eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodzież › Budowy świetlicy w Zacharzynie - utwardzenie terenu.Ogłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowy świetlicy w Zacharzynie - utwardzenie terenu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chodzież

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Notecka 28

1.5.2.) Miejscowość: Chodzież

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminachodziez.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachodziez.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowy świetlicy w Zacharzynie - utwardzenie terenu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33ac9b00-d2eb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00324635/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi dojzdowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zacharzynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
 dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.7.2022.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu obejmujące budowę drogi dojazdowej z pasami zieleni urządzonej do budynku świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem, placem wokół budynku, oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz odwodnieniem z rynien i rur spustowych budynku.
Zgodnie z projektem zagospodarowania należy wykonać drogę wewnętrzną zapewniającą dojazd i dojście do budynku świetlicy z drogi gminnej na ul. Cichej.
Droga dojazdowa wewnętrzna o szer. 5,0 m, parking z 2 miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych oraz teren utwardzony wokół budynku z dojazdem do kotłowni.
Drogę, parking i teren utwardzony należy wykonać z kostki betonowej behaton gr. 8 cm w kolorze szarym bezfazową (pasy miedzy miejscami parkingowymi wykonać z kostki grafitowej) na podbudowie z kruszywa kamiennego, betonowej i podsypce cementowo-piaskowej. Odprowadzanie wód opadowych odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez nadany spadek poprzeczny i podłużny na tereny zielone.
Odwodnienie z rynien i rur spustowych budynku obejmuje :
 montaż studni chłonnych o D=600 mm z włazem żeliwnym 600 mm/25T – 6 szt,
 budowa rurociągu z PCV o D=110 mm SN8,
 budowa rurociągu o D=160 mm SN8,
 montaż trapera - 15 szt,
 montaż rewizji z separatorem liści – 15 szt
Roboty elektryczne zasilania zewnętrznego i budowę oświetlenia drogowego będą obejmowały :
 rozbudowę istniejącej szafki oświetleniowej SO,
 wykonanie linii zasilających kablami YAKY 4x25 mm² o łącznej długości 251m,
 ustawienie słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych - szt. 7,
 montaż opraw oświetleniowych parkowych LED - szt. 7,
 wykonanie pomiarów powykonawczych.
Powierzchnia utwardzona kostką brukową - 2.694,10 m2, w tym:
- droga dojazdowa - 465,40 m2
- parking i teren utwardzony - 2.228,70 m2
Powierzchnia terenów zielonych - 981,00 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie stawia się wymagań,
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 470.000,00 zł ( słownie : czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych ), co potwierdzą poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej tj.
a) doświadczenie :
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej po 1 robocie budowlanej polegającej na:
 budowie lub przebudowie nawierzchni tj. drogi, parkingi z kostki betonowej gr. min. 8 cm, o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł (brutto);
 budowie oświetlenia drogowego np. parkowe, o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł (brutto);
 budowie rurociągów kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł (brutto),
co potwierdzą co potwierdzą poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Jeżeli ww. elementy i zakres robót nie występowały wspólnie w jednym zadaniu (w jednej umowie), to warunek uważa się za spełniony. Warunek będzie również spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że każda z robót spełniających ww. warunki wykonana została osobno, w ramach oddzielnych umów.
a) dysponują :
 kierownikiem budowy - (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,
 kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
 kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
co potwierdzą co potwierdzą poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji po warunkiem posiadania przez osobę wymaganych uprawnień, jak dla funkcji łączonych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ),
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w załączniku nr 5 do SWZ Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.05.2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy na adres : https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.