16;
98 Wąsy do skoroszytów op. 25szt. Op. 60;
99 Wkład do długopisów z poz.9 kolor niebieski, Szt. 10;
100 Wkład do długopisów z poz.10 kolor niebieski, Szt. 10;
101 Zakładki indeksujące, opakowanie 4 jaskrawe kolory x 50szt. Rozmiar 20x50mm Szt. 412;
102 Zakreślacz fluorescencyjny, Różne kolory; żółty, pomarańczowy, różowy, zielony, niebieski. Szt. 645;
103 Zestaw trzech wysuwanych szufladek ażurowych (siatkowych) na dokumenty w formacie A4. Szt. 20;
104 Zszywacz biurowy, wyposażony w ogranicznik głębokości zszywania, i magazynek na zszywki, pasują zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 zszywa jednorazowo min. 200 kartek. Szt. 9;
105 Zszywacz biurowy metalowy. Zszywanie zamknięte, otwarte. Wyposażony w poręczny, zintegrowany rozszywacz. Zszywa jednorazowo zszywkami 24/6, 26/6 minimum 25 kartek Szt. 120;
106 Zszywki 24/ 6, opakowanie 1000szt. miedziane Op. 700;
107 Zwilżacz do palców. Szt. 37;
108 Półki plastikowe na dokumenty A4, wymiary zewnętrzne: ok 254x60x346mm, wymiary wewnętrzne: 244x43x325mm Szt. 200.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ papieru do drukarek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla każdej części zamówienia) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wielkość zamówienia:

1 Papier 160 g biały, A4/250 arkuszy w ryzie, do kopiarek i drukarek biurowych, białość CIE min.168+-2 Ryz 4;
2 Papier 160 g A4/250 arkuszy w ryzie - do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, kolor kość słoniowa. Ryz 3;
3 Papier ksero 80g biały, A3/500 arkuszy w ryzie, do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, białość 161 CIE+-2, Ryz 10;
4 Papier ksero 80g biały, A4/500 arkuszy w ryzie, do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, białość 161 CIE+-2, Ryz 3362;

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibach zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ: maszyn biurowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla każdej części zamówienia) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wielkość zamówienia:
1 Niszczarka - szt. 10;
2 Niszczarka wysokowydajna - szt. 3;
3 Bindownica - szt. 3;
4 Gilotyna biurowa - szt. 1;
5 Laminator biurowy - szt. 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale XIII ust. 1, tj.:
 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, złożenia wraz z ofertą:
1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - dla pozycji oznaczonych w ostatniej kolumnie Dodatku nr 2A do SWZ „Formularza cenowego” opisu oferowanego produktu (np. karta produktu, kopia strony katalogowej, itp.) potwierdzającego spełnianie wymagań zamawiającego;
2) 2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - opisu oferowanego produktu (np. karta produktu, kopia strony katalogowej, itp.) dla każdego zaoferowanego produktu, potwierdzającego spełnianie wymagań zamawiającego;
3) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - opisu urządzeń (dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi) dla każdego zaoferowanego urządzenia, potwierdzającego spełnianie wymagań zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt 5.8) podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy dotyczący części zamówienia, na którą składana jest oferta - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2A, 2B i/lub 2C do SWZ, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta oraz symbol i/lub nazwę oferowanych artykułów w odpowiednich pozycjach wypełnianego Formularza cenowego. Nazwa Dystrybutora może zostać podana w przypadku gdy produkt na rynku firmowany jest jego nazwą. Wskazanie to musi umożliwić jednoznaczną ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia
z postawionymi przez zamawiającego wymaganiami. W oznaczonych pozycjach wykonawca zobowiązany jest także do podania roku produkcji i okresu gwarancji.
3) Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadkach strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) gdy po jej zawarciu, produkt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze parametry techniczne niż ten zaoferowany w ofercie, w zakresie wymaganym w SWZ. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia podpisanego przez producenta lub dystrybutora
o wycofaniu produktu z rynku lub zaprzestaniu jego produkcji. Zmiana produktu nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, zmiany terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję zmiany Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację.
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla przedmiotu umowy - zmianie może ulec kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy
4) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.
3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.