eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy Kamienna Góra ( 2 zadania)Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy Kamienna Góra
( 2 zadania)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 610 6292

1.5.8.) Numer faksu: 75 744 2857

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i Modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy Kamienna Góra
( 2 zadania)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0e20b76-d0fb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029576/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej (Rremiza OSP w Pisarzowicach, Swietlica w Lipienicy, Szatnia kontenerowa w Leszczyńcu, Zagospodarwowanie terenu przy Urzędzie Gminy )

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem strony z prowadzonym postępowaniem zakupowym Gminy Kamienna Góra
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania zakupowego https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Kamienna Góra reprezentowana przez Wójta Gminy Kamienna Góra z/s Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10
2) z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@gminakg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.041.5.2021/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 4398750 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3576220,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Pisarzowice i Lipienica” obejmujące następujące zamierzenia budowlane:
a) Budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Pisarzowicach, oraz
b) Przebudowę budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy.
Lipienica
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską.
Istniejący budynek to budynek wolnostojący o prostej bryle, parterowy, wykonany w rzucie prostokąta w dachem dwuspadowym (wymiary rzutu budynku 14,31x7,33). Budynek nie posiada instalacji wewnętrznych. Projekt obejmuje „podział” istniejacej powierzchni na salkę do spotkań do 20 osób oraz wykonanie zaplecza sanitarnego i aneksu kuchennego wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma architektoniczna obiektu pozostaje zachowana.

Pisarzowice
Przedmiotem zamóweinia jest budowa budynku wolnostojącego straży pożarnej według projektu
indywidualnego. Budynek dwu kondygnacyjny, nie podpiwniczony na dz. nr 608/33.
Budynek funkcjonalnie podzielony na dwie części. Garaż w którym będą parkowały wozy
strażackie a także część użytkową dla pracowników. Wyodrębniono między innymi takie
pomieszczenia jak: kotłownię, pomieszczenie socjalne, szatnię, toalety, archiwum, pomieszczenie
konsultacyjne. Obiekt użytkowany w ramach funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej.
Garaż zaprojektowano dla 3 wozów ratowniczo-gaśniczych (ciężkie wozy bojowe) z oddzielną
bramą wjazdową dla każdego z pojazdów oraz dostępem do zaplecza warsztatowego i magazynowego. Projektowany obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem nie użytkowym, nie podpiwniczony z dachem dwuspadkowym o kącie nachylenia 25º, kryty dachówką ceramiczną koloru brązowego. Powierzchnia zabudowy: 384,45m2. Powierzchnia użytkowa: 332,96m2. Powierzchnia całkowita: 474,96m2. Kubatura: 2605,00m3. Wysokość budynku: 8,50m.

4.2.5.) Wartość części: 2789954,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Leszczyniec i Kamienna Góra” obejmuje następujące zamierzenia budowlane:
a) Budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu, oraz
b) Modernizację budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami w formule „zaprojektuj i buduj”
Leszczyniec
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku szatni będącego uzupełnieniem boiska sportowego przeznaczonego na potrzeby drużyn piłkarskich uczestniczących w meczach organizowanych na boisku, oraz lokalnej społeczności. Dobrano budynek jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, przeznaczonym dla przebywania do 30 osób, mniej niż 2 godziny w ciągu doby. W budynku znajdować się będą trzy pomieszczenia do przebierania, trzy toalety ogólnodostępne i pomieszczenie magazynowe. Budynek szatni zaprojektowany został na bazie uniwersalnego systemu modułowego. System oparty jest na prefabrykowanych modułowych elementach stalowych z jednospadowym dachem. Do każdego pomieszczenia wejście przez drzwi zewnętrzne. Powierzchnia użytkowa budynku 52,15 m². Wysokość budynku 2,90 m. Długość budynku 9,72 m.Szerokość budynku 6,00 m.
Zamówienia obejmuje również budowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie działek 217, 216/2, 397/1, 215/1., z jezdnią szerokości 5,00 m oraz poboczami gruntowymi szerokości 0,50 m. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako utwardzoną kruszywem łamanym ograniczonym opornikiem betonowym 12/30/100 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem.

Kamienna Góra
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu z przebudową nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych wraz z rozbiórką garażu i przebudową obiektu garażowo- gospodarczego przy budynku Urzędu Gminy Kamienna Góra w graniacach działek nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra -6. Teren będący przedmiotem zadania znajduje się w ścisłej zabudowie od północnej strony ograniczony murem wolnostojącym biegnącym wzdłuż głównej drogi wjazdowej na teren posesji . Od pozostałych stron teren ograniczony budynkami mieszkalnymi oraz budynkami urzędu gminy. Z uwagi na stan techniczny nawierzchni przewidziano przebudowę układu drogowego poprzez ujednolicenie nawierzchni z zastosowaniem kostki betonowej w dwóch odcieniach.
W zakresie obiektów kubaturowych przewiduje się prace na dwóch obiektach tj.
rozbiórkę istniejącego obiektu garażowego zlokalizowanego przy bramie wjazdowej od strony
północnej oraz przebudowę istniejącego, parterowego budynku garażowo- gospodarczego
zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycyjnego z dostosowaniem dla potrzeb
zaplecza technicznego jednostek urzędu gminy. W ramach zamówienia założono przebudowę istniejącego budynku garażowo-gospodarczego zlokalizowanego w południowej części terenu

4.2.5.) Wartość części: 1292858,97 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą jak 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych złotych),
z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca ubiega się o realizację dwóch części zamówienia (zadania 1 i zadanie 2), Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał powyższe ubezpieczenie na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)

2) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wskazuje na konieczność:

A) dysponowania przez Wykonawcę co najmniej:

DLA ZADANIA 1 (CZĘŚCI 1)

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy,
oraz
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót w zakresie robót instalacyjnych w powyższym zakresie,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót w zakresie robót instalacyjnych w powyższym zakresie.

DLA ZADANIA 2 (CZĘŚCI 2)

a) jedną osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy robót drogowych,
oraz
b) jedną osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy dla zakresu rzeczowego robót nie objętego pozwoleniami dotyczącymi robót drogowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania (wzór - załącznik nr 7 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w części dotyczącej robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia) na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, w kwocie 1 000 000,00 zł, wraz z dowolnym dokumentem potwierdzającym zapłacenie całości składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty,

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu czynności wykonywanych przez te osoby oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - Załącznik nr 5 do SWZ),

3) wykazu robót budowlanych (zadań) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

30 000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych) – dla zadania 1 - Pisarzowice-Leszczyniec
15 000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych) – dla zadania 2 – Leszczyniec-Kamienna Góra

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.Każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia (realizacji przedmiotu umowy) w wysokości do 15 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy z zasadach określonych w postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 09:50

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, których oferty przedstawiać będą najkorzystniejszy stosunek jakości oraz ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert .

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”. Regulamin Programu i
promesa wstępna dotycząca tego dofinansowania, udzielona Gminie Kamienna Góra (Zamawiającemu) zakładają ogłoszenie postępowania zakupowego w celu wyboru Wykonawcy (Wykonawców) inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z treści wyżej wymienionych dokumentów wynika, że cztery zamierzenia budowlane (przedsięwzięcia inwestycyjne) składające się na inwestycję stanowiącą przedmiot wniosku o dofinansowanie pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom gminy Kamienna Góra”, muszą zostać udzielone w ramach jednego postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania ( wszystkie zadania) mając na względzie zapisy art. 257 pkt.1 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostały mu przyznanie.
Środki z Programu Rządowy Fundusz Polskai Ład: Program Inwstycji Strategicznych są przyznawane Wnioskodawcą pod warunkiem dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy / Wykonawców na wszystkie zadania zgłoszone do dofinansowania objęte jednym postępowaniem zakupowym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.