eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usługa dokonania od 20 do 30 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dokonania od 20 do 30 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Warszawy 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 7432175

1.5.8.) Numer faksu: 8651075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorzech@prz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Uczelnia Wyższa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dokonania od 20 do 30 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd8b518e-b3ff-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00108477/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NA/P/66/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 90000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dokonania od 20 do 30 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego.
Usługa obejmuje zwłaszcza kompleksowe przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej obejmującej opis, zastrzeżenia i skrót opisu, rozeznanie stanu techniki na potrzeby przygotowania opisu oraz dokonanie korekt i uzupełnień w dostarczonych przez zamawiającego rysunkach, a także prowadzenie postepowania przed Urzędem Patentowym RP do momentu wydania decyzji.

Termin realizacji poszczególnych zgłoszeń wynosi 30 dni i liczony będzie od dnia elektronicznego potwierdzenia (e-mail do osoby upoważnionej) przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, przy czym potwierdzenie zamówienia nie może być przesłane w terminie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania informacji o koniecznych do wniesienia opłatach w stosunku do zgłoszonych wynalazków. Informacja powinna zawierać opis sposobu dokonania opłaty oraz wskazanie terminu ich wniesienia.

Zapłata będzie dokonywana każdorazowo po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu:
potwierdzenia przyjęcia wniosku o udzielenie patentu, egzemplarza dokumentacji zgłoszeniowej, a następnie po podpisaniu na podstawie otrzymanych dokumentów protokołu odbioru
W cenę przedmiotu zamówienia należy dodatkowo wliczyć:
a) doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej,
b) świadczenie pomocy prawnej i technicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 944).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99630 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZELPAT Plus Kancelaria Patentowa Henryk Pisiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8132838767

7.3.3) Ulica: Monte Cassino

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-305

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99630 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.