eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa polegająca na zorganizowaniu 8 szkolnych wycieczek dla uczniów/uczennic wraz z opiekunami do Karkonoskiego Parku Narodowego i okolic - w podziale na 2 zadania.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na zorganizowaniu 8 szkolnych wycieczek dla uczniów/uczennic wraz z opiekunami do Karkonoskiego Parku Narodowego i okolic - w podziale na 2 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931911784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzegomska 49A

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-611

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwolicka@ckz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na zorganizowaniu 8 szkolnych wycieczek dla uczniów/uczennic wraz z opiekunami do Karkonoskiego Parku Narodowego i okolic - w podziale na 2 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d267b29-cec1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011915/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja usługu turystyki lokalnej (wyjść, wycieczek) w ramach projektu „Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów wybranych szkół gminy Wrocław.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d267b29-cec1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia -
https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kwolicka@ckz.edu.pl (nie dotyczy składania
ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca, zamierzający wziąć
udział w postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3.Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi.
4.Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami - Panią Katarzynę Wolicką, e-mail: kwolicka@ckz.edu.pl
5.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”, udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Aby przygotować
ofertę, Wykonawca musi posiadać konto na platformie e -Zamówienia.
7.Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij”, widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji
dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi
danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim
rodzajem podpisu elektronicznego.
UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze
otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
Formularz ofertowy rekomenduje się podpisać w formacie PAdES typ wewnętrzny (podpis w środku dokumentu - pliku).
Po podpisaniu formularza ofertowego nie należy modyfikować pliku.
9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania), musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
11. Pozostałe wymagania określone są w rozdz. X i XIV swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611
Wrocław, e-mail sekretariat@ckz.edu.pl, tel. 71 798-67-00 (kontakt możliwy w godzinach od 7:00 do
15:00, od poniedziałku do piątku).
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego jest Pan Tomasz Grzybowski,
tel. 501 083 482, e-mail iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl.
CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr 2/TP/J/2023, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością
negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
4. Podane przez Panią/Pana dane mogą być ujawnione: firmom
utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, kancelariom prawnym, firmom
obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia, podmiotom utrzymującym
oprogramowania, z którego korzystamy w bieżącej działalności. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną informacje dotyczące
postępowania, które jest jawne – z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej jako: ustawa PZP.
Udostępnieniu mogą podlegać wszystkie dane osobowe, z wyjątkiem danych szczególnych kategorii –
określonych w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest
wymogiem wynikającym z ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
8. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − na podstawie
art. 18 RODO – prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza reguły przetwarzania danych osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODO;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 16 RODO – prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;-
na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z
zastrzeżeniem, że nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nie będziemy udostępniać tych
danych, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/TP/J/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 121314,10 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 59416,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację 2 wycieczek (każda w wymiarze 1-dniowym), zwanych dalej „wycieczką I” i „wycieczką II”, do Karkonoskiego Parku Narodowego i okolic - w sumie dla 112 osób (w tym 100 uczniów i uczennic oraz 12 nauczycieli/opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu) wraz z zapewnieniem licencjonowanego przewodnika górskiego.

2. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i zrealizować wycieczki zgodnie z poniższym opisem oraz zgodnie z programem wycieczki wskazanym w ust. 6 swz i wymaganiami oraz zobowiązany jest zapewnić m.in (poniższe wymogi dotyczą każdej z wycieczek):

1) TRANSPORT uczestników/uczestniczek wycieczek autobusem (do miejsc docelowych oraz dodatkowo w trakcie trwania danej wycieczki – pomiędzy poszczególnymi atrakcjami):
a) wycieczka I – 56 osób na trasie: Wrocław – Szklarska Poręba - Wrocław
b) wycieczka II – 56 osób na trasie: Wrocław – Jelenia Góra – Wrocław
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest podstawić autobus w dniu wyjazdu z Wrocławia na co najmniej 0,5h przed wskazaną, w programie wycieczki, godziną wyjazdu (ust. 6 swz)

1.1. Transport dla uczestników wycieczki ma być zapewniony przy użyciu autobusów, spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450); sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NW.

1.2. Autobus ma być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej, oznaczony na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu młodzieży szkolnej.

1.3. Wykonawca zapewni do prowadzenia autobusów przewożących uczestników wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 919, z poźn. zm.).

1.4. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający wymagania określone w pkt. 1.1, 1.2, 1.3 oraz w umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 2 godzin) - Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

2) licencjonowanego przewodnika górskiego (na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego)

3) opłaty (bilety wstępu):
a) Wykonawca zapewni bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego dla wszystkich uczestników/uczestniczek obu wycieczek oraz poniesie koszt z tego tytułu;
b) Wykonawca zapewni uczestnikom/uczestniczkom bezpłatny wstęp do obiektów zwiedzanych w czasie danej wycieczki (Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyk, Zamek Chojnik) tj.:
• dla wycieczki I: Karkonoski Park Narodowego, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyk
• dla wycieczki II: Karkonoski Park Narodowy, Zamek Chojnik,
UWAGA: Wykonawca nie może pobierać od uczestników/uczestniczek żadnych opłat.

4) ubezpieczenia:
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1357).
b) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW minimum 5000 zł za osobę dla wszystkich uczestników/uczestniczek obu wycieczek – 112 osób oraz poniesie koszt z tego tytułu;
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas wycieczek – zarówno w czasie transportu jak i podczas pobytu

5) pokrycia wszystkich wymaganych kosztów w zakresie opłat drogowych i parkingowych.


3. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do jego akceptacji szczegółowego harmonogramu dla każdej wycieczki (tj. wskazanie konkretnej daty wycieczki).

4. Uczestnikami i uczestniczkami wycieczek będą:
1) wycieczka I – maksymalnie 56 osób – w tym: 50 uczniów, maksymalnie 6 nauczycieli/opiekunów;
2) wycieczka II – maksymalnie 56 osób – w tym: 50 uczniów, maksymalnie 6 nauczycieli/opiekunów.

4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do jego akceptacji szczegółowego harmonogramu dla każdej wycieczki (tj. wskazanie konkretnej daty wycieczki).
5. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora dla każdej wycieczki, która weźmie bezpośredni udział w organizowaniu danej wycieczki i jej koordynowaniu w celu jej sprawnego i zgodnego z programem przebiegu (będzie w tym celu w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego).

Pozostałe wymogi określone zostały w rozdz. IV swz.

4.2.5.) Wartość części: 11957,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w niniejszym Ogłoszeniu i w swz.
3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych, we wskazanych w Ogłoszeniu i w swz, kryteriach.
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia i w Ogłoszeniu.
6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający dokona oceny ofert dla każdego Zadania oddzielnie, według kryteriów oceny ofert wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe koordynatora wycieczki w organizacji wycieczek szkolnych (jedno lub kilkudniowych)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację 6 wycieczek szkolnych do Karkonoskiego Parku Narodowego i okolic dla uczniów/uczennic wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu wraz z zapewnieniem, dla wszystkich wycieczek, licencjonowanego przewodnika górskiego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację 6 wycieczek (w tym 5 wycieczek jednodniowych i 1 wycieczka dwudniowa):
1) wycieczka jednodniowa: Wrocław – Szklarska Poręba – Wrocław (zwana dalej „wycieczką I”) łącznie dla 52 osób (w tym dla 48 uczniów/uczennic i 4 opiekunów/nauczycieli);
2) wycieczka jednodniowa: Wrocław – Szklarska Poręba – Wrocław (zwana dalej „wycieczką II”) łącznie dla 52 osób (w tym dla 48 uczniów/uczennic i 4 opiekunów/nauczycieli);
3) wycieczka jednodniowa: Jelenia Góra - Wrocław (zwana dalej „wycieczką III”) łącznie dla 52 osób (w tym dla 48 uczniów/uczennic i 4 opiekunów/nauczycieli);
4) wycieczka jednodniowa: Jelenia Góra - Wrocław (zwana dalej „wycieczką IV”) łącznie dla 52 osób (w tym dla 48 uczniów/uczennic i 4 opiekunów/nauczycieli);
5) wycieczka jednodniowa: Wrocław – Karpacz – Wrocław (zwana dalej „wycieczką V”) łącznie dla 52 osób (w tym dla 48 uczniów/uczennic i 4 opiekunów/nauczycieli);
6) wycieczka dwudniowa: Wrocław – Karpacz – Szklarska Poręba - Wrocław (zwana dalej „wycieczką VI”) łącznie dla 52 osób (w tym dla 48 uczniów/uczennic i 4 opiekunów/nauczycieli);
3. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i zrealizować wycieczki zgodnie z poniższym opisem oraz zgodnie z programem wycieczki wskazanym w ust. 7 swz i wymaganiami oraz zobowiązany jest zapewnić m.in.:
1) TRANSPORT uczestników/uczestniczek wycieczek autobusem – dla każdej z wycieczek:
a) Wycieczka I: przejazd autobusem (52 osoby) na trasie Wrocław–Szklarska Poręba–Wrocław
b) wycieczka II: przejazd autobusem (52 osoby) na trasie Wrocław–Szklarska Poręba–Wrocław
c) wycieczka III: przejazd autobusem (52 osoby) na trasie Wrocław–Jelenia Góra-Wrocław
d) wycieczka IV: przejazd autobusem (52 osoby) na trasie Wrocław–Jelenia Góra–Wrocław
e) wycieczka V: przejazd autobusem (52 osoby) na trasie Wrocław–Karpacz–Wrocław
f) wycieczka VI: przejazd autobusem (52 osoby) na trasie Wrocław–Karpacz–Szklarska Poręba-Wrocław.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest podstawić autobus w dniu wyjazdu z Wrocławia na co najmniej 0,5h przed wskazaną, w programie każdej z wycieczek, godziną wyjazdu oraz dodatkowo dla wycieczki VI na 0.5h przed planowanym wyjazdem ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia (ust. 7 swz)

1.1. Transport dla uczestników wycieczki ma być zapewniony przy użyciu autobusów, spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450); sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NW.
1.2. Autobus ma być przystosowany do przewozu młodzieży szkolnej, oznaczony na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu młodzieży szkolnej.
1.3. Wykonawca zapewni do prowadzenia autobusów przewożących uczestników wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 919, z poźn. zm.).
1.4. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający wymagania określone w pkt. 1.1, 1.2, 1.3 oraz w umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 2 godzin) - Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
2) licencjonowanego przewodnika górskiego (na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego) – dla każdej z wycieczek
3) NOCLEGU (1 nocleg) – wyłącznie dla wycieczki VI:
c) zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie w pokojach o standardzie hotelowym nie większych niż 3-4 osobowe (osobne łóżka) z oddzielnymi pokojami dla opiekunów;
d) Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca do spania;
e) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym;
f) cała grupa musi zostać zakwaterowana w jednym budynku.
4) WYŻYWIENIA – wyłącznie dla wycieczki VI:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika danej wycieczki:
a) 1. dzień wycieczki:
obiadokolacja: serwowana, dwudaniowa, składająca się z zupy oraz drugiego dania, napoje do posiłku: kawa, herbata, woda, soki 100% pomarańcza, jabłko.
b) 2. dzień wycieczki:
śniadanie: w formie stołu szwedzkiego: pieczywo, wędliny, sery, pomidory, ogórki, jajecznica, płatki śniadaniowe, mleko, masło, dżem, miód. Napoje do posiłku: kawa, herbata, woda, soki 100% - pomarańcza, jabłko.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia posiłków przygotowanych zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154). Posiłki będą świeże i przygotowane w dniu ich wydawania.
5) opłat (bilety wstępu) - zgodnie z programem wskazanym w ust. 7 swz – dla każdej z wycieczek:
a) Wykonawca zapewni bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego dla wszystkich uczestników/uczestniczek obu wycieczek oraz poniesie koszt z tego tytułu;
b) Wykonawca zapewni uczestnikom/uczestniczkom bezpłatny wstęp do obiektów zwiedzanych w czasie danej wycieczki (Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyk, Zamek Chojnik, Świątynia Wang, wyciąg Karpacz-Kopa, Kopa-Karpacz) tj.:
• dla wycieczki I: Karkonoski Park Narodowy, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyk
• dla wycieczki II: Karkonoski Park Narodowy, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyk,
• dla wycieczki III: Karkonoski Park Narodowy, Zamek Chojnik
• dla wycieczki IV: Karkonoski Park Narodowy, Zamek Chojnik
• dla wycieczki V: Karkonoski Park Narodowy, świątynia Wang,
• dla wycieczki VI: Karkonoski Park Narodowy, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyk, wyciąg Karpacz-Kopa, Kopa-Karpacz
UWAGA: Wykonawca nie może pobierać od uczestników/uczestniczek żadnych opłat.
6) ubezpieczenia - dla każdej z wycieczek
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości wynikającej Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1357).
b) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW minimum 5000 zł za osobę dla wszystkich uczestników/uczestniczek danej wycieczki;
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas wycieczek – zarówno w czasie transportu jak i podczas pobytu
7) pokrycia wszystkich wymaganych kosztów w zakresie opłat drogowych i parkingowych - dla każdej z wycieczek.

4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do jego akceptacji, szczegółowego harmonogramu dla każdej wycieczki (ze wskazaniem proponowanej daty danej wycieczki oraz dodatkowo dla wycieczki VI z propozycją co najmniej 2 lokalizacji dla noclegu).

5. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora dla każdej wycieczki, która weźmie bezpośredni udział w organizowaniu danej wycieczki i jej koordynowaniu w celu jej sprawnego i zgodnego z programem przebiegu (będzie w tym celu w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego).

Pozostałe wymaganie zostały określone w rozdz. IV swz.

4.2.5.) Wartość części: 47460,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w niniejszym Ogłoszeniu i w swz.
3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych, we wskazanych w Ogłoszeniu i w swz, kryteriach.
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia i w Ogłoszeniu.
6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający dokona oceny ofert dla każdego Zadania oddzielnie, według kryteriów oceny ofert wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe koordynatora wycieczki w organizacji wycieczek szkolnych (jedno lub kilkudniowych)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. VI swz oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada aktualne uprawnienia organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 511) i rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Dz. U.
poz. 518) poprzez posiadanie odpowiedniego wpisu do właściwego rejestru – Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników prowadzonego przez stosownego Marszałka Województwa, a w przypadku podmiotów zagranicznych posiadanie odpowiedniego zezwolenia, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności turystycznej wydanego w kraju siedziby Wykonawcy. Aktualne uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 6 sierpnia 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji koordynatora w organizacji co najmniej 2 wycieczek szkolnych (jedno lub kilkudniowych) dla dzieci szkolnych w okresie ostatnich 5 lat,
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zorganizował i przeprowadził co najmniej 2 wycieczki (jedno lub kilkudniowe) dla grup szkolnych o łącznej liczbie uczestników minimum 30 osób każda
UWAGA:
W przypadku usług wykonywanych należy wykazać ilość zrealizowanych usług do dnia składania ofert.
UWAGA:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2022, poz. 2139).
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru będącego załącznikiem nr 5 do swz
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru będącego załącznikiem nr 6 do swz;
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie, wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności
oferowanych usług z wymaganiami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca zobligowany jest złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w rozdz. VIII ust. I pkt 1 i 2 swz - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do swz
UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2) oświadczenie dot. kryterium jakościowego oceny ofert – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do swz
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. XII ust. 6 swz - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do swz (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 swz - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do swz (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie innego podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w rozdz. IX ust. 8 swz - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz (jeżeli dotyczy);
6) pełnomocnictwo* upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik;
7) pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
*UWAGA:
Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdz. VI swz.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rodz. VIII ust. I
pkt 1 i 2 swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do swz, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy –
załącznik nr 2 do swz.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
1) Strony są uprawnione do dokonania zmian umowy o łącznej wartości mniejszej niż progi unijne oraz niższej niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
3) w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

4) w przypadkach zmian uznanych za nieistotne, w szczególności:
a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych;
b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy;
c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy;
d) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
e) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający, w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, zastosuje kryterium oceny ofert:
cena brutto.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) - tj. wyklucza
się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

UZASADNIENIE WSKAZANIA TERMINU ZAMKNIĘTEGO:
Zamawiający wskazał termin realizacji zamówienia jak termin zamknięty z uwagi na konieczność zrealizowania wycieczek w terminie nie później niż do końca roku szkolnego 2022/2023 (zakończenie roku szkolnego przypada na 23.06.2023r.). Wycieczki szkolne nie mogą być realizowane w okresie wakacyjnym.

ART. 95 ust. 1 Pzp:
Zamawiający określił wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp w związku z tym, że przedmiot zamówienia w
zakresie czynności kierowania pojazdami (bus/autobus), powinien być realizowany wyłącznie przez osoby zatrudnione
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań, zamawiający określił w załączniku nr 7 i 8 do swz (projekt umowy).

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE koordynatora wycieczki w organizacji wycieczek szkolnych
Podstawą oceny ofert będą informację zawarte w Załączniku nr 9 do swz.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 9 do swz), w którym Wykonawca wskaże ile wycieczek szkolnych (jedno lub kilkudniowe) koordynował wyznaczony do realizacji zamówienia koordynator wycieczki.
Ocenie będzie podlegać liczba wycieczek szkolnych koordynowanych przez osobę wskazaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, powyżej minimum określonego przez Zamawiającego w rozdz. VII ust. 2 pkt 4 lit. a swz:
1) 2 wycieczki szkolne (jedno lub kilkudniowe) – 0 pkt
2) 3 wycieczki szkolne (jedno lub kilkudniowe) – 20 pkt
3) 4 i więcej wycieczek szkolnych (jedno lub kilkudniowe) – 40 pkt
UWAGA:
W przypadku kiedy Wykonawca nie wskaże żadnej z opcji dot. doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, wówczas otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie wyłącznie jednej osoby.
W przypadku gdy Wykonawca Załączniku nr 9 wskaże więcej niż 1 osobę, do przyznania punktów w kryterium będzie brana pod uwagę osoba z najwyższym doświadczeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.