eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - budowa budynku socjalno - biurowego (portiernia)Ogłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - budowa budynku socjalno – biurowego (portiernia)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350641392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowohucka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-580

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 64 62 202

1.5.8.) Numer faksu: +48 12 64 62 350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wolnik@mpo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.krakow.pl/pl/main

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - budowa budynku socjalno – biurowego (portiernia)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22c9c5ef-cee3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpo krakow.logintrade.net.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpo krakow.logintrade.net.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań sprzętowych dla ww. Platformy Przetargowej znajdują się pod link:
https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html.
b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert.
c) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
d) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o których mowa w pkt. 10 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pomocą platformy, o której mowa w lit. a).
e) Dokumenty inne niż wskazane w lit. d) tj. zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
- drogą elektroniczną: beata.wolnik@mpo.krakow.pl lub
- poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl.
b) Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” - budowa budynku socjalno–biurowego (portiernia)” nr sprawy: TZ/EG/4/2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ/EG/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku socjalno- biurowego (portierni) wchodzącego w skład zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” na działce nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie dawnej Huty im. Sendzimira na terenie przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie budynku socjalno - biurowego wraz z ukształtowaniem terenu w obrębie budynku na podstawie załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia dokumentacji i uzyskanych decyzji.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach nr 1 do nr 5 do SWZ tj:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SWZ ;
- Projekt architektowniczno – budowlany - zał. nr 1.1 do SWZ;
- Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.01.2023 r., NR 129/6740.1/2023 zatwierdzająca projekt architektoniczno- budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę - zał. nr 1.2 do SWZ;
- Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.07.2022 r., NR 828/6740.1/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki i udzielająca pozwolenia na budowę - zał. nr 2.1 do SWZ;
- Projekt zagospodarowania terenu - zał. nr 2.2 do SWZ;
- Projekt techniczny – branża architektura - zał. nr 3.1 do SWZ;
- Projekt techniczny - konstrukcja - zał. nr 3.2 do SWZ;
- Projekt techniczny - branża sanitarna - zał. nr 3.3 do SWZ;
- Projekt techniczny - branża elektryczna - zał. nr 3.4 do SWZ;
- Przedmiar robót - zał. nr 3.5 do SWZ;
- Projekt zagospodarowania terenu - zał. nr 4 do SWZ;
- Warunki wykonania i odbioru robót - zał. nr 5 do SWZ.


2. Okres gwarancji:
Minimalny wymagany okres rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot niniejszego zamówienia:
Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia:
1) gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy
2) rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Układ drogowy łączący Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie z lokalizacją na działce 1/169 obr.20 j. ew. Kraków Nowa Huta z ulicą Igołomską w Krakowie:

4. Termin wykonania zamówienia: nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium:
Kryterium:
Cena ( C ) - 100 %;

Ilość punktów w kryterium cena ( C ) zostanie obliczona według następującego wzoru:
C = (Ca / Cb)* 100 pkt.
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
Ca - najniższa cena ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena badanej oferty niepodlegających odrzuceniu

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ważnych ofert spełniających wymagania, otrzyma najwięcej punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny brutto lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej jednakże Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej przez co Zamawiający rozumie wykonanie przez Wykonawcę w okresie nie wcześniej niż w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę budynku wraz z instalacjami o wartości robót co najmniej 300 000,00 PLN netto.
e) osób, które Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności osoby posiadającej wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące wymagania:
kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonaniu co najmniej 1 (jednej) inwestycji, która obejmowała budowę budynku wraz z instalacjami o wartości robót co najmniej 300 000,00 PLN netto.
Opis wymagań dla zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 9 d) SWZ:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w wykazie usług/robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te usługi/roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Opis wymagań dla zdolności technicznej lub zawodowej osób (specjalistów), o których mowa w pkt. 9 e) SWZ:
1) osoby, o których mowa w pkt. 9 e) SWZ, będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia oraz muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) Zamawiający, określając wymogi dla specjaliści w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
3) Wymagany okresy doświadczenia zawodowego osób, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres wykonywania czynności w trakcie faktycznej realizacji usług/robót budowlanych. Dane te muszą jednoznacznie wynikać z treści przedłożonych dokumentów. W treści dokumentów Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wskazać daty rozpoczęcia i zakończenia usług/robót budowlanych, które wykonywał/którymi kierował. Wykazanie różnych usług/robót budowlanych przebiegających w tym samym okresie czasu, zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi/roboty budowlanej w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu.
4) Wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego osób, o których mowa w pkt. 9 e), liczony jest w miesiącach w taki sposób, że 1 rok doświadczenia zawodowego oznacza 12 miesięcy doświadczenia zawodowego.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z zał. nr 7 a) oraz zał. 7 b) do SWZ;
b) Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w lit. a) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
c) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

d) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczenia z postępowania obejmują:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
*art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
*art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 7 f) do SWZ;
- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Oświadczenie, iż informacje zawarte w oświadczeniu, stanowiącym zał. nr 7 a) – 7 b) do SWZ są aktualne w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania.
Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 g) do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 9 d) i 9 e) do SWZ – zgodnie z zał. 7 c) do SWZ.
b) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. a) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
c) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
d) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu obejmują:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z zał. 7 d) do SWZ.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zał. 7 e) do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenia, o których mowa w pkt. 10 a) SWZ,
- wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 8 do SWZ,
- wypełniony formularz wykazu cen - zał. nr 9 do SWZ;
- dokument potwierdzający wniesienie wadium;
- pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu (jeżeli dotyczy);
- oświadczenia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 oraz art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

a) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
6 000,00 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100)
b) Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert.
c) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
d) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 ze zm.)
e) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao SA 58 12406292 1111 0010 8664 9233
z adnotacją: „wadium do przetargu nr TZ/EG/4/2023”
f) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
g) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
h) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
- upływu terminu związania ofertą;
- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
i) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- którego oferta została odrzucona;
- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
j) Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
k) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
l) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
m) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- Wykonawca, którego oferta została wybrana:
* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Zamawiający określa szczegółowy, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, warunek o którym mowa w pkt. 9. d) musi spełniać jeden podmiot - warunek ten nie podlega dzieleniu. Powyższy wymóg dotyczy również podmiotów trzecich na potencjale których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie w okolicznościach wskazanych w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowalne wykonają poszczególni wykonawcy. Powyższy obowiązek dotyczy także Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia, co do zakresu faktycznie i konkretnie wykonywanego części/elementu prac/robót oraz przedstawienia stosownych dowodów okoliczność tę poświadczających np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków Wykonawcy lub wystawionych przez Wykonawcę faktur.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpo krakow.logintrade.net.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe wymagania i zapisy zgodnie z SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.